Valitse taso

Puurakentamisen kehittäminen Lappeenrannan kaavoituksessa

Puurakentamisen kehittämishankkeen tavoitteena on lisätä puurakentamisen määrää Lappeenrannassa sekä parantaa puualan yritysten toimintaedellytyksiä kaavoituksen keinoin yhdessä alueen yrittäjien kanssa.

Toimenpiteet

Hankkeessa kehitetään Lappeenrannan kaupungin puurakentamista ohjaavia kaavamerkintöjä ja -määräyksiä, rakentamistapaohjeita sekä tontinluovutusehtoja yhdessä kaupungin ja puualan toimijoiden kanssa. Lisäksi hankkeessa käynnistetään kahdessa eri mittakaavassa olevien asemakaavamuutosten laatiminen, joiden tavoitteena on mahdollistaa pientalokorttelin ja puukerrostalojen toteutuminen Lappeenrantaan. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelun, maaomaisuuden hallinnan, rakennusvalvonnan sekä Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen ja Kaakkois-Suomen puualan toimijoiden ja yrittäjien kanssa.

Hankkeen aikataulu

aikataulu_puurakentaminen.jpg

Hanke toteutetaan vuoden 2021 aikana. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on tarkoitus tunnistaa sopivat verrokkikohteet ja valita hankkeeseen soveltuvat pilottikohteet. Alkusyksyyn mennessä kehitetään puurakentamiseen liittyviä kaavamerkintöjä ja määräyksiä,  tehdään vaadittavat nykytilanneanalyysit sekä pyritään saamaan alustavat kaavaluonnokset nähtäville.

Loppuvuodesta määräyksiä sovelletaan Lappeenrannan pilottikohteisiin ja niitä kehitetään yhdessä puualan yrittäjien kanssa yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen. Pientalokorttelia ja puukerrostaloa käsittelevät asemakaavaluonnokset tulevat loppuvuodesta 2021 nähtävillä. 

Hankkeen lopussa tehdään yhteenveto saaduista tuloksista ja määritellään jatkotoimenpiteet.