Valitse taso

Päättyneet hankkeet

Tehdään yhdessä

Hankkeen tavoitteena on edistää asukkaiden kiinnostusta lähiympäristöön eli luontoon, kanssa-asukkaisiin ja rakennettuun ympäristöön. Tavoitteena on myös lisätä asukkaiden osallisuutta, parantaa asukastoimintaa harjoittavien tahojen yhteistyötä sekä tiedonkulkua eri toimijatahojen ja asukkaiden välillä.
Yhteyshenkilö: asukasyhteyshenkilö Pia Mantere, pia.mantere(at)lappeenranta.fi 

Keisarinasema

Lappeenrannan ensimmäisen rautatieaseman eli Keisarinaseman entisöinti valmistui joulukuussa 2010. Keisarin asema  palautetettiin mahdollisimman lähelle alkuperäistä asuaan kattomaalauksineen ja ornamentteineen. Myös huonejaot oli muutettu alkuperäisiksi lukuun ottamatta nykyisiä keittiö- ja wc-tiloja. Kaupungin omistamiin tiloihin li tulossa gallergiakahvila mutta rakennus tuhoutui tulipalossa 2013. Tiloja oli tarkoitus vuokrata myös erilaisten yhdistysten ja yhteisöjen käyttöön.

Etelä-Karjalan taide ja kulttuuri - KUTKA

Hankkeen tavoitteena oli luoda alueelle luovien alojen yhteistoimija, joka edistää mahdollisuuksia tehdä Etelä-Karjalasta asukkaiden, matkailijoiden ja liike-elämän näkökulmasta kulttuurisesti sekä taiteellisesti houkutteleva maakunta. Yhteisverkosto tukee ja kehittää luovien alojen mahdollisuuksia työllistää itsensä sekä kehittää yhteistyötoimintaa.
Yhteyshenkilö: Lappeenrannan kaupunki, Krista Huovila

Maahanmuuttajaresurssit käyttöön! 2010-2012

Hankkeen tavoitteena oli parantaa maahamme muuttaneiden työllistymistä, työelämävalmiuksia sekä aktiivisuutta ja osallistumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi projektissa kehitettiin verkostoyhteistyötä viranomaisten ym. tahojen kanssa. Hankkeen kautta perustettu Etelä-Karjalan monikulttuurinen palvelukeskus Momentti tarjoaa maahanmuuttajille palveluja, ohjausta ja neuvontaa.
Yhteyshenkilö: Wirma Lappeenranta Oy, Terhi Jantunen

Hyvinvointialan yrittäjyyden aktivointi ja kehittäminen Etelä-Karjalassa -osahanke (HAKE), 2008-2011

Tavoitteena oli hyvinvointialan kehittäminen Etelä-Karjalassa. Yksityisten yritysten ja julkisen sektorin sote-toimijoiden yhteistyön vahvistuminen ja hyvinvointialan yritysten osaamisen ja elinkelpoisuuden paraneminen sekä verkottuminen. Lisäksi tavoitteena oli yksityisten palveluntuottajien aseman vankistaminen ja palvelusetelien käyttöönoton edistäminen.
Yhteyshenkilö: Socom, Tiina Stranden

Maahanmuuttajien ohjaus yrittäjyyteen, 2008-2011

Hankkeen keskeisinä tavoitteina ovat maahanmuuttajien työllistymisen helpottuminen yrittäjyyden kautta ja maahanmuuttajien yritysneuvonnan kehittäminen. Projektin toimenpiteitä ovat mm. koulutus- ja verkottumistilaisuuksien järjestäminen ja henkilökohtainen yritysneuvonta. Lisäksi projektissa kehitettiin yritysneuvonnan prosesseja maahanmuuttajien yritysneuvontaan soveltuviksi ja edistettiin maahanmuuttajataustaisten yrittäjien verkottumista.
Yhteyshenkilö Tuula Paakkonen, tuula.paakkonen(at)wirma.fi

Kaakosta Voimaa (KAVO), 2010-2011

Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa Kaakkois-Suomen yritysten olemassa oleva osaaminen ja tulevaisuuden suunnitelmat tuulivoima ja bioenergian valmistukseen liittyvissä teknologioissa, palveluissa ja suunnittelussa. Luodaan yritysten ja oppilaitosten olemassa olevasta osaamisesta verkosto. Kehittää olemassa olevia kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja tukemaan kotimaisten yritysten vientimahdollisuuksia ja rakentaa Kaakkois-Suomeen tuulivoiman ja bioenergian osaamiskeskittymä.
Lisätietoja: Wirma Lappeenranta Oy

