Valitse taso

Järjestöavustukset

Lappeenrannan kaupunki myöntää harkinnanvaraista avusta vuosittain mm. nuoriso-, kulttuuri-, liikunta- sekä sosiaali- ja terveysjärjestöille. Kaupunginhallituksen avustustoiminkunta myöntää avustuksia myös järjestöille, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin. Hakijan ei  tarvitse olla rekisteröitynyt yhdistys (poikkeus nuorisojärjestö, kts. alla olevat nuorisojärjestöjen säännöt).

Vuoden 2016 avustukset on jo käsitelty ja myönnetty. Vuonna 2017 myönnettävät avustukset tulevat haettavaksi syksyllä 2016.

Lappeenrannan kaupungin avustussäännöt

Kaikille hakijoille yhteiset säännöt

- hakemukset on jätettävä vuosittain helmikuun viimeiseen päivään mennessä sähköisenä tai paperisena
- hakijan kotipaikka on oltava Lappeenranta
- toiminnan tulee sijoittua Lappeenrantaan
- myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä
- avustuksen saajan tulee ilmoittaa tapahtumasta ekarjala.fi-tapahtumakalenterissa
- avustuksen saajan tulee tuoda markkinoinnissa esille, että kaupunki tukee toimintaa / tapahtumaa
- kohdeavustuksen saajan tulee käyttää markkinoinnissaan kaupungin markkinointilogoa, joka on ladattavissa kaupungin verkkosivulta

Avustusta myönnettäessä huomioidaan

- toiminnan määrä, laatu sekä kunnallinen vaikuttavuus (työllistävät ja ympäristövaikutukset, kohderyhmät yms.)
- omatoimisuus
- muilta kuin kaupungilta saadut avustukset
- avustustarve ja taloudellinen asema
- uutta toimintaa tarkastellaan kriittisesti käytettävissä olevien määrärahojen niukkuuden johdosta
- starttiavustuksia vain asukasyhdistyksille

Avustuksen maksaminen

- kohteeseen myönnetyt maksetaan jälkikäteen tilityksiä vastaan
- toimintaan myönnetyt yleisavustukset maksetaan, kun kaikki liitteet on toimitettu kaupungille
- tilitykset tulee toimittaa vuosittain 31.12. mennessä kaupungin kirjaamoon
- avustuksen saajan tulee itse huolehtia maksatusasiakirjojen toimittamisesta määräaikaan mennessä – kaupunki ei muistuta asiasta
- avustuksesta maksetaan nettokustannus; jos avustuskohteen toteutuneet nettokustannukset ovat myönnettyä avustusta pienemmät, maksetaan nettokustannus

Avustuksia ei myönnetä

HUOM! Alla olevien lisäksi toimialakohtaiset rajoitukset
- yksityishenkilöille
- taloudellista voittoa tavoittelevaan toimintaan
- julkaisutoimintaan
- yhdistyksen vuosipäivätilaisuuksien järjestelyihin (poikkeuksena liikuntajärjestöt)
- yhdistysten jäsenten palkitsemiseen
- tilavuokriin / talojen ylläpitoon
- matkat ovat pääsääntöisesti tuen ulkopuolella
- ulkomaanmatkoihin (poikkeuksena ystävyyskunnat)
- kaupungin ulkopuolella järjestettävien tilaisuuksien järjestelyihin tai ko. tilaisuuksiin osallistumista varten
- yhtä useampaa avusta samalle hakijalle samaan toimintaan/kohteeseen.
- ei liikuntajärjestöille

Muut yleiset ohjeet

 
Yhdistysten vuosipäivät ja jäsenistön palkitseminen

Kaupungin merkkipäiväsäännön mukaan kaupunki huomioi:
- lappeenrantalaisten kulttuurijärjestöjen, urheiluseurojen, nuorisoyhdistysten, raittiusseurojen, kotitaloudellisten yhdistysten, sosiaalista toimintaa harjoittavien yhdistysten ja vapaa-ajanyhdistysten merkkipäivät vain, jos:
• kaupunki kutsutaan ao. yhteisön juhlaan
• kaupunki antaa rahalahjan 25-, 50-, 75-, ja 100-vuotisjuhassa (50-vuotiaalle järjestölle annetaan lisäksi nahkakantinen adressi, muuten pahvinen)
• muu kuin em. juhlat huomioidaan kukkavihkolla tai kukkarahalla

Asukasyhdistykset

- toimintansa aloittavalle yhdistykselle myönnetään starttiavustus 300 €
- pienin myönnettävä avustus on 200 €, ellei hakija hae pienempää tukea

Pelastustoimintaa harjoittavat yhdistykset

- toiminnan määrä ja laatu sekä kunnallinen vaikuttavuus (työllistävät ja ympäristövaikutukset, kohderyhmät yms.)
- omatoimisuus
- muita kuin kaupungilta saatavat avustukset
- avustustarve ja taloudellinen asema

Kulttuurilautakunnan avustukset sekä lisäsäännöt edellä mainittuihin sääntöihin

- harkinnanvaraisia avustuksia myönnetään vain kulttuuri-, taide- tai perinnetoimintaan

Kohdeavustus
- kulttuuritapahtumat, -hankkeet tai ryhmän ohjaajan palkkakulut (palkkakulut maksetaan vain järjestölle, ei palkkana yksityishenkilölle)

Lisätietoja kulttuurikoordinaattori Helena Hokkanen,
p. 040 736 2022, helena.hokkanen@lappeenranta.fi

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan avustukset sekä lisäsäännöt edellä mainittuihin sääntöihin

Erityisliikunta-avustus, kertaluontoinen
- erityisliikuntajärjestö tai liikuntajärjestö
- erityisryhmille soveltuvaa liikuntatoimintaa kaupungin asukkaille
- erityisliikunnan tukemiseksi ottaen huomioon järjestön avustustarpeen, erityisliikuntatoiminnan määrän ja laadun sekä yhteiskunnallisen merkityksen.
Jakoperusteina huomioidaan:
− erityisryhmiin (vammaiset, pitkäaikaissairaat ja iäkkäät henkilöt) kohdistettu liikuntatoiminta
- erityistä tukea tarvitsevien lasten- ja nuorten liikunnan järjestäminen sekä ohjaajien koulutus
- liikunta on ohjattua ja suunnitelmallista
- ohjaajien, avustajien ja osallistujien määrä
- hakemukseen tulee liittää vapaamuotoinen kirjallinen selvitys erityisliikuntatoiminnasta kuluineen ja tuloineen.

Lisätietoja ohjauspalveluiden päällikkö Aija Rautio, p. 040 513 8140, aija.rautio@lappeenranta.fi

Liikuntajärjestöt

1. Suunnistuskarttojen valmistus

2. Muut harkinnanvaraiset kohdeavustukset

- liikunta- ja urheiluseurojen vuosijuhlat
- ulkoliikuntapaikkojen koneiden hankinta
- suunnistuksen leimausjärjestelmät
- eri lajien ajanottolaitteet
- liikuntapaikkojen parantamiseen
- hankkeisiin, joilla lisätään yleistä kunto- ja terveysliikuntatoimintaa

Lisätietoja liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksman, p.040 075 3504 

Nuorisojärjestöt

1. Yleisavustus
- paikallisen nuorisoyhdistyksen yleisen toiminnan tukemiseen, koulutus- ja kurssitoimintaan, leiritoimintaan, kansainväliseen toimintaan ja työntekijöiden palkkaamiseen.

Paikallisella nuorisoyhdistyksellä tarkoitetaan:
- valtakunnallisten nuorisoyhdistysten paikallisia jäsenyhdistyksiä, muita paikallisia rekisteröityjä nuorisoyhdistyksiä sekä aikuisjärjestöjen nuoriso-osastoja/-jaostoja, jotka ovat kirjanpidossa selkeästi erotettavissa pääjärjestöstä.
- muu rekisteröity paikallinen nuorisoyhdistys
- sekä sellainen aikuisjärjestön nuoriso-osasto ja -jaosto, joka on kirjanpidossa selkeästi erotettavissa pääjärjestöstä
Avustusta ei myönnetä:
- toimintaan, joka on hyvien tapojen vastaista
- nuorisoyhdistyksille toimitilojen rakentamiseen tai perusparantamiseen
- koulun, oppilaitoksen tain muun laitoksen toimesta järjestettävään nuorisotoimintaan
- piirijärjestöille
- yliopiston aineyhdistyksille tai kerhoille
- oppilaitosten oppilaskunnille
- verotusoikeuden omaavan yhteisön toimintaan

Uuden hakijan tulee liittää hakemukseen yhdistysrekisteriote.

