Valitse taso

Asemakaavan, asemakaavan muutoksista, tonttijaon muutoksista ja maisematyöluvista sekä suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamispäätöksistä perittävät maksut


Tekninen lautakunta hyväksynyt 11.12.2013 § 421
Taksat 1.2.2014 lähtien

1 §
Asemakaavasta ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut

Maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n mukaan kunnalla on oikeus periä maanomistajalta tai -haltijalta kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset, jos asema-kaava tai asemakaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta.

Erikseen sovittavissa tapauksissa solmitaan maankäyttösopimus (MRL 11§), jolla voi-daan poiketa tässä asetetuista asemakaavan ja tonttijaon laatimisesta ja muuttamisesta aiheutuvista maksuista.

a) Yhtä pientalo- ja vähäistä teollisuustonttia koskevista asemakaavan muutoksista peritään muutoksenhakijalta 1800 euroa.

b) Merkittävistä yhtä kerrostalotonttia, useampaa pientalotonttia tai yhtä laajaa tai use-ampaa pientä teollisuustonttia tai vähäistä liikerakennustonttia koskevista asema-kaavan muutoksista peritään muutoksenhakijalta 3600 euroa.

c) Muista asemakaavan muutoksista peritään muutoksenhakijalta niistä aiheutuvat ai-kaveloitukseen perustuvat todelliset kustannukset - kuitenkin vähintään 5400 euroa.

Mikäli kustannusten arvioidaan nousevan huomattavasti minimiveloitusta suurem-miksi, asiasta sovitaan etukäteen hakijan kanssa.

Aikaveloitukseen perustuvien kustannusten laskeminen

Aikaveloituksen perusteena käytetään kaavatyön laatimiseen käytettyjä työtunteja. Tun-tiveloitushinnat vahvistetaan teknisessä lautakunnassa erikseen. Jos kaavan laatimiseen on käytetty konsulttia, laskutetaan kulut täysimääräisinä hakijalta.

Mikäli kaavamuutoksen valmistelu edellyttää havainnollistamismalleja tai muita tavan-omaisesta valmistelusta poikkeavia erityisselvityksiä, lisätään näistä kaupungille aiheu-tuneet kustannukset täysimääräisinä muutoksenhakijalta perittävään maksuun.

Kuulutuskustannukset

Kuulutuskustannuksina peritään erikseen kaupungin käyttämien ilmoituslehtien veloit-tamat todelliset kustannukset.

Maksun määrittely ja perintä

1. Maksu käsittää asemakaavan laatimisesta aiheutuvat kulut.
2. Kaupunginarkkitehdilla on oikeus määritellä asemakaavan laadinnasta perittävän maksun suuruus hyväksytyn, eri työntekijäryhmiä koskevan tuntipalkkiotaksan mukaisesti. Konsulttikulut ja selvityksistä aiheutuneet kustannukset lisätään maksuun sellaisenaan.
3. Mikäli kaavamuutosta on pyytänyt useampi kuin yksi maanomistaja, maksu ja kuu-lutuskustannukset jaetaan heidän välillään rakennusoikeuden mukaisessa suhtees-sa.
4. Maksu määräytyy sen taksan perusteella, joka on voimassa asemakaavan muutok-sen vireille tulon hetkellä.
5. Maksu laskutetaan, kun muutos on hyväksytty kaupunginhallituksessa tai
-valtuustossa ja on saanut lainvoiman.
6. Mikäli kaavamuutos ei saa lainvoimaa hakijasta riippumattomista syistä peritään 50 % tämän taksan mukaisesta maksusta.
7. Mikäli hakija peruuttaa hakemuksen kun kaavatyö on aloitettu, peritään maksu ai-kaveloitukseen perustuvien kustannusten mukaan, kuitenkin korkeintaan kohdassa a) tai b) mainittu maksu. Tämän lisäksi peritään jo tehtyjen selvitysten kulut.
8. Jos asemakaavan muutos edellyttää myös tonttijaon muutosta, peritään molemmis-ta taksan mukainen maksu.

2 §
Tonttijaon laatimisesta aiheutuvat kustannukset


Maankäyttö- ja rakennuslain 82 §:n mukaan kunnalla on oikeus periä maanomistajalta tai -haltijalta tonttijaon laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuneet kustannukset, jos eril-lisen tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta.

Ensimmäisen tonttijaon laatimisesta maanomistajalta tai -haltijalta ei peritä maksua.

Jos tonttijaon muuttaminen on pääosin yksityisen edun vaatima ja maanomistaja tai
-haltija on sitä hakenut, peritään seuraavat maksut:

a) Jos asemakaavan muutoksen yhteydessä vahvistetaan tonttijako, peritään muutok-senhakijalta kaavoitusmaksun lisäksi:
- mikäli tonttijako tehdään 1 – 2 tontin alueelta 250 euroa
- mikäli tonttijako tehdään 3 – 6 tontin alueelta 375 euroa
- mikäli tonttijako tehdään 7 tai useamman tontin alueelta 500 euroa

b) Erillisen tonttijaon laatimisesta ja muuttamisesta perittävät
maksut:
- mikäli tonttijako tehdään 1 – 2 tontin alueelta 375 euroa
- mikäli tonttijako tehdään 3 – 6 tontin alueelta 500 euroa
- mikäli tonttijako tehdään 7 tai useamman tontin alueelta 625 euroa

Poikkeuksellisen suuritöisestä tonttijaosta muutoksen hakijalta voidaan periä sopimuk-sen mukaan aikaveloitukseen perustuvat todelliset kustannukset kulloinkin voimassa olevan kiinteistömaksutaksan mukaisin tuntiveloitushinnoin.

Maksun määrittely ja perintä

1. Perittävä maksu määräytyy sen taksan perusteella, joka on voimassa tonttijaon muutoksen vireille tulon hetkellä, kun asia on kirjattu kaupungille tulleeksi.
2. Maksu tonttijaon muutoksesta laskutetaan, kun muutos on lainvoimainen.
3. Mikäli tonttijaon muutos ei tule voimaan asiakkaasta riippumattomasta syystä, mak-sua ei peritä.
4. Mikäli tonttijaon muutos ei tule voimaan asiakkaasta riippuvasta syystä, peritään hakijalta kohdan a) tai b) mukainen maksu.
5. Jos hakija peruuttaa hakemuksen, peritään hakijalta siihen asti kertyneet kustan-nukset, kuitenkin korkeintaan kohdassa a) tai b) mainittu maksu.

3 §
Suunnittelutarveratkaisusta (MRL 137§) ja poikkeamispäätöksestä (MRL 171§) perittävät maksut

Teknisen lautakunnan tekemä - myönteinen päätös 450 euroa
- kielteinen päätös 225 euroa

Jos hakemus hylätään tai jos hakija peruuttaa hakemuksensa ennen päätöksen anta-mista ja päätösesitys on tehty, peritään käsittelykuluina 50 % tämän taksan mukaisesta maksusta.

Poikkeuksellisen suuritöisestä suunnittelutarveratkaisusta ja poikkeamispäätöksestä muutoksen hakijalta voidaan periä sopimuksen mukaan aikaveloitukseen perustuvat todelliset kustannukset kulloinkin voimassa olevin tuntiveloitushinnoin.

4 §
Maisematyölupa (MRL 128 §)

Puiden kaataminen 225 euroa
Muu maisemaa muuttava maanrakennustyö 225 euroa

Jos lupahakemus hylätään, peritään käsittelykuluina 50 % taksan mukaisesta maksusta.

Poikkeuksellisen suuritöisestä maisematyöluvasta muutoksen hakijalta voidaan periä sopimuksen mukaan aikaveloitukseen perustuvat todelliset kustannukset kulloinkin voimassa olevin tuntiveloitushinnoin.

5 §
Muut toimenpiteet

Kuuleminen (MRL 133 §)
Viranomaisen toimesta tapahtuva naapurien kirjallinen kuuleminen
suunnittelutarveratkaisu-, poikkeamis- ja maisematyölupahakemuksien
johdosta 56 euroa/kuultava

Naapureiden kuuleminen lehti-ilmoituksella:
- Lehtikuulutuksista peritään todelliset kustannukset.Tällä taksalla kumotaan teknisen lautakunnan 15.12.2010 hyväksymä asemakaavan muutoksista ym. perittäviä maksuja koskeva taksa.