Valitse taso

Lappeenranta 2028 -strategian henkilöstökyselyn tulokset

Kaupungin henkilöstön vastauksissa korostui ammattiylpeys: henkilöstö haluaa tehdä oikeita asioita oikein, keskittyä tekemiseen sekä irrottautua siiloista ja byrokratiasta. Vastauksissa tuotiin korostetusti esille, että jokainen tekee parhaansa eikä ns. suojatyöpaikkoja ole olemassakaan.

Henkilöstökyselyn vastauksia saatiin 74 kappaletta ja vastauksista on pääteltävissä, että suurin osa vastauksista on tullut kaupungin perusorganisaatiosta.

Vire vastauksissa oli yleisesti ottaen positiivinen. Henkilöstö kantaa huolta työnantajapolitiikasta, osaamisesta sekä työkykyyn liittyvistä asioista.

Henkilöstön esitykset tavoitteksi vuodelle 2016

 Tavoitteet vuodelle 2016
Ammattitaitoa
Motivaatiota
Työnkiertomahdollisuudet pitäisi olla paremmat.
Koulutusmahdollisuuksia kaikille.
Avoimuus
Kuntatyöntekijä on kustannustietoinen
Henkilöstön erityisosaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen. Joustava henkilöstö johtaminen kokonaistavoitteiden saavuttamiseksi
Työketjut kuntoon
Kouluissa on taitavaa, tuloksellista ja henkilöstöhallinnon osaamiseen panostavaa johtamista, joka säteilee myös koko kouluun ja yhteisöön
Henkilöstön mielipiteiden aitoa kuuntelua, ei näennäisdemokratiaa.
Tulisi uskoa oman organisaation kykyyn selviytyä vaikestakin haasteista. Tiimityöskentelyllä annetaan aito mahdollisuus kehittämiselle.
henkilöstön jaksaminen ja osaamisen ylläpitäminen.
Esimiehet ottavat alaisensa huomioon ja kannustavat heitä työssään.
Hiljaisen tiedon siirto
Nykyinen henkilöstö tulisi nähdä voimavarana
Rikastava, innostava, yksilöllistä osaamista hyödyntävä, toimintakulttuurin kehittämiseen tähtäävä, yhteisöllinen vuorovaikustus
Henkilöstön fyysisen ja henkisen työssä jaksaminen varmistaminen - ikääntynyt henkilökunta kuormittuu nuoria helpommin
Vireillä olevat henkilöstöasiat käsitellään napakati ja ajallaan.
Nuoria vakituisiin työsuhteisiin---vanhat työntekijät ehtivät siirtää osaamistaan nuorille ennen eläkkeelle siirtymistään..
Henkilöstön hyvinvointi
Avoimuus, tasa-arvo ja tasapuolisuus
Selkeät tavoiteasettelut kaikille tasoille kaupungin organisaatiossa, konkretiaa enemmän.
Palkitseminen - palkitseminen työtiimille tai työyhteisölle --> yhteisöllisyys
työntekijän jaksamiseen ja hyvinvointiin panostettava, lisää koulutusta koska asiakkaat entistä vaativampia,odottavat meiltä 'ajantasalla'
Henkilöstön todellinen osaaaminen esiin
Lähivuosina suuri määrä henkilöstöstä eläköityy. Olemassa olevan henkilöstön osaaminen hyödynnettävä urakierrossa.
Lappeenranta edellä kävijä > voimavarana hyvä henkilöstöpolitiikka, joka palkitsee
Prosessien ja toimintatapojen kehittämiseen paukkuja
osaaminen, ajantasalla pysyminen
Johtaminen on tavoitteellista
Säilyttää nykyiset työpaikat
Työntekijöiden hyvinvointi -> lasten hyvinvointi
Koulutusta
Työhyvinvoinnin lisääminen
esimiehet ovat oikeita esimiehiä ja työntekijöille annetaan vapaus tehdä työtään omalla tavalla. Tulokset merkitsevät.
ennakoivaa ajattelua
Päätös miten ja mihin huonokuntoiset palomiehet sijoitetaan kaupungin organisatiossa.
Henkilöstöjohtaminen `uuden ajan´ mukaiselle tasolle! Sanelupolitiiikan lopettaminen.
Henkilöstön koulutus
Toimialojen keskinäinen laskutuskäytäntö poistettu. Winkin asiakaspalvelijoiden työkierto toimialoilla toteutettu.
Ammatillisen osaamisen kehittäminen
Johtajan antama tuki ja palaute ennenkaikkea positiivinen palaute työntekijälle.
Rahaa koulujen korjaamiseen
väliportaan hallintoa ja byrokratiaa purettava; parantaa tiedonkulkua ja pienentää kustannuksia. Vastuuta voi jakaa ja palkkaus kohdalleen
Henkilöstö voi hyvin ja pitää kaupunkia hyvänä työnantajana
Henkilöstön arvostava kuuleminentakaa parhaimman jaksamisen.
Aika hyvä työyhteisöksi
Avoimuus asioiden hoidossa
Luotetaan henkilöstöön osaajina sekä oman työnsä ja työympäristönsä kehittäjinä.
Esimiehille koulutusta + verkostoitumismahdollisuuksia
Hyvä veli systeemi pois päätöksen teoissa.
Vanhenevan työntekijäkaartin hyvinvoinnista ja jaksamisesta on pian ryhdyttävä huolehtimaan työympäristössä monipuolisin keinoin.
ammattitaitoinen henkilökunta
Kaksi suuntaisen tiedottamisen toteutuminen. Jokainen ymmärtää vastuunsa tiedotuksessa.
avoimuus
Organisaation keventäminen. Koko henkilöstön käyttö ns. kenttätyöhön.
Koulutusmahdollisuuksia ja tyhyyn satsaamista
Uutta henkilöstöä palkataan ja rekrytoidaan eikä aina vaan olla täyttämättä virkoja ja toimia
Ikääntyvän henkilöstön huomioiminen työyhteisössä
Riittävä varahenkilöresurssi varhaiskasvatukseen
Työhyvinvoinnin lisääminen
Pelastuslaitoksella itsenäinen päätösvalta työntekijöiden työsuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa.
Joka päiväkodissa oma johtaja
Henkilöstön osaaminen ja työkyky vastaavat tehtävien vaatimuksia
Riittävä koulutus
Keskijohdon vastuunkanto johtamisesta ja omista tehtävistään parannuttava eli  turhat tehtävät lopetettava ja väkeä vähemmän.
Parempaa johtamista
Henkilöstön työnhyvinvoinnin huomioiminen
Resurssit kohdennettava oikein
Tiedottaminen
henkilöstön vakinaistaminen (osa-aikaisia, peräkkäisillä työsopimuksilla muutama jo vuosia työssä)
Tiedottaminen
Laadukasta perustyötä muuttuvassa yhteiskunnassa
Kuntatyön integroituminen kansainvälistymisen haasteisiin.
Työhyvinvointi kuntoon
Koulussa on tehokasta ja osaavaa johtamista, jolloin yhteisiin tavoitteisiin päästään yhteisillä pelisäännöillä ja toimintatavoilla
Esimiehille koulutusta työhyvinvointijohtamiseen.Esimiehet tulee myös vastuuttaa toimimaan työhyvinvointia edistävästi.
Rohkeampi ote aidolle vuorovaikutukselle, kasvoista kasvoihin periaatteella. Esimiesten opeteltava kuuntelemaan viestejä.
lisähenkilöstön palkkaaminen ruuhkien ja jaksamisen helpottamiseksi.
Lappeenrannan kaupungin henkilöstö voi hyvin ja heillä on mielenkiintoiset työtehtävät.
Mietitään mitä toimintoja kaupunki TODELLA tarvitsee!
Nykyisen henkilöstön työurien kehittäminen tärkeää.
Vastuu ja sitoutuminen pyrkimykseen epäkohtien korjaamiseen ja ongelmatilanteissa vaihtoehtoisten ajattelutapojen ja ratkaisujen etsimiseen
Johtajien fyysisen ja henkisen jaksemisen varmistaminen - hyvinvoivalla johtajalla on voimia myös alaistensa johtamiseen
Ikääntyvien työntekijöiden mahdollisuus jatkaa työssään joustavasti; osa-aikaeläke ja muut järjestelyt.
Henkilöstön osaaminen
hyvinvoiva henkilöstö jaksaa enemmän - sporttipassia ym. edistävää. KOulutustarpeet huomioitava
Jokaisella on oikeus esimieheen - sopivan kokoiset työyhteisöt
Johtamiseen ryhtiä
Uutta henkilöstöä palkataan tarkkaa harkintaa käyttäen.
Työyhteisöjen toimivuus > laadukas esimies toiminta ( samassa veneessä )
jaksaminen, viihtyvyys työpaikalla, motivaatio
Johtaminen on onnistumista palkitsevaa
Säästää kaikesta turhasta rakentamisesta ym..  turhista menoista
Ajanmukaiset välineet
Työyhteisötaidot
Etätyömahdollisuudet ovat osa arkipäivää
historiasta/entisistä/toisten virheistä oppiminen
Pelastusjohdon osallistuminen kaupungin johtoryhmätoimintaan.
Työviihtyvyys. Henkilökunnan vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen! Yhteisten tavotteiden luominen.
Työssä jaksaminen
Valinnanvaraa työajoissa. Etätyöpäivät käyttöön. Johtajien lisäksi muukin henkilöstö liikkuu etsimässä virikkeitä organisaation ulkopuolelta
työnhallinta, toiminta työyhteisössä
Sijaisten paremmat etuudet ja palkkaaminen työhön epävarmuuden poistaminen
Kaupungin määräaikaisten työsuhteiden vakinaistaminen
työergonomia ja työhyvinvointi; toimenpiteet eivät jakaudu tasa-arvoisesti henkilöstössä. Samoin koulutus on vain osan etua
Henkilökuntaa ei vähennetä vähentämättä palveluja
Aika hyvä työyhteisöksi
Henkilöstön koulutus
Esimiesvetoisuutta vähennetään
Alaistaidot koulutuksille olisi myös tarvetta
Tasapuolisuus työpaikalla.
Eläkkeellesiirtymisajankohdan lykkäämistä muutamalla vuodella on kannustettava ylimääräisin palkkaeduin.
kaikkiin päiväkoteihin hallinnollinen johtaja
Ymmärrys siitä, että myös aika on resurssi.
erilaisuuden kunnioitus
Henkilöstön arvostus tasapuolisesti.
Nykyistä henkilöstöä kannustetaan pitämään työkunto yllä.
Jatkuvien muutoksien tuomat vaikutukset työyhteisössä
Hiljaisen tiedon siirtäminen - mentorointi
Yhteistyön ja työn merkityksen korostaminen
Palkkojen ajantasaistaminen ja kokonaispalkkauksen käyttöönotto
Riittävä määrä koulutettua henkilökuntaa, avustavaa henkilöstöä sekä toimivat sijaisjärjestelyt
Henkilöresurssit ovat oikeassa suhteessa palvelujen kysyntään nähden
Johto / alaiset viestintä ja yhteistyö
Kehityskeskustelut, koulutus, palkkarakenne: pyhä kolminaisuus, joka ei toteudu perustehtäviä tekevillä.
Parempia lukujärjestyksiä
Työaikojen joustavuus
Henkilöstön jaksamista edesautettava
Kuunteleminen

