Valitse taso

Kourulan päiväkotikoulun ja Ukkopuiston asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uuden päiväkotikoulun rakentaminen Kourulan alueelle. Lappeenrannan kaupunginvaltuuston 6.6.2016 tekemän länsialueen palveluverkkopäätöksen mukaan Kourulan-Kuusimäen alueelle sijoitetaan päiväkotikoulu, johon sijoittuvat päiväkoti, esiopetus sekä koulu 1. ja 2. luokille. Olemassa olevat päiväkodin ja koulun rakennukset puretaan. Asemakaavasta laaditaan kaksi luonnosvaihtoehtoa, joissa molemmissa uudisrakennukseen sijoittuvat päiväkoti, esikoulu sekä koulu 1. ja 2. luokkalaisille.

Sijainti

Kourulan päiväkotikoulua varten on tarkasteltu kahta vaihtoehtoista sijaintipaikkaa, jotka sijaitsevat Kourulan ja Lentokentän kaupunginosissa, noin 3 km Lappeenrannan ydinkeskustasta länteen. Vaihtoehto 1 sijaitsee Kourulan alue-keskuksessa ja Vaihtoehto 2 Ukonpuistossa.

Vaihtoehto 1 rajautuu etelässä Katajakatuun, idässä Nurmelanraittiin, pohjoisessa Helsingintiehen ja lännessä Raitapuistoon.

Vaihtoehto 2 rajautuu pohjoisessa Katajakatuun, lännessä Kuusitiehen, etelässä alueen raja sijoittuu Kuusitien kääntöpaikan kohdalle ja idässä raja noudattaa kiinteistörajaa.

Suunnittelualueiden sijainnit ja alustavat aluerajaukset on esitetty yllä olevalla kartalla. Kartassa näkyy myös Karankokadun ja Honkakadun risteykseen merkitty alue, joka ei sisälly käsiteltävään asemakaavaan.


Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuus

Seuraava asukastilaisuus järjestetään maanantaina 21.5.2018 kello 17-19 Kuusimäen koulun ruokalassa, Katajakatu 10.

Tilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla, paikallisessa lehdessä, sekä kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Liitteet ja asiakirjat

Asemakaavaselostus

Asemakaavan selostus_26-03-2018.pdf

Kourulan päiväkotikoulun ja Ukkopuiston asemakaavamuutokseen sisältyvä selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Selostuksen liitteet 1-5

Liitteet_1_5.pdf

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Liite 2 Havainnekuva ja leikkaus eri vaihtoehdoista.

Liite 3 Liite osallisista, joita on kuultu kirjeitse tai sähköpostitse. Liitteestä löytyvät eri viranomaisten antamat asemakaavamuutokseen liittyvät aineistot, sekä asukkaiden mielipiteet asemakaavamuutokseen. Kaavanlaatijoiden vastineet ovat myös luettavissa tästä liitteestä.

Liite 4

Liite 5

Selostuksen liitteet 6-11

Liitteet_6_11.pdf

Liite 6. Meluselvitys

Liite 7. Luontoselvitys, jossa kartoitetaan lähtötietojen ja maastokartoitusten perusteella alueen luonnonympäristön yleispiirteitä, luontoarvoiltaan merkittäviä kohteita, sekä annetaan ohjeita ja suosituksia luontoarvojen huomioon ottamisesta maankäytön suunnittelussa.

Liite 8 Asukastilaisuudessa 15.8.2017 esitetyt sijaintiehdotukset Kourulan alueen päiväkotikoululle ja ehdotettujen sijaintipaikkojen analyysi

Liite 9 Kourulan aluekeskuksen rakennetun kulttuuriympäristön selvitys

Liite 10 Lapsivaikutusten arviointi – Kourulan päiväkotikoulu

Liite 11 Kaavakartta

Havainnekuva

Liite_2_AB_Havainnekuva__leikkaukset_ehdotusvaihe.pdf

Kaavakartta

Liite_11_kaavaehdotus.pdf

Kaavakartta pitää sisällään myös kaavan tulkitsemiseen tarvittavat asemakaavamerkinnät ja määräykset.

Käsittelyvaiheet

Asemakaava on menossa Kaavaehdotus -vaiheessa.

Kourulan päiväkotikoulu oli kaupunkikehityslautakunnan käsiteltävänä, 11.4.2018. Pöytäkirjat ja esityslistat löydät täältä.

Asemakaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.


Aineistoa

Kourulan päiväkotikoulun asemakaavaehdotuksen esittelyaineisto 10.4.2018

Kaavaehdotus_ESITTELYaineisto_10042018.pdf

Yhteystiedot

Kaavasuunnittelija
Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499

Asemakaava-arkkitehti
Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi