Etusivu Osallistu ja vaikutaLänsialueen palveluverkko
LÄNSIALUEEN PALVELUVERKKO

Lappeenrannan kaupunki on käynnistänyt Sammontalon arkkitehtuurikilpailun

Muokattu: 29.8.2018

Kilpailun tavoitteena on suunnitella Sammontalo, johon sijoittuvat yhtenäisen perusopetuksen koulun 1-9, varhaiskasvatuksen, esikoulun, kirjastopalveluiden, nuorisotoimen ja liikuntapalveluiden tilat. Siihen tulee osoittaa myös tilat neuvolalle, joka on toteutettavissa sen yhteyteen erillisenä myöhempänä rakennusvaiheena.

Sammontalon tulee olla toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoisesti ratkaistu sekä samalla taloudellisesti toteuttamiskelpoinen. Toiminnallisesti muuntojoustava ratkaisu palvelee eri toimijoita sekä mahdollistaa myös kuntalaisille monipuoliset iltakäytön mahdollisuudet. Samoin koululaisten iltapäivä- ja erilaisten muiden kerhojen toiminta on mahdollista joustavia tiloja hyödyntäen. Tarkoituksena on, että rakennus kokoaa länsialueen asukkaita yhteen ja sen monikäyttöisyys palvelee useita eri toimijoita.

Sammontalo siihen liittyvine lähiliikuntapaikkoineen tulee toimimaan koko Sammonlahden alueen keskeisenä liikuntapaikkana, johon liikunnan harrastajien on helppo tulla. Siellä voidaan myös järjestää erilaisia yleisötilaisuuksia sekä liikuntatapahtumia. Kirjasto on kaupungin vilkkain lähikirjasto, joka palvelee kaikkia läntisen alueen asukkaita. Nuorisotoimen tilat muodostavat nuorten oman halun ja mielenkiinnon mukaiset tilat.

Lappeenrannan väestön ennustetaan kasvavan vuosille 2014–2030 laaditun väestösuunnitteen mukaan noin 300 asukkaalla vuodessa, joskin väestönkasvu on viime vuosina ollut ennustettua hitaampaa. Sammonlahden suuralueen väestön ennustetaan kasvavan vuoden 2015 noin 15 000 asukkaasta vuoteen 2030 mennessä̈ noin 17 400 asukkaaseen.

Lappeenrannan kiinteistöstrategian tavoitteena on tilankäytön vähentäminen siten, että kaupungin palvelutuotannossa olevien tilojen neliömäärä on 90 % nykyisestä vuoteen 2021 mennessä ja 85 % nykyisestä
vuoteen 2023 mennessä.

Tavoite on haastava ja siksi Sammontalon monikäyttöisyyden halutaan olevan tavanomaista laajempaa sekä toimialarajat ylittävää. Tämä asettaa erityisvaatimuksia ja haasteita erityisesti tilojen välisille yhteyksille.

Keskeisenä tavoitteena on luoda uusia oppimisen ja opettamisen malleja tukeva, toiminnallisesti sekä taloudellisesti tehokas, terveellinen sekä turvallinen toimintaympäristö, joka palvelee useita toimijoita sallien tilojen yhteiskäytön nostaen niiden käyttöasteen korkeaksi.

Kilpailun taustalla on valmistunut palveluverkkoselvitys

Länsialueen koulu‐ ja päiväkotiverkkoa sekä Sammonlahden aluekeskuksen julkisia rakennuksia on tarpeen uudistaa. Työ aloitettiin palveluverkkoselvityksellä, jonka tuloksena syntyi raportti ”Sammonlahden monitoimitalon tilojen strateginen suunnittelu ja tilojen käytön optimointi” ja hankesuunnitelma, jonka mitoitus perustuu Lappeenrannan väestöennusteeseen vuoteen 2030. Tämä kilpailuohjelma perustuu mainittuihin dokumentteihin.

Palveluverkkoselvityksessä asetettuna yleisenä tavoitteena oli, että toiminnat voidaan järjestää taloudellisesti ja laadukkaasti, ja että tilat tulevat olemaan tarkoituksenmukaisia, terveellisiä ja turvallisia. Lisäksi hankkeella tulee voida parantaa Sammonlahden alueen identiteettiä.

Lappeenranta on sitoutunut kestävän kehityksen edistämiseen parantamalla toimintansa ympäristövaikutuksia. Talouden tavoitteiden saavuttaminen tilankäytön ja energiankäytön osalta tukee myös ympäristötavoitteita.

Kuusimäki / Kourula

Kaavoitus

Ajankohtainen tieto kaavoituksesta löytyy Lappeenrannan kaupungin sivuilta kaavoituksen alta osiosta Vireillä olevat kaavat.


Yhteystiedot

Ensisijainen sähköpostiosoite:
lansi.palveluverkko@lappeenranta.fi

Yhteyshenkilöt:

Kaupunkisuunnittelu
Kaavoitus

Maarit Pimiä
kaupunginarkkitehti
puh. 040 6530 745

Niina Seppäläinen
kaavasuunnittelija
puh. 040 6684 499

Matti Veijovuori
kaavoitusarkkitehti
puh. 040 6605 662

Kadut ja ympäristö
Liikennejärjestelyt

Timo Kalevirta
suunnittelupäällikkö
puh. 040 6374 400

Lappeenrannan Toimitilat Oy
Rakennukset

Katri Tolvanen
Tilakeskuksen johtaja
puh. 040 5743 630

Sähköpostit muodossa:
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lappeenrannan kaupungin kaavoitusohjelma 2017

Kaavoitusohjelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa
Pöytäkirja 30.11.2016 Pykälä 376

20. Länsialueen palveluverkko
•Sammontalo
•Kuusimäen päiväkotikoulu

21. Länsialueen palveluverkko, vapautuvat alueet
•Skinnarilan koulu ja päiväkoti
•Lavolan koulu
•Kauriinkadun kenttä

Liitteet:
Lappeenrannan kaupungin kaavoitusohjelma_kartat 2017.pdf
Lappeenrannan kaupungin kaavoitusohjelma_kohdeluettelo 2017.pdf