Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousJohtosäännötSosiaali- ja terveystoimen johtosääntö (150)
Valitse taso

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

 

1 § Sosiaali- ja terveystoimen toiminta-ajatus ja toimiala

Sosiaali- ja terveystoimen tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja työkykyisyyden edistäminen, painottuen ehkäisevään ja kaupunkilaisten omatoimisuutta tukevaan toimintaan.

Sosiaali- ja terveystoimen ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginhallituksen alainen toimikunta.

Sosiaali- ja terveystoimen ja toimikunnan toimialaan kuuluvat sosiaalihuolto-, kansanterveys- ja muussa laissa kunnan monijäsenisen toimielimen tehtäväksi määrätyt asiat lukuun ottamatta lasten päivähoitoa, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea sekä ympäristöterveydenhuoltoa.

Toimialaan kuuluvat tehtävät järjestetään hankkimalla palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriltä sen perussopimuksen ja perustamissuunnitelman mukaisesti.

2 § Toimikunnan kokoonpano ja toimikausi

Toimikuntaan kuuluu 5-7 kaupunginvaltuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Toimikunnan jäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän luottamushenkilö tai kuntayhtymän palveluksessa vakinaisessa tai yli 6 kuukauden määräaikaisessa tehtävässä oleva ei ole kelpoinen toimikuntaan.

Valtuusto nimeää yhden jäsenistä toimikunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Toimikunnan sihteerinä ja sihteerin sijaisena toimii toimikunnan määräämä viranhaltija.

Toimikunnan toimikausi on 1.1.2011-31.12.2012

3 § Toimikunnan tehtävät

Toimikunnan tehtävänä on tehdä kaupunginhallitukselle esitys Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin välillä laadittavasta palvelusopimuksesta, joka
1) turvaa riittävien ja tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus Lappeenrannan kaupungin asukkaille
2) asettaa Lappeenrannan kaupungin kannalta tavoitteet Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin toiminnalle ja taloudelle sekä toiminnan kehittämiselle

Lisäksi toimikunnan tehtävänä on:
3) valvoa ja arvioida Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin toimintaa ja palvelusopimuksen toteutumista Lappeenrannan kaupungin ja sen asukkaiden kannalta sekä raportoida kaupunginhallituksella ja -valtuustolle tavoitteiden toteutumisesta
4) tehdä ehdotus toimialan talousarvioksi
5) laatia toimintakertomus

4 § Toimikunnan ratkaisuvalta

Toimikunta:
1) päättää talousarvion käyttösuunnitelmasta
2) päättää laskujen ja muiden maksatusten perusteina olevien asiakirjojen hyväksymisoikeudesta,
3) päättää vahingonkorvausten maksamisesta kaupunginhallituksen hallinto- ja henkilöstöjaoston vahvistamien perusteiden mukaisesti,
4) päättää toimialalle annettujen lahjoitusten, testamenttivarojen ja valtion perintönä saadun omaisuuden käytöstä,
5) päättää toimialalla myönnettävistä järjestö- ja musta toiminta-avustuksista, siltä osin kun ne eivät kuulu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin päätettäväksi
6) päättää hankinnoista ja palvelujohtajan hankintavaltuuksista,
7) käyttää kaupungin puhevaltaa toimialallaan ja solmii sopimukset, ellei toisin ole määrätty,
8) päättää muista toimialan tehtävistä, joita ei ole määrätty jonkin muun toimielimen tai viranhaltijan tehtäväksi.

5 § Päätösvallan siirtäminen

Toimikunta voi päätöksellään siirtää päätös- tai muuta toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle, ellei laista muuta johdu.

Toimivaltaa siirtäessään toimikunta voi päättää yleisistä ohjeista, joiden mukaan toimikunnalta siirrettyä päätösvaltaa on käytettävä.

6 § Esittely

Toimikunnassa ratkaistavat asiat päätetään apulaiskaupunginjohtajan esittelystä.

7 § Asiakirjojen allekirjoittaminen

Toimikunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa apulaiskaupunginjohtaja tai palvelujohtaja ja varmentaa toimikunnan sihteeri, ellei toimikunta ole asiassa muuta määrännyt.Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25.10.2010.
Voimaantulo 1.1.2011.