Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Katu- tai puistoalueen käyttö terassina, tapahtumissa, nosto-, kaivu ja rakennustöissä tai muu alueen rajaaminen johonkin tarkoitukseen on luvanvaraista toimintaa.

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin lupaa. Poikkeuksena ovat merkittävän vahingon estämiseksi tehtävät korjaukset, joista tehdään ilmoitus jälkikäteen.

Yleisillä alueilla työskenneltäessä tarvitaan seuraavat luvat:

- sijoittamislupa

- katutyölupa - kadulla tehtävistä töistä ilmoittaminen ja tilapäisten liikennejärjestelyjen luvan hakeminen (samassa lomakkeessa)

- katuvuokrasopimus yli viikon kestävälle työmaalle ja/tai yli 50 m2 alalle.

Katualueelle tehtävästä kattolumien pudottamisesta riittää suullinen ilmoitus luvan antajalle. Työn suorittaja on vastuussa kadun käyttäjien turvallisuudesta ja tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Yleisen alueen rajaamisesta em. tarkoitukseen ei peritä maksua.

Ulkotapahtumat, terassialueet, tilapäiset myyntipaikat yms. vaativat aina maanomistajan kirjallisen luvan. Hakemus voi olla vapaamuotoinen ja se osoitetaan Lappeenrannan kaupungin Elinvoiman ja kaupunkikehtyksen toimialan Kadut ja ympäristö -vastuualueelle.

Katso katujen ja puistojen käytön ohjeet ja ehdot -dokumentti (pdf) Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilta.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Katu- tai puistoalueen käyttö terassina, tapahtumissa, nosto-, kaivu ja rakennustöissä tai muu alueen rajaaminen johonkin tarkoitukseen on luvanvaraista toimintaa, johon luvan antaa Lappeenrannan kaupungin Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan Kadut ja ympäristö -vastuualue.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, joudut luvansaajana korvaamaan vahingon. Jos käytät yleistä aluetta luvatta, voit joutua maksamaan korvauksen jopa nelinkertaisena.

Linkit

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito Lappeenrannassa

Verkkosivulla kerrotaan miten katujen ja yleisten alueiden kunnossapito on järjestetty Lappeenrannassa.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Ohjeistus katu- ja viheralueen luvanvaraisesta käytöstä

Katso katu- ja viheralueiden käytön tarkemmat ehdot ja ohjeet Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilta.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaan vuoksi vuokraavan tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669

Liittyvät palvelut

Maa-aineslupa ja ilmoitus

Katso tiedot

Leirintäalueilmoitus

Katso tiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut