Kunnallinen varhaiskasvatus perhepäivähoidossa

Vanhemmat voivat hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta.

Perhepäivähoito hoitajan kodissa on yksityiskodissa tapahtuvaa varhaiskasvatustoimintaa.

Perhepäivähoitoa voidaan toteuttaa myös lasten omassa kodissa. Toiminta voi olla joko yhdessä tai useammassa perheessä tapahtuvaa, ja hoitorenkaassa voi olla mukana enintään kolme perhettä. Toiminta edellyttää hyvää yhteistyötä ja joustavuutta kaikilta osapuolilta. Ruokahuollosta vastaa vuorollaan aina se perhe, jonka kodissa ollaan.

Perhepäivähoitajan lapsiryhmässä voi olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa eri-ikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen, omat alle kouluikäiset lapset mukaan luettuina. Hoitaja valmistaa lapsille ruoan. Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma.

Perhepäivähoidon pieni ryhmäkoko antaa mahdollisuuden lasten yksilölliseen huomioimiseen ja läheiseen yhteistyöhön vanhempien kanssa.

Perhepäivähoitajat tekevät yhteistyötä alueensa muiden hoitajien kanssa lapsiryhmän tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.

Jokaiselle lapselle sovitaan tarvittaessa oman hoitajan lomien ja muiden vapaiden ajaksi varhaiskasvatuspaikka, joka voi olla päiväkoti tai toinen perhepäivähoitaja.

Perhepäivähoidossa noudatetaan Lappeenrannan varhaiskasvatussuunnitelmaa. Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen. Perhepäivähoidossa annetaan myös erityisvarhaiskasvatusta silloin, kun lapsi tarvitsee tavallista enemmän tukitoimia.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Verkkoasiointi

eDaisy-asiointi

eDaisy-asiointipalvelussa voi hakea varhaiskasvatukseen, leikkikerhoon, varhaiskasvatukseen palveluseteliä sekä ilmoittautua esiopetukseen.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Perhepäivähoidon ohjaaja

Perhepäivähoidon ohjaaja toimii perhepäivähoitajien esihenkilönä. Kunnallinen perhepäivähoidon ohjaaja valvoo myös yksityistä perhepäivähoitoa.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 5537661 Puh. +358 40 0689307

Varhaiskasvatuksen palveluohjaajan puhelinneuvonta

Palveluohjaajan tehtäviin kuuluu asiakasohjaus, perheiden palvelutarpeiden arviointi sekä palvelujen koordinointi.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 6212488

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180753
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161503

Liittyvät palvelut

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Katso tiedot

Kasvun ja oppimisen tuki esiopetuksessa

Katso tiedot

Kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut