Etusivu PalvelutLappeenrannan lukiokoulutuksen tulevaisuuden linjauksia koskeva selvitys valmistunut – kaupunki toivoo kommentteja viimeistään 27.3. mennessä
Ajankohtaista
7.3.2018 14:45

Lappeenrannan lukiokoulutuksen tulevaisuuden linjauksia koskeva selvitys valmistunut – kaupunki toivoo kommentteja viimeistään 27.3. mennessä

Lappeenrannan kaupunki haluaa tarjota Suomen parasta lukiokoulutusta vuonna 2022. Lukiokoulutuksen tulevaisuuden linjoja ja lukiokoulutuksen sijoittumista on selvitetty ja suunniteltu alkukevään ajan. Myös asukkailla ja muilla asiasta kiinnostuneilla on ollut mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Lasten ja nuorten lautakunta päätti kokouksessaan 6.3.2018 saattaa selvityksen ja siihen liittyvät toimenpide-ehdotukset yleisesti arvioitavaksi.
LPR-lyseolukio-9385_404x270.jpg
Kaupunki toivookin nyt asukkailta ja muilta sidosryhmiltä kommentteja ja lausuntoja tehdystä selvityksestä ja lukiokoulutuksen sijoittumisehdotuksesta. Kommentit ja lausunnot tulee toimittaa viimeistään 27.3.2018 Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon: Asiakaspalvelukeskus Winkkiin kaupungintalolle tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@lappeenranta.fi.

Lasten ja nuorten lautakunta päättää lukion strategisen suunnitelman jatkovalmistelusta ja lukiokoulutuksen sijoittumisesta kokouksessaan 10.4.2018.

Lappeenrannan lukiokoulutuksen tulevaisuuden linjaukset

Lukion tulevaisuuden linjoja koskeva selvitys perustuu erityisesti yhteiseen suunnittelutyöhön asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Selvityksessä esille nousseet teemat ovat linjassa myös kaupungin strategian ja lukiokoulutuksen kansallisten linjausten kanssa. Lukiostrategian projektipäällikkö Olli Mielosen mukaan suunnitteluun osallistui 730 henkilöä kyselymäisen verkkoaivoriihen välityksellä tammi-helmikuun vaihteessa.

– Verkkoaivoriiheen osallistuneiden ideat ja kommentit muodostavat pohjan Lappeenrannan lukiostrategialle. Vastaukset on huomioitu lautakunnan käsittelemässä selvityksessä. Varsinainen esitys lukiostrategiasta valmistuu kommenttikierroksen ja jatkotyöskentelyn jälkeen kesäkuun 2018 loppuun mennessä.

Lappeenrannan lukiokoulutuksen strategiaselvityksen pohjalta keskeisimmiksi teemoiksi nousivat opiskelijan kokonaisvaltainen hyvinvointi ja turvallinen opiskelu- ja oppimisympäristö. Lukiokoulutuksen kivijalan muodostavat edellisten lisäksi yhteisöllisyys ja yhdessä työskenteleminen, sekä kannustava ilmapiiri.

Oppimisen edellytyksiä ovat motivaatio ja opiskelijalähtöisyys. Opetuksen tulee olla innostavaa ja monimuotoista. Opetuksen järjestämisessä on kiinnitettävä huomiota laaja-alaisuuteen ja monipuoliseen arviointiin. Opintojen ohjausta tulee kehittää yksilölliseen suuntaan.

Selvitystyötä varten opettajille teetettiin erillinen opetussuunnitelmaan perustuva kysely pedagogisista vaikutuksista. Lukioiden opettajat ovat myös vierailleet LUT:ssa ja keskustelleet sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun edustajien kanssa yhdessä työskentelyn mahdollisuuksista.

Keskustelut osoittivat, että yhteistyöideoita on paljon. Kehittämissuunnitelmassa yhteistyö ja opintojen mahdollistaminen lukiolakiesityksen edellyttämällä tavalla paikallisten korkea-asteen oppilaitosten kanssa otetaan yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi.

Selvityksestä saatujen teemojen pohjalta rakennetaan toimenpiteet ja niille mittarit.

Lukiokoulutuksen sijoittuminen

Verkkoaivoriihen tulosten perusteella korkeakouluyhteistyön vahvistaminen nähdään tärkeäksi osaksi tulevaisuuden lukiokoulutusta, mutta lukion toimiminen Skinnarilan kampuksella aiheutti huolta vastaajissa. Haittoja nähdään olevan enemmän kuin hyötyjä. Selvityksen perusteella keskustan toisen lukion sijoittaminen LUT:n yhteyteen ei saa suurta kannatusta opiskelijoiden ja henkilöstön keskuudessa.

Vastaajat olivat erityisesti huolissaan liikenneyhteyksistä, koulupäivän pitenemisestä matkan vuoksi ja lukioiden eriarvoisesta asemasta. Hyvinä puolina pidettiin muun muassa joustavampaa siirtymistä korkeakouluopintoihin, oppimisympäristöjen monipuolistumista ja opetuksen monipuolistumismahdollisuuksia.

Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimialajohtaja Tuija Willbergin mukaan kokonaisen lukion sijoittamiselle LUT-konsernin yhteyteen Skinnarilan kampukselle ei näytä nyt olevan riittäviä toiminnallisia ja taloudellisia perusteita.

– Nykyisten lukiorakennusten tyhjentämiseen tai muuhun käyttöön ottamiseen ei ole pakottavaa toiminnallista tai taloudellista syytä, vaan tilat toimivat hyvin ja ovat tehokkaasti lukioiden käytössä. Lukiot jatkavat lautakunnan toimenpide-ehdotuksen mukaan toimintaansa nykyisissä toimitiloissaan.

Selvitystyötä jatketaan yhdessä opettajien ja opiskelijoiden edustajien kanssa siten, että tutkitaan tarkemmin, onko IB-lukiokoulutuksen sijoittuminen yliopiston yhteyteen ja lukioiden yhteisen esim. tiede- ja tutkimuspainotteisen lukiolinjan perustamiseen yliopiston yhteyteen kiinnostusta sekä toteutusmahdollisuuksia. Selvitystyö tehdään vuoden 2018 aikana.

Kuva: Lpr Lyseon lukio

Lisätietoja:
Lappeenrannan lukiostrategian projektipäällikkö Olli Mielonen,
puh. 040 197 0899, olli.mielonen(a)lappeenranta.fi

Liitteet