Maa-aineslupa ja ilmoitus

Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kirjallisesti sitä varten suunnitella lomakkeella.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

  1. selvitys alueen omistus- tai hallintaoikeudesta
  2. ottamissuunnitelma (alueen nykytilan ja ainesten ottamistoiminnan kuvaus, ympäristövaikutukset ja ympäristönsuojelutoimenpiteet, alueen maisemointi ja jälkihoito sekä karttaosa)
  3. karttapiirrokset
  4. selvitys naapurien kuulemisesta (lomake)
  5. selvitys tieyhteyksistä ja oikeuksista
  6. pohjavesitiedot

Maa-aineslupahakemus liitteineen toimitetaan Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen sähköisesti.

Maa-ainesten ottoon tarvitaan myös ympäristölupa seuraavissa tapauksissa:

•kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää;

•kiinteä murskaamo tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää vuodessa.

Vähäisempään toimintaankin on haettava ympäristölupaa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Maa-ainestenottoluvan maksu määräytyy Lappeenrannan seudun ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksytyn taksan mukaan.

Lomakkeet

Lupahakemuslomake maa-ainesten ottamiseen

Lomakkeella haetaan lupaa maa-ainesten ottamiseen.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen verkkosivut

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen verkkosivut: lappeenranta.fi/ympäristö

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamo

Kirjaamosta saa tietoa käsittelyssä olevista asioista. Yhteyttä voi ottaa sähköpostitse, puhelimitse ja kirjeitse.

Pohjolankatu 14, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Lappeenrannan päätoimipaikka

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen päätoimipaikka. Palvelupisteessä saa neuvontaa ja ohjausta, sieltä voi hakea lomakkeita ja ohjeita.

Pohjolankatu 14, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 16:00
Ke - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 16:00

Kaikki tiedot

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Mikäli maa-ainesten ottamiseen liittyy samalla toiminta-alueella samanaikaista kivenlouhintaa ja kivenmurskaamo, tarvitaan yleensä maa-ainesluvan lisäksi ympäristölupa. Voit hakea lupia yhdellä lupahakemuksella, jolloin hakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

Jos hankkeeseen liittyy maa-ainesluvan lisäksi muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain ilmoitus otetusta maa-aineksen määrästä ja laadusta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Maa-aineslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810555
Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190764

Liittyvät palvelut

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Katso tiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Katso tiedot

Leirintäalueilmoitus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut