Valitse taso

Etelä-Karjalan Heili-kirjastojen kokoelmaohjelma

Etelä-Karjalan kuntien yleisistä kirjastoista käytetään yhteisnimitystä Heili-kirjastot. Heili-kirjastoihin kuuluvat Imatran ja Lappeenrannan kaupunginkirjastot sekä Lemin, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnankirjastot. Kirjastoissa on käytössä yhteinen aineistotietokanta ja yhteiset käyttösäännöt.

Heili-kirjastot ovat osa Suomen kirjastoverkkoa. Ne palvelevat asiakkaita myös muualla Suomessa lähettämällä lainaan sellaista paikallista aineistoa, jota ei ole muualla saatavana sekä välittävät oman alueen asiakkaiden käyttöön sisältöjä, joita ei ole sen omissa kokoelmissa. Lappeenrannan maakuntakirjastolla on kirjastoasetuksessa määriteltyjä erityistehtäviä ja se palvelee erityisesti Etelä-Karjalan alueen kirjastoja keräämällä ja toimittamalla niille aineistoa, jota niillä itsellään ei ole.

 

Kokoelma

Heili-kirjastot tarjoavat kokoelmissaan aineistoa, joka sisällöltään soveltuu yleiseen kirjastoon. Kokoelmiin sisältyy laaja valikoima suomalaisesta kirjallisesta kulttuuriperinnöstä ja maailman kirjallisesta kulttuurista. Musiikki- ja audiovisuaalisia aineistoja tarjotaan kysynnän ja mahdollisuuksien mukaan. Kokoelmat pyritään pitämään monipuolisina ja uusiutuvina. Aineiston asiantuntevalla valinnalla, karsinnalla ja harkitulla varastoinnilla pyritään takaamaan myös kokoelman ajallinen monipuolisuus ja syvyys.

Kokoelmassa tullaan säilyttämään arvokkaita klassikkoja ja löytöjä. Kokoelmat muuttuvat kaiken aikaa, koska hankitun kokoelman kuntoa, sisältöä ja käyttöä seurataan ja arvioidaan jatkuvasti. Aineistoa poistetaan kysynnän vähetessä, kunnon huonontuessa ja sisällön vanhetessa. Poistettu aineisto myydään, lahjoitetaan tai kierrätetään. Osa poistetusta aineistosta lähetetään Varastokirjastoon sen periaatteiden mukaisesti. Vähän kysyttyä vanhaa aineistoa varastoidaan Lappeenrannan maakuntakirjastoon, mutta harkitusti ja hajautetusti myös muihin kirjastoihin.

Aineiston valinta, inventointi, varastointi ja karsinta takaavat aineiston ajanmukaisuuden ja toisaalta vanhemman aineiston tarjonnan. Kirjaston kokoelmissa on myös jo markkinoilta poistuneita teoksia. Monipuolisten aineistojen joukosta asiakkaalla on mahdollisuus löytää myös elämys, jota hän ei osaa etsiä.

Heili-kirjastojen aineistot siirtyvät tulevaisuudessa entistä enemmän sähköiseen muotoon ja verkkoon. Verkkoaineistoja, e-kirjoja, e-lehtiä ja erilaisia tietokantoja hankitaan mahdollisuuksien mukaan asiakkaita kiinnostavista aiheista.

Kokoelmien markkinointi

Kirjaston tiloissa on tarjolla sisältöihin liittyviä asiakaspalveluja ja aineiston esittelyjä. Heili-kirjastot edistävät lukuharrastusta ja esittelevät hankittuja aineistoja järjestämällä kirjastotilat houkutteleviksi.

Kouluille ja päiväkodeille järjestetään vinkkausta, satutunteja ja muuta aineistoon tutustumista. Kirjastot järjestävät myös erilaisia asiakastilaisuuksia, joissa avataan sisältöjä vuorovaikutteisesti mm. lukupiirejä, kirjailijavierailuja, työpajoja.

Saatavuus

Heili-kirjastojen kaikkien toimipisteiden aineisto on koko Etelä-Karjalan asukkaiden käytettävissä. Aineistoluettelo on osoitteessa www.heilikirjastot.fi, jossa aineistoa voi myös varata ja uusia. Heili-kirjastoissa aineistoa voi varata riippumatta siitä, missä toimipisteessä haluttu aineisto on.

Heili-kirjastoihin hankitaan uutuusaineistoa riittävä kappalemäärä. Uutta aineistoa kierrätetään nopeammin varausjonojen purkamiseksi. Suosituimpia kirjauutuuksia voi olla kirjastoissa saatavana myös niteinä, joita ei voi varata. Suosittuja kirjoja voidaan hankkia myös pokkareina, joiden laina-aika on lyhyempi.

Pelien ja elokuvien saatavuutta rajoittavat elokuvien käyttöoikeudet. Kaikkiin elokuviin ja peleihin ei ole saatavissa kirjasto-oikeuksia.

 

Valintaperiaatteet

Kirjasto tarjoaa uusia ajatuksia ja elämyksiä kirjaston asiakkaiden saataville. Kirjasto on avoin erilaisia ajatuksia kohtaan ja antaa mahdollisuuden tutustua maailmaamme muokkaaviin kulttuurin virtauksiin ja ajankohtaisiin asioihin. Sukupuolten tasa-arvo sekä eri-ikäisten ja erikielisten asukkaiden tarpeet otetaan valintatyössä huomioon.

Heili-kirjastot hankkivat aineistoa alueen asukkaiden käyttämillä kielillä. Yleisesti opiskelluilla ja käytetyillä kielillä hankitaan eniten aineistoa. Harvinaisemmilla kielillä tarvittava aineisto tilataan asiakkaille Monikielisestä kirjastosta Helsingistä. Tarpeen mukaan markkinoidaan ja tarjotaan Celia-kirjaston aineistoja myös suoraan alueen asukkaille.

Kirjasto hankkii myös elektronista aineistoa ja tietokantojen lisenssejä, joten asiakkaat voivat käyttää verkkoaineistoja maksutta. Tulevaisuudessa tämän aineiston osuus tulee kasvamaan. Kirjastoissa on kotiseutukokoelmia, joihin hankitaan monipuolisesti omaa kuntaa koskevaa aineistoa. Koko Etelä-Karjalaa ja luovutettuja alueita sisältävä aluekokoelma Carelica sijaitsee Lappeenrannan maakuntakirjastossa. Osa kokoelmasta on digitoitu.

Lappeenrannan maakuntakirjastolla on omat aineiston valintaperiaatteet, joissa määritellään yksityiskohtaisemmin aineiston valinta, varastointi ja poistoperiaatteet.

 

Hankinta

Heili-kirjastoihin hankitaan sellaista kauno-, tieto- ja lastenkirjallisuutta sekä muuta kirjastokäyttöön soveltuvaa aineistoa kuten musiikkia, elokuvia, pelejä, kielikursseja, äänikirjoja ja muita aineistoja, jotka sisältönsä puolesta ovat sopivia lainsäädännössä määritellyn yleisen kirjaston tehtävän kanssa. Oppi- ja kurssikirjoista Heili-kirjastoihin hankitaan ensisijaisesti niitä, joilla on yleistä mielenkiintoa ja kysyntää.

Kirjastot voivat omalta osaltaan vastata paikalliseen kysyntään ja kehittää kokoelmaansa asiakaskuntansa mukaan. Sisällön valvonta kuuluu jokaiselle kirjastolle erikseen, mutta hankinnassa pyritään huomioimaan, että aineisto hankitaan myös Heili-kirjastojen kokoelman osaksi. Uusi aineisto pyritään saamaan asiakkaitten käytettäväksi mahdollisimman pian sen ilmestyttyä. Kirja-aineisto tilataan siksi lähinnä kustantajien ennakkotietojen perusteella. Aineistoa hankitaan myös asiakkaiden hankintaehdotusten perusteella.

Kirjastot ottavat vastaan harkinnan mukaan lahjoituksina sellaista tarvitsemaansa aineistoa, jota niiden omista kokoelmista puuttuu. Lahjoitetun aineiston käyttöönotosta päättää lahjoitetun aineiston vastaanottajakirjasto. Lahjoituksia vastaanotettaessa käytetään samanlaista harkintaa kuin ostetun aineistonkin kohdalla.

Kokoelmaohjelma tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään valtuustokausittain alueellisen strategian päivittämisen yhteydessä.