Perusopetukseen valmistava opetus esiopetuksessa

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusvuoden aikana vähintään 900 tuntia valmistavaa opetusta pääsääntöisesti viisi tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa. Opetusjärjestelyt päätetään vuosittain.

Valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää opetukseen osallistuvan oppilaan suomen/ruotsin kielen taitoa, tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Tavoitteena on myös antaa tarvittavia valmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten.

Esiopetuksen valmistavassa opetuksessa tavoitteena on jatkuva ja systemaattinen kielen kehityksen arviointi ja lapsen suomen/ruotsin kielen taidon järjestelmällinen vahvistaminen. Opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen kaksikielisen/monikulttuurisen identiteetin kehityksen tukemiseen sekä koulunkäyntivalmiuksien vahvistamiseen. Opetuksessa käytettävät työtavat harjaannuttavat eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevia lapsia käyttämään kieltä eri toiminnoissa ja kotouttavat suomalaiseen kulttuuriin.

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Palvelupaikat

Sammontalon päiväkodin Skinnarilan esiopetus

Toimipisteessä tarjotaan esiopetusta sekä esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.

Yliopistonkatu 34, 53850 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Ma - Ti: 06:30 - 17:00
Ke - To: 06:30 - 17:00
Pe: 06:30 - 17:00

Avoinna erikseen sovittaessa
Ma: 06:00 - 17:30

Kaikki tiedot

Maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle.

Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hänen taitonsa ja valmiutensa sen sallivat. Valmistavan opetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista.

Perusopetusasetus: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852
Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä aikaisemmin

Katso tiedot

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa, perusopetuksessa ja lukiossa

Katso tiedot

Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä myöhemmin

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut