Etusivu PalvelutRakentaminen ja maankäyttöKaavoitusLupa-asiatPoikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu
Palvelut
Valitse taso

SUUNNITTELUTARVERATKAISU MRL 137§

Tarve


Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolisille aluille, joihin on muodostunut taaja rakennuskanta, edellyttää ennen varsinaisen rakennusluvan hakemista erillisen suunnittelutarveratkaisun hakemista. Tällä turvataan etukäteen se että rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ja että rakentaminen on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta. Rakentamisen on sovelluttava maisemaan, eikä se saa vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Tällaisia tekijöitä on mm. teiden, vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen sekä vapaa-ajan alueiden varaaminen. (MRL 16§)

Tarve tulee aina selvittää erikseen rakennusvalvontaviranomaiselta.

Käsittelevä viranomainen

Suunnittelutarveratkaisun käsittelee hakemuksesta kaupunkikehityslautakunta, jonka päätöksestä on 30 vrk:n valitusaika. Hankkeen rakennuslupaa ei voi myöntää ennen kuin ko. päätös on saavuttanut lainvoiman. Lainvoimaisuuden toteamiseksi hakijan on pyydettävä alkuperäiseen päätökseen lainvoimaisuutta osoittava merkintä Itä-Suomen hallinto-oikeudelta ja liitettävä tämä rakennuslupahakemukseen.

Naapurin kuuleminen

Hakija voi liittää hakemukseensa selvityksen siitä, että naapurit tai osa naapureista ovat tietoisia hankkeesta, ja selvityksen heidän mahdollisesta kannastaan rakentamiseen. Siltä osin kuin hakija on esittänyt selvityksen naapurien kuulemisesta, ei 1 momentissa säädetty kuuleminen ole tarpeen.

Valitusoikeus

- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
- sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
- kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
- toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen;
- alueellisella ympäristökeskuksella; sekä
- muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Suunnittelutarveratkaisun hakeminen


Ohjeet poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten

Suunnittelutarveratkaisusta (MRL 137§) perittävät maksut : Maksut ja taksat.

Lisätietoja hakemisesta antaa:
kaavasuunnittelija Matti Kettunen, p. 040 484 9745.

POIKKEAMINEN MRL 171-174§

Tarve

Poikkeamista haetaan kun halutaan perustellusti poiketa rakentamista ohjaavista määräyksistä tai muista säännöksistä, eikä kyseessä ole vähäinen poikkeaminen joka on mahdollista hyväksyä rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. Yleisin poikkeamispäätöksen tarve on loma-asunnon rakentaminen.  

Poikkeamisvalta ja poikkeamisen edellytykset

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
4. johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.


Kuuleminen poikkeamista koskevan hakemuksen johdosta

Ohjeet poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten

Valitusoikeus poikkeamispäätöksestä

Valitusoikeus poikkeamispäätöksestä ja kunnan viranomaisen suunnittelutarveasiassa tekemästä 137 §:n mukaisesta päätöksestä on:
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
- sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
- kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
- toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen;
- alueellisella ympäristökeskuksella; sekä
- muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Poikkeuksen hakeminen

Ohjeet poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä tarkoitettua poikkeamista koskevaan hakemukseen on liitettävä:
- poikkeamislupahakemus (suunnittelutarveratkaisu/poikkeaminen)
- ympäristökartta, joka osoittaa alueen sijainnin, sekä asemapiirros, josta käyvät ilmi sekä olemassa olevat että suunnitellut rakennukset tai rakentamistoimenpiteet rakennuspaikalla;
- asiakirja, joka osoittaa rakennuspaikan hallinnan tai muun perusteen hakea poikkeusta; sekä
- selvitys naapurien kuulemisesta, jos hakija on sen suorittanut 86 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.

Hakemuksessa on esitettävä arvio poikkeamista koskevan hankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut.

Poikkeamista koskeva hakemus jätetään elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnitteluun.

Poikkeamispäätöksen voimassaolo

Poikkeamispäätöksessä on määrättävä aika, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Aika voi olla enintään kaksi vuotta.


Poikkeamispäätöksestä (MRL 171§) perittävät maksut : Maksut ja taksat.

Lisätietoja hakemisesta antaa:
kaavasuunnittelija Matti Kettunen, p. 040 484 9745.