Valitse taso

Lappeenrannan kaupunkiyhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste

Laatimispäivä

13.1.2021


Rekisterinpitäjä (lautakunta tai vastaava)

Lappeenrannan kaupunki, hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimiala


Osoite

Villimiehenkatu, 1 PL 11, 53101 Lappeenranta


Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Nuorisotoimenjohtaja Kimmo Hölkki, p. 0400 154 596, kimmo.holkki@lappeenranta.fi


Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Minna Jäkkilä


Osoite

Anni Swanin katu 7, 53100 Lappeenranta


Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 040 680 5109, minna.jakkila@lappeenranta.fi 


Rekisterin nimi

Etsivä nuorisotyön asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

PARent on Nuorisotoimen alla olevan Etsivä nuorisotyön asiakasrekisteri. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän, hallinnoivien tahojen sekä yhteistyötahojen tilastotietojen keräämisessä.


Asiakastietorekisteri

- Asiakkaan henkilö- ja yhteystiedot sekä palveluohjaukset


Toimintaa ohjaava pääasiallinen lainsäädäntö

- Nuorisolaki (1285/2016)


Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja

- nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot ( nimi, syntymäaika/-vuosi, puhelinnumero, osoite tai muu yhteystieto)

- nuoren yksilöinti ja yhteystietojen ilmoittaja/-taho

- etsivän nuorisotyön kannalta tarpeellisia tietoja nuoren tilanteesta ja palveluohjauksesta

- jatkotoimenpiteet

- yhteistyön päättymiseen liittyvät tiedot

Tiedot poistetaan asiakassuhteen päätyttyä tai viimeistään siinävaiheessa kun nuori täyttää 29 vuotta.


Säännönmukaiset tietolähteet

Nuoren yksilöinti ja yhteystiedot viranomaisilta (nuorisolaki 11§)

- nuoren itse antamat tiedot


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Etsivän nuorisotyön tehtävien hoitamisessa saatuja nuorta koskevia tietoja luovutetaan edelleen toiselle viranomaiselle vain nuoren ja, jos nuori on alaikäinen, myös hänen huoltajansa suostumuksella.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.


Rekisterin suojauksen periaatteet


A Manuaalinen aineisto

- manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja lukitussa kaapissa ja tuhotaan kun se on siirretty tietojärjestelmään


B ATK:lla käsiteltävät tiedot


PARent - järjestelmä

- tiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, jotka ovat suljetussa tietoverkossa, jossa käyttöliittymän on suojattu käyttävätunnuksella ja salasanalla
- käyttäjäoikeudet perustuvat salasanoihin


Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot nähdäkseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot koneellisesti luettavassa muodossa jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen.


Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita "Oikeus tulla unohdetuksi".


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.