Henkilöstön esitykset tavoitteiksi vuodelle 2028

Tavoitteet vuodelle 2028
Rautaista ammattitaitoa
Monialainen osaaminen.
Turvallinen työyhteisö
Kunta-ala on haluttu työpaikka
Alueellinen yhteistyö järkevissä toimintalinjoissa
Teknisten välineiden sujuva käyttö työn apuna
Kouluissa on taitavaa johtamista, jossa henkilöstön kokonaisvaltainen osaaminen huomioidaan ja otetaan työyhteisön käyttöön
Voimakas yhteishenkinen työyhteisö, ammattitaitoa arvostetaan siivojasta kaupunginjohtajaan.
toivottavasti palvellaan vielä suomen kielellä, eikä viisumivapautta ole tullut
Lappeenrannan kaupunki on palkittu vuoden työnantaja.
Syrjäytymisen estäminen
Fyysisesti ja henkisesti hyvinvoiva, muutoksissa toimintakykyinen ja yhteiseen hyvään pyrkivä lapsi, nuori, opiskelija, työntekijä
Ammattitaitoisten työntekijöiden rekrytoinnin varmistamiseksi jatkossakin vireän ja elinvoimaisen Lappeenrannan kehittäminen on tärkeää
Henkilöstöä kuullaan ja toimitaan yhteiden hyvínvoinnin eteen.
Henkilöstön hyvinvointi
monitaitoinen henkilöstö osallsituu todellisesti tavoitteiden asetteluun
Kokonaisedun ymmärtäminen
Peruskunnan ja kaupunkiyhtiöiden tehtävät syngronoitu
Lappeenranta käsite jossa työntekijät viihtyy
ammattiylpeys, arvostus
Johtaminen on tavoitteellista
Säilyttää vieläkin kaupungin omat työpaikat, ei ulkoistaa kaikkia hommia
Koulutus jatkuvaa ja tarpeenmukaista
Työhyvinvointi
Lappeenranta on vuoden kuntatyönantaja
vähäinen henkilöstön vaihtuvuus
Hyvä työyhteisö! Kustannustehokkuus!
Oppilaan taitojen mukaan eteneminen luokka-asteelta toiselle
Toimialarajat vain muodollisia.
laadun ylläpito ja kehittäminen
Ei homekouluja
Selkeät, vakinaiset toimenkuvat. Turhat työt lopetettu. Keskitytään olennaiseen. Palkkaus työn vaativuutta vastaavaksi ( vastuu eri juttu
työn luonne ja laatu määrää työskentelytavat (etätyö, työajat ym)
Aika hyvä työyhteisöksi
Tuetaan työssä oppimista ja työhön pääsyä esim. oppisopimuksen avulla
Yhtenäinen tiedotus toimii.
avoimuus
Koulutusmahdollisuuksia ja tyhyyn satsaamista
Uudet toimintatavat - uudet sukupolvet töissä
Työyhteisössä jokaisella olisi tietoisuudessa oma vastuunsa työn hoitamisesta
Toimipisteet tarkoituksenmukaisesti sijoitettu, henkilöstöä riittävästi
Henkilöstön osaaminen ja työkyky vastaavat tehtävien vaatimuksia
Henkilöstön jaksaminen edelleen
tehtäväkuvat jalostuneet olennaiseen, työntekijät ja kuntien tehtävät on mitoitettu toisin kuin nyt
Aika näyttää, mikä on tilanne parin vuoden päästä
Tehdään 'oikeita' asioita, riittävällä henkilöstömäärällä ja hyödynnetään tietotekniikkaa enemmän
Oikeaa asennetta
Työkuorman tasaaminen.
Välittäminen
Perustyötä tehdään laadukkaasti
Alueellinen vaikuttaminen päätöstenteossa kaikilla toimintasektoreilla
Tietotaidon jatkuvuus ja henkilöstön pysyvyys
Kouluissa on tehokas johtoryhmätyöskentely, jossa on mukana myös oppilaiden ja vanhempien edustus
Hallintorajojen murtaminen, kuntalaista ei liikuta pätkääkään missä laatikossa kukakin on, vaan miten palvelu toimii ja mistä sen saa.
Työntekijät ovat arvostettuja asiantuntijoita omalla alallaan.
Kaupunkilaisten hyvinvointia ja identiteettiä tukeva kulttuuriympäristö ja esteettinen kaupunkikuva
Kuten tavoite yksi - hyvän johdon rekrytointi tulee varmistaa jatkossakin
Henkilöstön osaaminen
Painopistealueet
henkiset resurssit, vaikuttamisen mahdollisuus
Johtaminen on onnistumista palkitsevaa
Välineistö pysyy mukana kehityksessä
virheiden tunnustaminen oma-aloitteisesti
Kaikki tuntevat itsensä tarpeelliseksi ja toimivat yhteisten tavotteiden saavuttamiseksi.
Kansainvälisyys
Hallintomalli muuttunut joustavaksi.
työnhallinta, toimintatapojen uudistaminen
Terveydenhuolto nopeasti kaikkien saatavilla
Kehityskeskustelut kaikille
Aika hyvä työyhteisöksi
Työllistetään nuoria
Osataan hyödyntää aikaa tarkoituksen mukaisesti.
erilaisuuden kunnioitus
Työn arvostaminen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
Henkilöstön kouluttaminen ja osaamisen ylläpitäminen jatkuvaa. Urapolut käytössä.
Henkilöresurssit ovat oikeassa suhteessa palvelujen kysyntään nähden
Riittävä koulutus
tavoitetta vaikea arvioida; vieläkö on kuntia/kuntien tehtäviä jäljellä? Kun tavoitetta ei ole koko organisaation näkökulmasta seur,5 vuodel
Kunta haluttu työpaikka, joka tuottaa palveluita asukkailleen. Ammattitaitoinen, jaksava ja motivoitunut henkilöstö.