Lappeenranta

Sairauspoissaolot

Katso voimassa olevat ohjeet intranetin dokumenteista (yleinen – henkilöstöasiat – sairauspoissaolot).

Päihdeongelmat

Mikäli työyksikössä ilmenee viitteitä päihdeongelmasta, tulee esimiehen ottaa asia puheeksi asianomaisen henkilön kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Päihdeongelmien käsittelystä on vahvistettu ohjeistus, jota noudatetaan Lappeenrannan kaupungin työpaikoilla.

Ks. päihdeongelmien käsittely Lappeenrannan kaupungilla.

Tapaturmat ja ammattitaudit

Mikäli työkyvyttömyys liittyy työtapaturmaan taikka ammattitautiin, tulee tämän ilmetä palkkahallinnolle toimitettavista asiakirjoista.

Ks. ohjeet vakuutustodistuksen täyttämiseen tapaturmatilanteissa.

Oikeus palkkaan sairausloman ajalta

Mikäli palvelussuhde ei ole jatkunut välittömästi ennen sairauslomaa vähintään 60 kalenteripäivää, on viranhaltijalla/työntekijällä oikeus varsinaiseen palkkaansa enintään 14 sairauslomapäivän (= kalenteripäivän) ajalta. Yli 60 päivää kestäneissä palvelussuhteissa viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus varsinaiseen palkkaansa 60 sairauslomapäivän ajalta, minkä jälkeen sairausloman perusteella maksuun pantava palkka pienenee.

Palkan maksaminen kuntoutuksen ajalta

Lappeenrannan kaupungin henkilöstön osallistuessa Kelan kuntoutusrahaa oikeuttavaan kuntoutukseen myönnetään viranhaltijalle/työntekijälle virkavapaa palkallisena siten, että kuntoutuksen ajalta maksetaan palkkaa kuten sairauslomalta.