Valitse taso

Meijän City pähkinänkuoressa

Meijän Cityn laatiminen on käynnistetty syksyllä 2018 Greenreality karnevaalien yhteydessä. Meijän City on kehittämissuunnitelma, jolla tähdätään viihtyisään, turvalliseen ja kestävästi rakentuvaan kaupunkikeskustaan, jonne kaikkien on helppo tulla, ja jossa kaikkien on hyvä olla. Tarkoituksena on kartoittaa sekä keskusta-alueenn vahvuuksia, että löytää alueen kehittämiskohteet. Lisäksi haluamme kerätä eri toimijoilta ja käyttäjäryhmiltä uusia ideoita tulevaisuuden kaupunkikeskustan luomiseksi sekä esitellä ideoita myös muille. Meijän Cityn kehittämissuunnitelma on tulevaisuudessa niin keskustan asemakaavoituksen kuin esimerkiksi katu- ja vihersuunnittelun ja palvelujen kehittämisen tukena uutta kaupunkikeskustaa rakennettaessa.

Meijän Cityllä on neljä teemaa, joiden kautta kaupunkia tarkastellaan:

 • Liikenteen ja liikkumisen City
 • Rakennusten ja rakentamisen City
 • Palveluiden ja talouden City
 • Viihtymisen ja olemisen City

Teemat on muodostettu Kaupunkikehityslautakunnalle 15.5.2019 pidetyn tavoitetyöpajan perusteella ja niitä on täydennetty Elinvoima ja kaupunkikehitys -toimialan ideointityöpajan jälkeen. Sivun alaosasta löydät tarkemman esittelyn kustakin teemasta ja näet, mitä eri aihealueita siinä tarkastellaan. 

 

tervehtien.JPG

kaupsuunvaki.JPG

Aluerajaus

Aluerajaus23032021.png

Meijän Cityn aihepiirejä tarkastellaan laajemmaltakin alueelta, mutta tarkemmassa suunnittelussa keskitytään ydinkeskustaan ja siihen liittyviin ranta-alueisiin.

Yläosa_Liikenne.jpg

Meijän Citylle halutaan luoda kutsuva keskusta, jonne on helppo tulla ja olla. Eri liikennemuodot sovitetaan yhteen parhaalla mahdollisella tavalla. Kävely- ja pyöräilyreiteissä panostetaan niiden turvallisuuteen, sujuvuuteen, selkeyteen ja miellyttävyyteen. Pysäköinnissä huomioidaan elinkeinoelämä ja parkkihalleja pyritään hyödyntämään nykyistä tehokkaammin. Esteettömät kulut ja hyvät opasteet mahdollistavat myös liikuntarajoitteisten liikkumisen Meijän Cityllä. Hyvät kevyen liikenteen väylät ja julkisen liikenteen yhteydet kannustavat ihmisiä käyttämään omaa autoa ekologisempia liikkumisvaihtoehtoja.

Liikenteen ja liikkumisen Cityllä tarkastellaan seuraavia aihealueita:

 • Eri liikennemuodot
 • Liikenneverkko
 • Pysäköinti
 • Saavutettavuus.

Alaosa_Liikenne.jpg

Yläosa_Viihtyminenjaoleminen.jpg

Meijän Citylle halutaan luoda kaupunkilaisten yhteinen, terveellinen ja turvallinen olohuone, jossa viihtyvät niin kaupungin asukkaat kuin turistitkin. Kehittämissuunnitelmassa tarkastellaan ydinkeskustan sijaintia eri käyttäjäryhmien näkökulmista ja toisaalta myös merkityksellistä kaupunkiympäristöä: mistä se muodostuu? Mikä koetaan merkitykselliseksi nyt? Entä tulevaisuudessa?

Tavoitteena on, että Meijän Cityllä on sykettä ja säpinää vuodenajasta riippumatta. Tämä saavutetaan muun muassa mahdollistamalla tapahtumia ympäri vuoden, huolehtimalla turvallisista ja sujuvista kulkuyhteyksistä sekä siististä ja viihtyisästä kaupunkiympäristöstä.

Viihtymisen ja olemisen Cityllä tarkastellaan seuraavia aihealueita:

 • Viheralueet ja aukiot
 • Merkityksellinen ympäristö
 • Tapahtumat ja matkailu.

Alaosa_Viihtyminenjaoleminen.jpg

Meijän Cityyn liittyviä muita hankkeita

 • Asemanseudun kehittäminen
 • Horisontti - vihreä teemayleiskaava
 • Urban Infra Revolution

Yläosa_Rakennukset.jpg

Meijän Cityllä halutaan vaalia historiaa samalla kun kaupunkia kehitetään. Vanhoja rakennuksia suojellaan mahdollistamalla niiden monimuotoinen käyttö. Uudisrakentamisessa huomioidaan ympäröivä vanha rakennuskanta, ja maankäyttöä suunnitellaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävästi elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus huomioiden. Rakennusten ja rakentamisen Cityllä halutaan ottaa Linnoitus ja Rakuunamäki aktiivisempaan käyttöön, mikä edesauttaa vanhan rakennuskannan säilymistä ja luo monikerroksellisuutta kaupunkikuvaan.

Rakennusten ja rakentamisen Cityllä tarkastellaan seuraavia aihealueita:

 • Rakennettu kulttuuriympäristö
 • Kaupunkirakenne
 • Merkityksellinen ympäristö.

Alaosa_Rakennukset.jpg

Yläosa_Palvelutjatalous.jpg

Meijän Cityllä huomioidaan eri-ikäiset kaupunkilaiset vauvasta vaariin. Palveluiden ja talouden Cityä kehitetään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Palveluita tarjotaan eri ikäryhmille monipuolisesti ja valmiina paketteina yhden tiskin periaatteetta noudattaen. Tiedotuksessa ja palveluiden tarjoamisessa hyödynnetään erilaisia puhelinsovelluksia ja sähköistä asiointia. Keskustan halutaan olevan kilpailukykyinen Leirin ja Myllymäen automarkettien kanssa, minkä vuoksi yrittäjäystävällisyys on tärkeä osa Meijän Cityä. Tyhjille liiketiloille keksitään uusia käyttöideoita yhdessä alueen yrittäjien ja asiakkaiden kanssa.

Palveluiden ja talouden Cityllä tarkastellaan seuraavia aihealueita:

 • Kaupallinen kaupunkikeskusta
 • Palvelut
 • Saavutettavuus.

Alaosa_Palvelutjatalous.jpg

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus