Tietosuoja ja rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai epäsuorasti. Suora henkilötieto on esimerkiksi nimi, henkilötunnus tai osoite. Epäsuora henkilötieto on tieto, joka voidaan yhdistää henkilöön muualta saatavan tiedon avulla. Epäsuora henkilötieto on esimerkiksi auton rekisteritunnus, jonka avulla voidaan saada selville auton omistaja.

Kerromme tarkemmin tietojen käsittelystä tietosuojaselosteissamme.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:

Tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot.

Pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista.

Pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä.

Pyytää henkilötietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle.

Peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Vastustaa tietojensa käsittelyä, jos käsittelyperusteena on yleinen etu tai julkisen vallan käyttö.

Tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Huomioithan, että rekisteröidyn oikeudet ovat sidonnaisia tiedon käsittelyperusteeseen. Osa oikeuksista, esimerkiksi oikeus pyytää tietojensa poistamista, ei koske sellaisia tietoja, joiden käsittelyperuste on lakisääteiset tehtävät. Esimerkiksi koulujen on välttämätöntä käsitellä oppilaiden ja huoltajien tietoja. Tietosuojaselosteistamme kerrotaan tarkemmin siitä, mitkä oikeudet kutakin tietovarantoa koskee.

Verkkoasiointi

Omien tietojen oikaisupyyntö

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen omien tietojen oikaisuvaatimus

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Rekisteröidyn tarkastuspyyntö

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteröidyn tarkastuspyyntö.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Linkit

Lappeenrannan kaupungin tietosuojaselosteet

Lappeenrannan kaupungin tietovarantojen tietosuojaselosteet.

Lisää tietoa
Avaa linkki