Jakoperusteina huomioidaan:
- toiminnan määrä ja laajuus
- järjestön jäsenistä tulee vähintään 2/3 olla alle 29 -vuotiaita
- hakijan taloudellinen asema
- järjestöllä tulee olla vähintään yksi tilikausi
- avustuksen saamisen tarve
- oma varainharkinta
- hakijan valtiolta, kunnalta, seurakunnalta ja muualta saatavissa oleva tuki vaikuttaa avustusta alentavasti

Hakemukseen tulee liittää
- hyväksytty toimintakertomus edelliseltä vuodelta
- tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus
- hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio
- ote yhdistysrekisteristä (uuden hakijan ollessa kyseessä)

Mikäli järjestöllä ei ole hakupäivään mennessä edellisen vuoden asiakirjoja vielä hyväksyttynä
– tulee hakemukseen liittää esitysvaiheessa olevat versiot tai viimeisimmät hyväksytyt versiot. Hakemusta tulee tällöin täydentää välittömästi hyväksyttyjen liitteiden valmistuttua. Mahdollinen avustus maksetaan vasta kun kaikki asiakirjat on toimitettu.

2. Kohdeavustus
Harkinnanvarainen kertaluonteinen kohdeavustus
- lappeenrantalainen yhdistys tai vapaa toimintaryhmä lapsille, nuorille tai lapsiperheille suunnatun tapahtuman toteuttamiseen Lappeenrannassa.
- tapahtumaa tulee markkinoida julkisesti ja osallistumismahdollisuus tulee olla kaikilla.
- päätöksen tekee viranhaltija
- avustus maksetaan sen jälkeen, kun tapahtumasta on toimitettu kahden täysi-ikäisen henkilön allekirjoittama selvitys ja tilitys, josta ilmenee tapahtuman nimi, lyhyt kertomus tapahtumasta, tulot/menot, selvitys hankkeen toteuttamisesta mahdollisesti saatavan tuoton käytöstä

Avustusta ei myönnetä:
- esiintymismatkoihin, kilpailumatkoihin tai leireihin
- järjestöjen tai ryhmien omiin sisäisiin tilaisuuksiin
- tilavuokriin
- esiintymis- ja kilpailumatkoihin tai leireihin, järjestöjen tai ryhmien omiin sisäisiin tilaisuuksiin eikä tilavuokriin

Avustus maksetaan sen jälkeen, kun tapahtumasta on toimitettu selvitys ja tilitys. Selvityksestä ja tilityksestä tulee käydä ilmi tapahtuman nimi, lyhyt kertomus tapahtumasta, tulot/menot, selvitys hankkeen toteuttamisesta mahdollisesti saatavan tuoton käytöstä ja sen allekirjoittaa kaksi täysi-ikäistä henkilöä.
Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Sirpa Räikkönen, p. 040 512 6567, sirpa.raikkonen@lappeenranta.fi

Sosiaali- ja terveysjärjestöt

- sosiaali- ja terveystoimikunta päättää avustusten myöntämisestä - avustuksia ei myönnetä järjestöjen perustehtäviin, kuten kokouksiin tai tutustumismatkoihin.

1. Yleisavustus
(niin sanottu yhteistoiminta-avustus) myönnetään järjestölle, yhdistykselle ja/tai säätiölle, jolla on yhteistoimintasopimus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ja/tai kaupungin kanssa ja joiden palvelut täydentävät merkittävästi Eksoten ja/tai kaupungin palveluita.

2. Kohdeavustus
(ent. järjestöavustus) voi hakea toimintaan, joka tukee Lappeenrannan kaupungin strategian hyvinvointinäkökulmaa. Hakijalle on eduksi, jos toiminta Lappeenrannan kaupungin alueella täydentää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palveluja.

3. Perintökaaren varoja
koskevat hakemukset toimitetaan kirjallisesti vapaamuotoisella ja tiiviillä hakemuksella. Hakemus tullee osittaa sosiaali- ja terveystoimikunnalle. Perintökaaren varoista voidaan tukea toimintaa, joka auttaa vanhusten ja vammaisten selviytymistä kotihoidossa ja kodinomaisissa olosuhteissa.
Osoite: Perintökaarenvarat 2016 hakemus/sosiaali- ja terveystoimikunta Villimiehenkatu 1, PL 11, 53101 Lappeenranta. Lisätiedot hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Sanna Natunen, puh. 040 522 9373