Liiketoimintaprosessien sähköiset osoitteet ja sanomat (eYellowpages), 2008-2011

eYellowpages -hankkeen tavoitteena oli madaltaa pk-yritysten sähköisen liiketoiminnan aloittamisen kynnystä luomalla uusi palvelu, jonka avulla viestien sisältö ja välittäminen voidaan standardisoida. Lisäksi liittymärajapinnat standardisoidaan ja näin eri toimijoiden esim. operaattorien on helppo ottaa palvelu käyttöön.
Yhteyshenkilö: Wirma Lappeenranta Oy, Mikko Ojapelto

ÄLYKOP - Metsäteollisuuden osaamisella uusia hyvinvointituotteita ja palveluja, 2008-2011

Hankkeen tavoitteena oli etsiä kotona asumisen tukeen ja lääkelogistiikkaan uusia tuotteita ja liiketoimintakonsepteja kuitupohjaisten tuotteiden, älypakkaamisen ja puukomposiittimateriaalien osaamisalueilta. Projekti parantaa sekä metsäteollisuuden että terveydenhuoltoalan kilpailukykyä Etelä-Suomen alueella kehittämällä uudenlaisia innovatiivisia liiketoimintamalleja ja uusia korkean jalostusasteen tuotekonsepteja sekä tiivistämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä.
Yhteyshenkilö: Wirma Lappeenranta Oy, Markku Mäki-Hokkonen

Sijoittautumis- ja vetovoimatyö – InnoCity, 2011

Tavoitteena oli edistää opiskelijoiden integroitumista Lappeenrannan seudulle tutustuttamalla heitä alueen elinkeinoelämään harjoitusprojekteilla ja lisäämään heidän viihtyvyyttään Lappeenrannan seudulla. Projektitöiden kautta edistetään uusien liiketoimintakonseptien käyttöönottoa yrityksissä. Tavoitteena on myös alueen yritysten tukeminen menestymään uudistuvassa toimintaympäristössä, jossa asiantuntijapalvelujen hyödyntäminen kasvaa merkittävästi uudistettaessa toimintatapoja.
Yhteyshenkilö: Wirma Lappeenranta Oy, Terhi Jantunen

Go International, 2008-2011

Hankkeen tavoitteena oli lisätä ja aktivoida yritysten kansainvälistymistä sekä edistää kasvua ja työllistämistä. Pyrimme myös tutustuttamaan ja ohjaamaan yrittäjät käyttämään olemassa olevia kansainvälistymispalveluita sekä kehittämään kansainvälistymispalveluita ja parantamaan palvelutasoa verkostoitumalla eri kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Yhteyshenkilö: Wirma Lappeenranta Oy, Eeva Pihlajaniemi

Retkeilyhanke 2011–2012

Yhteishankkeena hallinnoitava yleishyödyllinen investointihanke, jolla toteutettiin luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön rakenteita virkistysaluesäätiön retkisatamiin ym. kohteisiin ja kuntien osoittamiin tarpeisiin.
Yhteyshenkilö: Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiö, Hanna Ollikainen

Etelä-Karjalan kiviklusteri, 2009–2012

Projektin tavoitteena oli vahvistaa Etelä-Karjalan kivialan klusteria ja tukea sen kehittymistä yhdeksi Etelä-Karjalan elinkeinoelämän kivijalaksi. Tätä varten tuetaan alan yritysten toimintaa ja luodaan suotuisia olosuhteita alan kehittymiselle uusien tuote-, teknologia- ja markkinainnovaatioiden kautta.
Yhteyshenkilö: Saimaan ammattikorkeakoulu, Kirsi Taivalantti

Mustolan kehityshyppy, 2007–2012

Terminaalinkatua jatkettiin Soskuan sulkutielle. Kunnallistekniikan rakentaminen mahdollistaa teollisuusyritysten sijoittumien alueelle. Lisätiedot: Lappeenrannan kaupunki, Kadut ja ympäristö 

Myllysaaren perhepuisto, 2009-2012

Myllysaaren virkistys- ja uimaranta-alueen kehittäminen ja uudistus perhepuistoksi, joka palvelee alueen asukkaita ja matkailijoita, lisää asumisviihtyvyyttä, vaikuttaa lapsiperheiden, lasten ja nuorten laadukkaisiin vapaa-ajan viettomahdollisuuksiin. Kaupunki parantaa Myllysaaren palveluita osana kaupunkikeskustan Saimaan ranta-aluetta ja sen hyödyntämistä viihtyisänä matkailu ja vapaa-ajanviettoalueena.
Yhteyshenkilö: Lappeenrannan kaupunki, Ilkka Oksman

Wolkoffin talomuseon kellarin muutos ravintolaksi, 2011-2012

Hankkeen tavoitteena oli kunnostaa, saneerata ja laajentaa Wolkoffin talomuseon kellaritilat siten, että tiloissa voidaan tulevaisuudessa harjoittaa ravintolatoimintaa. Tuloksena syntyi uusi ravintolatila, joka laajentaa Lappeenrannan kaupungin palvelutarjontaa ja eheyttää kaupunkikeskustan palvelurakennetta. Valmistuva ravintolatila vuokrattiin yrittäjälle ja ravintolan palveluja voivat hyödyntää niin alueen asukkaat kuin matkailijatkin.
Lisätiedot: Lappeenrannan kaupunki, Tilakeskus

Kohonkankaantie

Kohonkankaantien rakentaminen.
Lisätiedot: Lappeenrannan kaupunki, Kadut ja ympäristö

Rauha-Tiuru alueen lähi-infra

Kokonaisuus koostuu kahdesta investointihankkeesta, Rauha-Tiuru alueen kunnallistekniikan toteuttaminen sekä Rauha-Tiuru alueen kunnallistekniikan jatkohanke, joka käsittää vesihuollon uudisrakentamisen, uusimisen ja täydentämisen sekä alueen katuverkoston, paikoitus- ja viheralueiden uudisrakentamisen ja täydentämisen. Hankkeiden avulla rakennettiin Rauha-Tiurun kylpyläalueelle toimiva infra.
Lisätiedot: Lappeenrannan kaupunki, Kadut ja ympäristö

Etelä-Karjalan työ- ja asukastupatoiminta (KUOKKA), 2012

Tavoitteena oli sitouttaa työtoimintaan pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia sekä maahanmuuttaja-asiakkaita kokonaisvaltaisen tuen ja ohjauksen sekä aktivoinnin avulla. Tavoitteena oli myös ohjata asiakkaita tarvittaessa päihdekuntoutukseen ja mielenterveystoimistoon.
Yhteyshenkilö: Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys ry, Anu Olkkonen

Sosiaalinen yritystoiminta Etelä-Karjalassa -osahanke (ESPINNO), 2009-2012

Tavoitteena oli heikossa työmarkkinatilanteessa olevien työllistymisen tukeminen, sosiaalisten kriteerien käyttöönoton mahdollistaminen Lappeenrannan kaupungin ja Eksoten hankinnoissa sekä palvelusetelin käytön laajentaminen. Lisäksi tavoitteena oli kasvava tietoisuus sosiaalisen työllistämisen ja yrittäjyyden merkityksestä ja työllistämispaikkojen lisääminen.
Yhteyshenkilö: Eksote, Anja Helvasto

VÄYLÄ-työpajakoulu, 2008–2012

Tavoitteena oli koota yhtenäinen verkostoyhteistyömalli erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tukemiseksi. Eri toimijoiden tarjoamia palveluita sovitetaan yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. Verkostoyhteistyön toimivuutta kokeillaan työpajakoulussa sekä tuetussa oppisopimuskoulutuksessa, jotka ovat hankkeen kehittämiskohteita.
Yhteyshenkilö: Laptuote-säätiö, Virpi Ulmanen

Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittämishanke (EsLogC), 2009–2012

ESLogC-hankkeessa kehitettiin Etelä-Suomen logistiikkakeskusten verkostoa, joka on tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Verkosto muodostaa tuottavan, tehokkaan ja kansainvälisesti kilpailukykyisen logistiikkapalvelukokonaisuuden. Hankkeesta hyötyvät kaikki logistiikkakeskusten toimijat.
Yhteyshenkilö: Lappeenranta Free Zone Oy, Hannu Lappalainen

Yrityshautomotoiminta, 2012

Wirma Lappeenranta Oy:ssä vuonna 2012 käynnissä ollut yrityshautomotoiminta: Skinnarila Innovation Factory, yrityskehitystyökalujen vuosilisenssit, Innovaatioiden hyödyntäminen eteläkarjalaisten yritysten kasvun moottorina.
Yhteyshenkilö: Wirma Lappeenranta Oy Johanna Väyrynen

Etelä-Karjalan matkailun yhteismarkkinointihanke, 2011–2014

Hankkeen päätavoitteena oli alueen yritysten yhteistyön tiivistäminen sekä yrityksien sitouttaminen, vakiintuneen markkinointikonseptin löytäminen, Etelä-Karjalan matkailualueen tunnettuuden lisääminen ja brändin vahvistaminen. Tavoitteena on myös matkailumäärien ja -tulojen kasvattaminen ja investointien synnyttäminen. Erityisesti pyritään kasvattamaan kotimaisten ja venäläisten matkailijoiden määriä sekä internetsivujen kävijämääriä.
Yhteyshenkilö: Wirma Lappeenranta Oy, Markus Lankinen

Osaamiskeskusohjelma (OSKE), 2013 (2007-2013)

OSKE on TEM:n koordinoima ja alueiden kehittämislain mukainen määräaikainen erityisohjelma. Ohjelmalla suunnataan paikallisia, alueellisia ja kansallisia voimavaroja huippuosaamisen hyödyntämiseen. OSKE:lla tuetaan alueellisia vahvuuksia, alueiden erikoistumista ja osaamiskeskusten välistä yhteistyötä.
Yhteyshenkilö: Wirma Lappeenranta Oy, Sanna Laukkanen

Yhteiset joet, yhteiset kalat (RIFCI), 2011-2014

Hankkeen tavoitteena oli saavuttaa jokiluonnon ja -ympäristön hyvä tila sekä säilyttää arvokkaat kalakannat. Hankkeessa sovitetaan yhteen luonnonsuojelua ja teollisuuden tarpeita sekä edistetään hankealueen luontomatkailua ja virkistyskäyttöä. Ympäristökasvatus ja ympäristötietoisuuden levittäminen on myös olennainen osa hanketta.
Yhteyshenkilö: Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Matti Vaittinen

Läntisen Pien-Saimaan tilan parantamisohjelma PISA II, 2010–2013

Hankkeen tavoitteina olivat Pien-Saimaan ulkoisen kuormituksen vähentäminen, vesistön ja veden laadun kehityssuunnan muuttaminen, vesistön virkistysarvon parantaminen sekä vesihuollon turvaaminen. Keskeinen tavoite oli myös, että hankkeessa suunnitellut ja toteutetut toiminnot jäävät pysyviksi käytännöiksi hankkeen päättymisen jälkeen.
Yhteyshenkilö: Lappeenrannan kaupunki, Ilkka Räsänen

Pohjavesien suojelusuunnitelma

Hankkeessa toteutettiin pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat jotta pohjavesien suojeluedellytykset paranevat.
Yhteyshenkilö: Lappeenrannan kaupunki, Ilkka Räsänen

MaTTi, 2012–2013

Maahanmuuttajat saivat MaTTi-projektin kautta tukea työllistymiseen ja työllistymisedellytysten parantumiseen sekä mahdollisuuden solmia sosiaalisia kontakteja. Tavoitteena oli kehittää edelleen maahanmuuttajien tukikeskuksen Momentin hyväksihavaittuja toimintamalleja. Momentti on ollut maahanmuuttajien apuna työ- ja harjoittelupaikkojen etsimisessä yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Työllistymistä helpotetaan mm. työelämäsertifikaatin ja lyhyiden työnhakukurssien avulla.
Yhteyshenkilö: Laptuote-säätiö, Anna Hallikainen

Tiet Työhön – TIETTY 2, 2012–2013

Hankkeen toiminnan keskeisenä sisältönä oli jatkaa TIETTY-hankkeen aikana kehitettyä toimintaa kehittämällä ensisijaisesti Lappeenrannan seutukunnan välityömarkkinoiden toimintaa sekä välityömarkkinoiden välittäviä toimia luomalla asiakkaille uusia siirtymävaiheen matalan kynnyksen työpaikkoja. Lisäksi hankkeen kautta järjestetään asiakkaille mm. kotipalvelujen ammattitutkintoon johtavaa oppisopimuskoulutusta. Kotiin suunnatut palvelut tarjoavat työllistymismahdollisuuksia laaja-alaisesti vähäisen koulutuksen omaaville henkilöille. Hankkeen muina sisältöinä ovat välityömarkkinoihin liittyvien koulutusehdotusten ja aloitteiden tekeminen Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle, sekä asiakkaiden edelleensijoittamismahdollisuuksien kehittäminen ja vahvistaminen alueen yrityksiin.
Yhteyshenkilö: Laptuote-säätiö, Virpi Ulmanen 

Pietarin suomalais-venäläinen innovaatiokeskus

Pietarin Innovaatiokeskuksen toiminnan tarkoituksena oli tuottaa palveluja ja tapahtumia yrityksille ja kumppaneille sekä avustaa innovaatioiden kaupallistamisessa ja promootioissa. Auttaa yrityksiä Venäjän ja EU:n markkinoille menossa sekä tarjota toimistopalveluja ja projektien kehityspalveluja.
Yhteyshenkilö: Wirma Lappeenranta Oy, Markus Lankinen

Innovation and business Cooperation, 2011-2013

Hankkeen tavoitteena oli laajentaa rajat ylittävää yhteistyötä liiketoiminta ja innovaatio yhteistyön toiminta-alueilla. Hanke hyödynsi jo olemassa olevia kokemuksia jotka on saatu aiempina vuosina ja ottaa käyttöön uusia työkaluja ja palveluja, jotka perustuvat moderniin EU-Venäjä-yhteistyöhön. Hanke edistää alueellista yhteistyötä soveltamalla parhaita käytäntöjä EU-Venäjä yhteistyössä "alhaalta ylös".
Yhteyshenkilö: Wirma Lappeenranta Oy, Terhi Jantunen

Maahanmuuttajan yrittäjyyden tuki, 2012–2013

Projektin tavoitteena oli parantaa toimivien maahanmuuttajataustaisten yrittäjien liiketoimintaosaamista sekä kehittää alkavien ulkomaalaistaustaisten yrittäjien ja yritystoiminnan aloittamisesta kiinnostuneiden maahanmuuttajien neuvontaa. Hankkeessa pyrittiin myös levittämään tietoutta yrittäjyydestä ja helpottamaan tiedonsaantia hankkeeseen osallistuvien maakuntien ulkomaalaistaustaiselle väestölle. Hankkeen tavoitteena oli perustaa Mammutti yhteisö internetiin, jonne kootaan muun muassa tietoja yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnasta Suomessa.
Yhteyshenkilö: Wirma Lappeenranta Oy, Terhi Jantunen

Pien-Saimaan hoitokalastus - KalaPISA

Hankkeen tavoitteena oli kalakannan rakenteen parantaminen, hoitokalastussaaliin käytön tehostaminen ja levien määrän ja sisäisen kuormituksen vähentäminen Läntisellä Pien – Saimaalla. Lisäksi hankkeen toiminnan jatkuvuus varmistetaan luomalla pysyvä taloudellinen toimintamalli järven kunnostuksen ylläpitoon. Tavoitteiden mittareina (seurantamenetelminä) toimivat poistetun saaliin seuranta, pyynnistä riippumaton kalaston seuranta ja vedenlaatuselvitykset.
Yhteyshenkilö: Lappeenrannan kaupunki, Ilkka Räsänen

Pien-Saimaan kunnostuksen jatkaminen - PISA+

Pien-Saimaan kunnostuksen jatkamiseen tähtäävä hanke. Tavoittena on varmistaa Pien-Saimaan hajakuormituksen väheneminen, kosteikkorakentamisen jatkaminen ja kunnostustoimenpiteiden seuranta. Hanke tehostaa tiedotusta ja neuvontaa sekä ylläpitää verkostoitumista ja vuorovaikutusta.
Yhteyshenkilö: Lappeenrannan kaupunki, Ilkka Räsänen

Salpapolun kehittäminen - vapaa-ajan ja yritystoiminnan reitti

Hankeessa linjattiin Salpapolun reitti, tehtiin rakennussuunnitelmat ja kustannusarviot Luumäeltä Lappeenrantaan. Lisäksi järjestettiin yleisöluentoja, tutustumiskäyntejä ja kehitettiin Salpaportaalin tietoja ja ulkoasua.
Lisätiedot: Salpakeskus

Voimaa Vainikkalasta - Sisua Simolasta

Hanke jakautui kahteen kokonaisuuteen. Selvitettiin Vainikkala-Simola-Raippo alueen yritysten sijoittautumisen liittyvää markkinointia, kiinteistöjen käyttöä ja aseman kehittämistä. Toinen osa keskittyi kylätoiminnan aktivointiin, matkailupalvelujen kehittämiseen, kyläympäristöjen siistimiseen sekä vesistöjen kunnostamiseen.
Yhteyshenkilö: Lappeenrannan kaupunki, Eeva Heikka

Step Up - Cross Border City in Action, 2011-2014

Tavoitteena oli saada koko alueen kuntalaisia ja matkailijoita palveleva kolmikielinen tiedotusverkko, palveluiden tehokkaampi hyödyntäminen, nuorten osallisuuden ja päätöksenteon vahvistaminen sekä sitoutuminen kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi tavoitteena oli kielten opiskelun ja käytön vahvistaminen, suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisen toimintatavan jalkauttaminen ja hyödyntäminen sekä alueen asukkaiden hyvinvoinnin tukeminen aktiivisilla liikunta- ja kulttuuripalveluilla.
Lisätiedot: Crossbordercity.com

Yrityskylä koululaisille 2014

Yrityskylä on 6.-luokkalaisille suunnattu toiminnallinen oppimisympäristö yhteiskunnasta, työelämästä, yrityksistä ja eri ammateista. Yrityskylä on pienoiskaupunki, jossa on vähintään 15 eri yrityksen ja julkisen palvelun toimitilat.
Yrityskylä-päivään johdattaa opetussuunnitelmaan perustuva oppimateriaali, joka rakentuu 10 oppitunnista. Materiaalin avulla oppilaat oppivat mm. mitä on työ ja miten sitä haetaan sekä perehtyvät talouden ja yhteiskunnan perusteisiin.
Yhteyshenkilö: Lappeenrannan kaupunki, Tuija Willberg

Linnoituksen valaistus ja liikenne

Lappeenrannan Linnoitus muistuttaa Vanhaa Porvoota enemmän Helsingin edustan Suomenlinnaa, joka kuuluu Helsingin suosituimpiin matkailunähtävyyksiin. Siellä vierailee vuosittain lähes miljoona ihmistä, jotka löytävät Unescon maailmanperintölistalla olevalta linnoitusalueelta monenlaisia palveluja. Tarkoituksena oli kehittää aluetta mm. parantaa kevyen liikenteen raitteja, rakentaa valaistusta, jalostaa puistoja sekä entistää esiintymislavaa ja sen ympäristöä.
Lisätiedot: Lappeenrannan kaupunki, Kadut ja ympäristö

Etelä-Karjalan työ- ja asukastupatoiminta (Silta työelämään), 2013 - 2015

Tavoitteena on sitouttaa työtoimintaan pitkäaikaistyöttömiä, osatyökykyisiä, maahanmuuttajia ja nuoria asiakkaita koulutusten, asiantuntijaluentojen ja elämäntaitovalmennusten avulla. Mahdollisuus on myös oppisopimuskoulutuksiin. Tarvittaessa asiakkaita ohjataan päihdekuntoutukseen ja mielenterveystoimistoon.
Yhteyshenkilö: Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys ry, Anu Olkkonen

Linnoituksen kehruuhuone

Tavoitteena on peruskorjata entinen Linnoituksen Urheilutalo tapahtuma- ja juhlatilaksi. 
Toimenpiteet: Korjauksen suunnittelu, Purkutyöt, Urakkakilpailutukset, Korjaustyöt alkavat syyskuussa 14, Vuokralaisen haku.
Kehruuhuoneen korjaustyö on valmis 31.3.2015 mennessä. Tilat on vuokrattu ulkopuoliselle toimijalle, joka vastaa Kehruuhuoneen tapahtuma- ja juhlatilojen toiminnasta jatkossa. 
Yhteyshenkilö: Lappeenrannan kaupunki, Pekka Oksman