Valitse taso

 

Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto

Kunnallisen vammaisneuvoston toimintasääntö

Vammaisneuvoston tarkoitus

Vammaisneuvosto toimii Lappeenrannan kaupunginhallituksen alaisuudessa ja koostuu kaupungissa toimivien vammaisjärjestöjen Lappeenrannassa asuvista edustajista, kaupunginvaltuutetuista ja eri toimialojen viranhaltijoista.

Se on yhteistyöelin, jonka kautta vammaisten oma asiantuntemus saadaan kunnallishallinnolliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon asioissa, joilla on vaikutusta vammaisen lappeenrantalaisen elinoloihin, hyvinvointiin ja tasa-arvoiseen osallistumismahdollisuuteen yhteisön jäsenenä.

Tehtävät

  • seurata kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa suunnittelua, kunnallishallinnollista päätöksentekoa ja toimenpiteitä vammaisen kaupunkilaisen näkökulmasta

  • seurata vammaisen kaupunkilaisen tarpeiden kehitystä kaupungin alueella

  • seurata kaupunkilaisille suunnattujen normaali- ja peruspalveluiden kehitystä ja niiden soveltuvuutta vammaisille

  • edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa sekä vammaisjärjestöjen välistä yhteistyötä

  • edistää vammaisten kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon itseään koskevissa asioissa

  • edistää vammaisuuteen ja vammaisten tarpeisiin liittyvää tiedottamista

  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vammaista henkilöä koskettavista ajankohtaisista asioista suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi

  • laatia vuosittain toimintasuunnitelma ja toimintakertomus

  • tiedottaa käsittelemistään asioista

  • hoitaa kaupunginhallituksen määräämät muut toimialaan liittyvät tehtävät

Kokoonpano

Vammaisneuvostoon nimetään 4-vuotiskaudeksi 12 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä sekä 2 toimialojen edustajaa varahenkilöineen seuraavasti:

8 vammaisjärjestöjen edustajaa ja 4 kaupunginvaltuuston edustajaa, 1 teknisestä toimesta, 1 kulttuuritoimesta ja 1 liikuntatoimesta sekä 1 Eksotelta.

Mikäli järjestöjen nimeämiä ehdokkaita on enemmän kuin jaossa olevia paikkoja, etusija on järjestöillä, joiden jäsenmäärä on suurin. Kaikkien vammaisjärjestöjen vaikuttamismahdollisuus turvataan kuitenkin kierrättämällä järjestöjen edustajia vammaisneuvostossa 4 vuoden välein siten, että valittaessa toimikauden alussa uusia järjestöjen edustajia etusija annetaan niille järjestöille, joilla ei ole ollut edustusta neuvostossa edellisellä toimikaudella.

Kokousmenettely

Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii sosiaali- ja terveystoimesta nimetty virkamiesedustaja. Vammaisneuvostolla voi olla keskuudestaan valittu kokousasioita valmisteleva työvaliokunta.

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Asialista lähetetään myös varajäsenille.

Vammaisneuvoston pöytäkirjat laaditaan ja tarkastetaan soveltuvilta osin kaupungin hallintosäännön 19 §:n määräyksiä noudattaen ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle, tekniselle lautakunnalle, kulttuurilautakunnalle, vapaa-aikalautakunnalle ja vammaisjärjestöille.

Vammaisneuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja se voi kutsua kokouksiinsa kuultavaksi eri alojen asiantuntijoita ja yhteistyötahoja.

Kokouspalkkiot

Vammaisneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkio kaupungin palkkio- ja matkustussäännön mukaan. 

Vammaisneuvoston sihteeri
Esteettömyystyöryhmän puheenjohtaja
Pia Haakana, asukasyhteyshenkilö
puh. 040 5494 740 / pia.haakana@lappeenranta.fi

Vammaisneuvoston
roll-up

lpr_vammaisneuvosto_rollup.pdf

Vammaisneuvoston esite

Lappeenrannan vammaisneuvosto esite 2016.pdf

Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto järjesti avoimen

Kesäkivaa Marjolassa tapahtuman ke 10.8.2016
klo 12-16

Kesäkivaa Marjolassa A4 markkinointijuliste.pdf