Valitse taso

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Sidonnaisuuksien ilmoittamisella ja rekisterin julkaisemisella internetissä pyritään turvaamaan kunnan asukkaiden luottamusta hallinnon puolueettomuuteen sekä edistämään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:
- valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- kunnanhallituksen puheenjohtajat ja jäsenet
- lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat (ei keskusvaalilautakunta)
- maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet (kaupunkikehityslautakunta, lupalautakunta ja sen rakennuslupajaosto)
Ilmoitusvelvollisuus koskee myös em. toimielinten varajäseniä.

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat:
- kunnanjohtaja
- kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät
Ilmoitusvelvollisuus ei koske varaesittelijöitä.

Kuntalaissa on säädetty, että ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa.

Lähtökohtana on, että ilmoitusvelvollinen itse on vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Ilmoitus sidonnaisuuksista (myös ettei sidonnaisuuksia ole) on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunnalla on valvontavelvollisuuteensa liittyen mahdollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Täydennyspyyntömenettelyyn voidaan ryhtyä, jos tarkastuslautakunnan tietoon tulee
sidonnaisuuksia, joista ei ole ilmoitettu.

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti. Kuntaliitto on antanut ohjeistuksen sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä.

Tiedot julkaistaan kaupungin internetsivuilla, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kaupunginvaltuustolle kerran vuodessa.

Ohessa 12.1.2023 julkaistu sidonnaisuusrekisteri: Sidonnaisuusilmoitukset

Tietosuojaseloste