Valitse taso

Tiedote

-Yksityisteiden kaupungin avustusten hakuaika on päättynyt vuoden 2017 osalta!  Päätökset avustusten jakamisesta tehdään toukokuun loppupuolella.

-Yksityistielaki muuttumassa 2018! Lisätietoa asiasta löytyy täältä: >>Hallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi<<

KiMi yksityistiet.jpg

Yksityistiet Lappeenrannassa

Yksityistie
Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Tien kunnossapitoa ovat kesä- ja talvikunnossapito sekä muut hoito- tai perusparannustyöt.

Tielautakunta
Tielautakunta hoitaa yksityistieasioita kunnassa. Teknisen lautakunnan 5 jäseninen yksityistiejaosto vastaa Lappeenrannassa tielautakunnan tehtävistä. Tielautakunnan tehtävät on määrätty laissa yksityisistä teistä (358/1962) 52 § mm. tiekuntien perustamiset, yhdistämiset, tienosan liittäminen tiekunnan tiehen, valitukset tiekunnan kokouksen päätöksistä  (30 pv kokouksesta) ja tiekunnan ja osakkaiden väliset erimielisyydet.

Yksityistiejaosto on toimivaltainen käsittelemään ns. ennestään olevia teitä eli tieoikeudet on perustettu toimituksessa. Asiat tuodaan yksityistiejaoston käsiteltäväksi kirjallisella hakemuksella os. Lappeenrannan kaupunki, tekninen toimi, kirjaamo, PL 38 (Villimiehenkatu 1), 53101 Lappeenranta. YksTL 47 §:n mukaan toimituskustannukset on hakijan suoritettava. Yksityistiejaosto voi velvoittaa muunkin kuin hakijan suorittamaan toimituskustannukset osaksi tai kokonaan. Jos kyse on tiekunnan tiestä, tiekunta voidaan velvoittaa suorittamaan toimituskustannukset.

Lappeenrannan kaupunki myöntää avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparantamiseen. Avustettavan yksityistien tulee olla pysyvän asutuksen pääsytie tai tie (vähimmäispituus noin 200 m), jolla on huomattava liikenteellinen merkitys. Yksityisteiden avustukset ovat haettavissa alkukeväästä. Avustuksen hakemista koskeva kuulutus julkaistaan kaupungin ilmoituslehdessä. Tieavustusten suuruus määräytyy vuosittain talousarviossa myönnetyn määrärahan perusteella.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
ELY-keskukselta tulisi hakea yksityistieavustusta perusparannushankkeisiin. Kunnossapitoavustuksia valtio ei myönnä.

Kemera-tuki
Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisteille, joiden metsäliikenne ylittää 30 % koko tien käytöstä.

Liikennemerkit yksityisteille
Tieliikennelain 51§:n mukaan liikenteenohjauslaitteen asettaa yksityistielle tienpitäjä (tiekunta) saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Pysyvän liikennemerkin asettamisesta päättää tiekunnan kokous. Kaupungin suostumuksen antaa tekninen toimi, kadut- ja ympäristö, anomukset suunnittelupäällikkö Pentti Multaharju.

Kaupunki osakkaana tiekunnissa
Kutsut tiekokouksiin lähetetään osoitteeseen: Lappeenrannan kaupunki, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38, 53101 Lappeenranta.

Laskut yksikkö- ja käyttömaksuista lähetetään osoitteeseen: Lappeenrannan kaupunki, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 254, 00026 BASWARE

Teknisen toimen tarjoamat palvelut yksityisteille
Tekninen toimi tarjoaa resurssiensa salliessa mm. höyläystä, suolausta yms. kunnossapitotöitä ostopalveluna yksityisteille. Teknisissä kysymyksissä avustaa tiemestari Jouko Niskanen.