Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousJohtosäännötRakennuslautakunnan johtosääntö (23)
Valitse taso


LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ


1 §
Toimiala
Rakennuslautakunta vastaa rakennusvalvonnan toimialueeseen kuuluvista tehtävistä siten kuin tässä johtosäännössä määrätään.

Lautakunnan rakennusvalvonnan toimialaan kuuluvat rakentamisen ohjaus ja valvonta Lappeenrannan kaupungin alueella. Lautakunta ja teknisen toimen rakennusvalvonnan vastuualue huolehtivat Lappeenrannan kaupungille kuuluvista rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä.


2 §
Lautakunnan kokoonpano

Lautakuntaan kuuluu 9 kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Valtuusto nimeää yhden jäsenistä lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

Lautakunta voi tarvittaessa asettaa keskuudestaan 3-5 -jäse-nisiä jaostoja käsittelemään ja ratkaisemaan lautakunnan niille päätettäväksi siirtämät asiat.

Lautakunnan sihteerinä toimii lautakunnan määräämä viran-haltija tai hänen estyneenä ollessaan lautakunnan määräämä muu viranhaltija. Lautakunnan kokouksiin voidaan kutsua kuultavaksi asiantuntijoita.


3 §
Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävä on vastata toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjata, asettaa tavoitteet, seurata toiminnan tuloksia ja valvoa, että rakennusvalvontaa johdetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Lisäksi lautakunnan tehtävänä on pyrkiä edistämään eri viranomaisten yhteistyötä lautakunnan toimialaan liittyvien tehtävien hoidossa.


4 §
Lautakunnan ratkaisuvalta

Sen lisäksi mitä 3 §:ssä tai muutoin on määrätty lautakunnan päätettäväksi, lautakunta ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat:
1. valmistelee lautakunnan toimialaan kuuluvan talousarvio-ehdotuksen ja taloussuunnitelman sekä päättää käyttösuunnitelman ja vastaa sen noudattamisesta
2. tekee lautakunnan toimivaltaan teknisen toimialan johtosäännön mukaisesti kuuluvat virkojen ja toimien täyttämistä tai muutoin palvelussuhteita koskevat päätökset, ellei johtosäännöllä tai muuten tehtävää ole annettu muulle viranomaiselle,
3. päättää toimialaansa kuuluvista maksuista ja taksoista kaupungin valtuuston päättämien yleisten perusteiden mukaisesti,
4. päättää helpotuksen taikka vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta, kaupungin-hallituksen vahvistamissa rajoissa,
5. päättää irtaimen omaisuuden hankkimisesta sekä tarpeettomaksi käyneen omaisuuden myymisestä ja käytettäväksi luovuttamisesta, jollei tehtävää ole toimenkuvassa tai muutoin osoitettu viranhaltijalle,
6. edustaa ja käyttää kaupungin puhevaltaa toimialaansa kuu-luvissa asioissa, ellei toisin ole säädetty tai määrätty tai ellei asian laadusta muuta johdu,
7. valvoa rakennusvalvonnan viranomaistehtävien toteutusta,
8. toimia maankäyttö- ja rakennuslain 167.2 §:ssä tarkoitettuna viranomaisena.
9. toimia maankäyttö- ja rakennuslain 161 a §:ssä tarkoitettuna viranomaisena.
10. toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti hulevesien valvonta ja lupaviranomaisena 103 d §:n tarkoittamalla tavalla.

Rakennusvalvonnan viranhaltijat huolehtivat laissa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle ja rakennustarkastajalle säädetyistä tehtävistä teknisen toimialan johtosäännössä ja lautakunnan päätöksissä määritetyllä tavoin.


5 §
Toimivallan siirtäminen

Lautakunta voi päätöksellään siirtää päätös- tai muuta toimi-valtaansa alaiselleen viranhaltijalle, ellei laista muuta johdu.

Toimivaltaa siirtäessään lautakunta voi päättää yleisistä ohjeista, joiden mukaan lautakunnalta siirrettyä päätösvaltaa on käytettävä.


6 §
Kokoukset
Lautakunnan kokouksista on määrätty hallintosäännössä.


7 §
Esittely
Rakennustarkastaja esittelee lautakunnan rakennusvalvontaa koskevat asiat.

Rakennuslakimiehen tehtävää hoitava lakimies esittelee tarvittaessa lautakunnan toimivaltaan kuuluvat pakkokeino- ja rakennusrasiteasiat.

Tekninen johtaja esittelee talousarvioehdotusta, taloussuunnitelmaa ja talousarvion käyttösuunnitelmaa koskevat asiat, sekä virkojen ja toimien täyttämistä tai palvelussuhteita muutoin koskevat asiat.

Muulla valmistelijalla tai asiantuntijalla on myös puheoikeus toimialaansa liittyvissä asioissa.

Teknisellä johtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa.


8 §
Asiakirjojen allekirjoittaminen

Lautakunnan ja jaostojen pöytäkirjan allekirjoittamisesta säädetään hallintosäännössä ja kuntalaissa.

Pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi joko puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, rakennustarkastaja, rakennuslakimies tai muu lautakunnan määräämä viranhaltija.

Lautakunnan päätöksen perusteella tehtävät sopimukset ja sitoumukset, kirjelmät ja muut asiakirjat allekirjoittaa teknisen toimen johtosäännössä määrätyllä tavoin rakennustarkastaja, taikka lautakunnan puheenjohtaja tai rakennuslakimies, ellei lautakunta toisin määrää.

Rakennuspiirustuksiin merkittävän todistuksen allekirjoittaa rakennustarkastaja tai lautakunnan määräämä muu viran- tai toimenhaltija.

Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.10.2012.
Voimaantulo 1.1.2013.
Kaupunginvaltuusto hyväksynyt muutoksen 19.1.2015, lisätty 4 §:ään kohta 10.