Valitse taso

Luonnonsuojelu

kelo palokorolla 250x.jpg Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, johon kuuluu Lappeenranta, Lemi, Savitaipale ja Taipalsaari vastaa luonnonsuojelulain mukaisista tehtävistä.
Luonnonsuojelulain tehtäviä ovat viranomaistehtävät ja toisaalta luonnonsuojelun edistämistehtävät. Luonnonsuojelun viranomaistehtävistä seutuyksikölle (kunnille) kuuluu luonnonmuistomerkin rauhoituksesta tai rauhoituksen loppumisesta päättäminen. Muut päätöksiä edellyttävät luonnonsuojelun viranomaistehtävät seutukuntien alueella kuuluvat Kaakkois-Suomen ELY -keskukselle. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen antaa lausuntoja ELY -keskukselle esimerkiksi suojelualueiden perustamishakemusten käsittelyssä.

Kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Tämä edellyttää paikallisten luonnonolosuhteiden ja suojelukohteiden tuntemista, sekä saadun tiedon soveltamista mm. alueiden käytön suunnitteluun. Luonnonsuojelun vaatimukset tulee huomioida alueen kaavoituksessa, rakentamisessa ja maa-ainesten otossa.

Luonnonsuojelualueet

Luonnonsuojelualueiden rauhoituspäätökset tekee valtio. Maanomistaja voi halutessaan hakea rauhoituspäätöstä ympäristöministeriöltä. METSO-ohjelman kautta voi hakea samanaikaisesti suojelupäätöstä ja korvausta vanhan metsän suojelemiseksi pysyvästi tai määräajalle. 

Natura 2000-alueet

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toiminta-alueella Natura 2000-verkostoon kuuluu Lappeenrannassa 21, Lemillä 2, Savitaipaleella 5 ja Taipalsaarella 5 Natura 2000-aluetta. Osa Natura-alueista on niin laajoja, että ne ulottuvat useamman kunnan alueelle (ks. sivun linkki).

Luonnonsuojelun ilmoitukset

Ilmoitusvelvollisuus Natura 2000-aluetta merkittävästi heikentävästä toimenpiteestä. Natura 2000-verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevien luonnonarvojen merkittävä heikentäminen on kiellettyä. Nämä luonnonarvot ovat joko tiettyjä lajeja ja niiden elinympäristöjä tai luontotyyppejä. Tämän vuoksi Natura 2000-alueella tai sen läheisyydessä suoritettavista toimenpiteistä tulee ilmoittaa alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (Kaakkois-Suomen ELY-keskus), jos niistä saattaa seurata laissa kielletty heikentyminen Natura 2000-alueella. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti viimeistään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä ELY-keskukselle (ks. sivun linkki).

Luonnonmuistomerkit

Luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta. Asianosainen eli maanomistaja voi hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta rauhoituspäätöstä. Viranomainen katsoo hakemuksen perusteella onko rauhoituspäätökselle perustetta.

Yleisimmin luonnonmuistomerkki on suuri puu, puuryhmä tai esim. näyttävä siirtolohkare. Luonnonmuistomerkin perustamiseksi on oltava perusteltu luonnontieteellinen tai maisemallinen syy. 

Tervaleppälehtoa kapea 600x.jpg

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksilla (ks. linkki) tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen.

Vieraslajit

Kasvi- ja eläinlajit voivat levitä paikasta toiseen luonnollisesti, tai niitä voidaan levittää tahallisesti tai tahattomasti. Vieraat lajit ovat ihmisen avustuksella luonnollisen levinneisyytensä ulkopuolelle levinneitä lajeja. Toukokuussa 2012 valmistunut kansallinen vieraslajistrategia käsittelee vieraslajien aiheuttamaa uhkaa suomalaisessa luonnonympäristössä. Strategiassa esitellään esim. jättiputkien hävittämistä vuoteen 2025 mennessä. Srategia sekä yksityiskohtaisempaa tietoa vieraslajeista löytyy sivun vieraslajilinkistä. 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on koordinoinut toiminta-alueensa jättiputkien torjuntaprojektia vuodesta 2010 lähtien. Vastaanotamme edelleen tietoja jättiputkien kasvupaikoista. Havainnot voi ilmoittaa ympäristötarkastaja vs. Taina Lahtelaan sähköpostitse (taina.lahtela(at)lappeenranta.fi), puhelimitse (040 529 8480) tai käymällä paikan päällä Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa osoitteessa Pohjolankatu 14.

Lisätietoja ja ohjeita jättiputkien torjunnasta on sivun linkeissä ja liitteessä.

Vierasperäisten lajien levittämisen rajoittamisesta säädetään luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) 43 §:ssa:

Vierasperäistä eläinlajia, josta ei säädetä metsästyslaissa tai kalastuslaissa, ei saa päästää luontoon, jos on aihetta epäillä, että siitä voi syntyä pysyvä kanta.

Kasvilajia, jolla ei ole Suomessa pysyvää luonnonvaraista kantaa, ei saa istuttaa tai kylvää pihapiirin, pellon tai rakennetun taikka muutoin erityiseen käyttöön otetun alueen ulkopuolelle eikä luonnonvesistöihin, jos on aihetta epäillä, että siitä voi syntyä pysyvä kanta. Tämä ei kuitenkaan koske puiden istuttamista tai kylvämistä metsätaloudellisessa tarkoituksessa.

Jos vierasperäisen eläin- tai kasvilajin tiedetään leviävän luontoon helposti ja on perusteltua aihetta epäillä, että se voi muodostua terveydelle haitalliseksi tai maamme alkuperäisen lajiston kannalta vahingolliseksi, ympäristöministeriö voi antaa lajin leviämisen rajoittamiseksi tarpeellisia määräyksiä. Eläintautien torjumisessa noudatetaan eläintautilain säännöksiä.

Luontopolut

Hämmäauteensuo_vaakakuva_panorama 600x.jpg

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen alueella on kuntien ja Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön yhteisissä hankkeissa tehtyjä luontopolkuja (ks. sivun linkit).

 

Lisätiedot:
ympäristötarkastaja vs. Taina Lahtela puh 040 5298480
ympäristötarkastaja Jarmo Karhula puh 040 5718032