Etusivu Asiointi ja yhteystiedotTietosuojaEtsivän nuorisotyön tietosuojaseloste
Valitse taso

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 & 14 artiklat

 

Etsivä nuorisotyön asiakastietovaranto

 

1. Rekisterinpitäjä


Lasten ja nuorten lautakunta
Villimiehenkatu 1
53100 Lappeenranta

2. Tietovarannon yhteyshenkilö


Minna Jäkkilä
minna.jakkila(at)lappeenranta.fi
040 680 5109


3. Tietosuojavastaava


Ilona Sidoroff
tietosuoja[at]lappeenranta.fi
040 768 1336

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Henkilötietoja käsitellään etsivä nuorisotyön asiakashallintaan, raportointiin ja tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän, hallinnoivien tahojen sekä yhteistyötahojen tilastotietojen keräämisessä.


5. Käsiteltävät henkilötiedot


• nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot (nimi, syntymäaika/-vuosi, puhelinnumero, osoite tai muu yhteystieto)
• nuoren yksilöinti ja yhteystietojen ilmoittaja
• etsivän nuorisotyön kannalta tarpeellisia tietoja nuoren tilanteesta ja palveluohjauksesta
• jatkotoimenpiteet
• yhteistyön päättymiseen liittyvät tiedot

6. Käsitelläänkö erityisiä henkilötietoja (Yleinen tietosuoja-asetus 9 artikla)?


Ei

7. Käsittelyn peruste


Lakisääteinen tehtävä; Nuorisolaki (1285/2016

8. Tietovarannon tietolähteet


Nuoren yksilöinti ja yhteystiedot viranomaisilta (nuorisolaki 11§)
Nuoren itse antamat tiedot

9. Onko henkilötietojen antaminen lakisääteistä tai sopimukseen perustavaa? Seuraukset siitä, jos tietoja ei toimiteta?


Toiminta on lakisääteistä, mutta palvelu voidaan tarvittaessa toteuttaa ilman tietojen käsittelyä, joten seurauksia siitä, jos tietoa ei toimiteta, ei ole.

10. Tietovarannon ylläpitojärjestelmät


PARent-järjestelmä


11. Onko tietovarannon tiedot sähköisessä vai manuaalisessa muodossa?


Sähköisessä muodossa

12. Onko tietovarannon henkilötietojen käsittelyä ulkoistettu?


Ei

 

13. Tietojen suojaamisen periaatteet


Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti.
Jos asiakasasiakirjoja on paperimuodossa, ne säilytetään lukitussa tilassa, ja niiden käyttöä valvotaan.
Kaikilla työntekijöillä on vaitiovelvollisuus.

 

14. Tietovarannossa olevien tietojen luovutus


Etsivän nuorisotyön tehtävien hoitamisessa saatuja nuorta koskevia tietoja luovutetaan edelleen toiselle viranomaiselle vain nuoren ja, jos nuori on alaikäinen, myös hänen huoltajansa suostumuksella.


15. Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi


Ei

16. Tietojen luovutus ETA-alueen ulkopuolelle


Ei

 

17. Tietovarannon tietojen säilytysajat tai niiden määritysperusteet


Tiedot poistetaan asiakassuhteen päätyttyä tai viimeistään siinä vaiheessa, kun nuori täyttää 29 vuotta.

18. Rekisteröidyn oikeudet


Oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä


Rekisterin pitäjän tulee kertoa tietojen käsittelystä selkeästi ja läpinäkyvästi

Oikeus saada pääsy tietoihinsa


Rekisteröitynä voit tarkastaa mitä tietoja sinusta käsitellään. Suosittelemme käyttämään sähköistä lomaketta, joka vaatii vahvan tunnistautumisen.  

Oikeus oikaista tietonsa


Jos huomaat, että tietosi ovat virheellisiä tai epätarkkoja, voit vaatia tietojesi oikaisua. Oikaisua varten ota yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön.

Oikeus tulla unohdetuksi


Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista. Poistoa varten ota yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

Oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä


Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus pyytää rajoittamaan tietojesi käsittelyä siksi aikaa, kunnes tietosi on asianmukaisesti tarkastettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle


Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että oikeuksia on rikottu. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.