Etusivu PalvelutRakentaminen ja maankäyttöMetsätalousKorvenkylän ja Honkalahden asukaskyselyn tulos 2013
Valitse taso

Korvenkylän ja Honkalahden asukaskysely

Teknisen toimen metsätalouspalvelut on kysellyt Korvenkylän ja Honkalahden asukkailta heidän suhtautumista alueilla tehtyihin taajamametsien kunnostustöihin.

Tietokone arpoi Korvenkylästä 100 osoitetta ja Honkalahdesta 200 osoitetta, joihin kysely postitettiin vuoden 2012 lopulla. Kysely oli tarkoitettu alueen asukkaille. Kyselyllä ei kartoitettu pelkästään kiinteistön omistajien mielipiteitä. Vastaukset kyselyyn tuli lähettää 4.1.2013 mennessä, mutta kaikki ennen 22.1.2013 saapuneet vastaukset huomioitiin.

Alla on yhteenveto kyselyn tuloksista ja kritiikin kohteista.
Vastausprosentti Honkalahdella oli 25 % ja Korvenkylässä 41 %.

Metsätalouspalvelut kiittävät vastanneita ja olemme tyytyväisiä positiiviseen tulokseen. Otamme myös kritiikin nöyrästi vastaan ja huomioimme sen tulevissa työkohteissa.

1.Tyytyväisyys taajamametsien kunnostuksen lopputulokseen sekä asukkaiden toiveiden toteutumiseen
•Honkalahdella 62 % vastanneista suhtautui myönteisesti
•Korvenkylässä tasan 50 %.

2. Tyytyväisyys työkohteista tiedottamiseen
•Honkalahdella tiedottamiseen oli tyytyväisiä 80 %
•Korvenkylässä 70 % vastanneista.

3. Mielipide urakoitsijan ammattitaidosta
•Honkalahdella 65 %
•Korvenkylässä 75 % vastanneista piti urakoitsijan toimintaa ammattitaitoisena.

4. Asukkaiden mielipide Lappeenrannan kaupungin taajamametsien aktiivisesta hoidosta
•Honkalahdella ja Korvenkylässä noin 83 % vastanneista on sitä mieltä, että kaupungin tulee jatkossakin hoitaa taajamametsiään aktiivisesti.

5. Asukkaiden mielipide kunnostamistoimenpiteiden ammattitaitoisuudesta
•Honkalahdella ja Korvenkylässä noin 65 % vastanneista oli sitä mieltä, että toteutettujen toimenpiteiden hallinta ja kokonaiskuvan hahmottaminen ovat olleet ammattitaitoista.

KRITIIKIN KOHTEET KORVENKYLÄSSÄ:

Liian voimakas harvennus – taajamametsä hakattu liian harvaksi

Hakkuun jälkisiivouksen taso – hakkuutähteitä edelleen maastossa liikaa

Asukkailla pitää olla oikeus kerätä hakkuutähteet polttopuuksi

Melu- tai näkösuoja hävinnyt hakkuun jälkeen

Joku kohta jäänyt hoitamatta tai pino korjaamatta

KRITIIKIN KOHTEET HONKALAHDESSA:

Hakkuu jälkisiivouksen hitaus, työn laatu ja risukasat katujen varsilla liian kauan

Polttopuiden keräämisoikeus hakkuun jälkeen

Liian voimakas harvennus – puustoa liian vähän jäljellä

Pöly-, melu- ja näkösuojakysymykset

Isot koneet

METSÄTALOUSPALVELUIDEN VASTAUS:
Lappeenrannan kaupungin omistamat taajamametsät Korvenkylässä ovat olleet vuosikausia hoitamatta ja nyt on toteutettu kunnostustöitä, jotka ovat voimassa olevan metsäsuunnitelman mukaisia.

Tarkoitus on muuttaa hyvin tasarakenteiset metsät erirakenteisiksi taajamametsiksi. Ensimmäinen tähän päämäärään tähtäävä hakkuu on nyt toteutettu. Nyt kenttäkerros saa valoa ja hyvin nopeasti sinne alkaa muodostua vaihtuvaa taimiainesta, josta saamme seuraavia puusukupolvia. Kiinteistö- ja mittaustoimen metsätalouspalvelut katsoo, että hakkuu on ollut sopivan voimakas ja onnistunut hyvin. Tavoite on saavutettu.

Hakkuutähteitä on korjattu maastosta suunniteltu määrä. Hakkuutähteiden mukana maastosta poistuu merkittävä määrä ravinteita, siksi on tärkeää, että aivan kaikkia hakkuutähteitä ei korjata pois. Maastoon on jäänyt nyt sopivasti hakkuutähteitä, jotka maatuvat hyvin nopeasti ja lannoittavat alueita. Ravinteita vapautuu ja tämä aiheuttaa usein voimakasta heinänkasvua ensimmäisinä hakkuun jälkeisinä vuosina. Jatkossa heinän kasvu tyrehtyy ja uudet puuntaimet alkavat nousta. Taajamametsien haravointi hakkuiden jälkeen on kustannussyistä mahdotonta ja ekologisista syistä vahingollinen toimenpide.

Hakkuutähteiden poistaminen hakkuualueilta asukkaiden toimesta on käytännössä mahdoton toteuttaa ja rajoitteita siihen tuo työsuojelulainsäädäntö. Esim. Korvenkylän ja Honkalahden hakkuissa on hakkuutähteitä kerätty ja poiskuljetettu yhteensä yli 2000 kiintokuutiometriä. Tämä määrä on pinokuutioissa n. 8500 pinokuutiota. Tämän määrän hoitaminen pois metsistä asukkaiden työnä on mahdotonta.

Lisäksi jokaisen polttopuiden kerääjän kanssa tulee tehdä kirjallinen sopimus keräämisestä ja määritellä kerättävälle puulle hinta. Näin on toimittava työsuojelulainsäädännön mukaan, jotta kaupunki ei joudu korvausvastuuseen kerääjille mahdollisesti tapahtuvissa työtapaturmissa. Satojen sopimusten tekeminen on nykyisellä henkilökunnalla mahdoton tehtävä. Kokemusten perusteella asukkaiden polttopuiden kerääminen kohdistuu paksuimpiin oksiin ja latvuksiin ja oksat jäävät maastoon. Tämän takia korjuujälki on huomattavasti huonompi kuin nyt toteutettu tapa.

Melu- ja näkösuoja paranee jatkossa kun harvennetun puuston alle alkaa syntyä uutta taimiainesta ja näin muodostuu monikerroksinen metsä.

Honkalahdessa ja Korvenkylässä on hoidettu kaupungin omistama alueet, joille metsäsuunnitelmassa oli merkattu hoito- tai kunnostushakkuita. Kaikki alueet eivät ole kaupungin omistamia, joten hoitamattomat kohdat voivat olla yksityisten omistamia. Pinot ja pinojen pohjat tarkastetaan vielä keväällä 2013 ja sen jälkeen ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Nyt hoidetuilla metsäalueilla oli ennen hakkuita kaatuneita puita ja tarkoitus oli, että myös hakkuun jälkeen sinne jää maapuiksi joitakin pölkkyjä.

Taajamametsien käsittelyssä käytetään hakkuukoneita, kuormaa kantavia metsätraktoreita ja metsävarusteisia maataloustraktoreita. Koneiden käyttö mahdollistaa kustannustehokkaan toimintamallin ja työ etenee nopeasti. Koneiden käytöstä ei ole aiheutunut merkittäviä korjuuvaurioita. Metsätalouspalvelut on hyvin tyytyväinen Karjalan Metsäpalvelun työn jälkeen molemmissa työkohteissa.