Palvelut
Valitse taso

Vireillä olevat kaavat


Kaavahanke tulee vireille kaavoitusohjelman perusteella, erillisellä kaupungin päätöksellä tai maanomistajan aloitteesta.

Vuorovaikutusmenettelyistä kaavoja valmisteltaessa säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:ssä. Alkuvaiheessa laaditaan kaavahankkeesta osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jonka nähtävillä olosta kuulutetaan erikseen isohkoissa kaavahakkeissa.

Useimmiten, kun laajempaa kuulemista ei katsota tarpeelliseksi pienemmissä asemakaavoissa ja kaavamuutoksissa, osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään tiedoksi osallisille kirjeitse samalla kuin kaavaluonnos. Tällöin osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta.

Teknisen lautakunnan hyväksymisen jälkeen kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville maankäyttö- j a rakennuslain 65 §:n mukaisesti joko 14 tai 30 päiväksi riippuen kaavan merkittävyydestä. Tällöin kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta (muistutus).

Vireillä olevissa kaavoissa ovat Lappeenrannan kaavahankkeet, jotka ovat vähintään luonnosvaiheessa tai joista on osallistumis- ja arviointisuunnitelma erikseen nähtävillä.

(Kaavan käsittelyvaiheet )