Valitse taso

KaavoitushinnastoAsemakaavan, yleiskaavan, ranta-asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimisesta, tonttijaon laatimisesta ja muuttamisesta sekä poikkeamisluvasta, suunnittelutarveratkaisusta ja maisematyöluvasta
perittävät maksut:

Tekninen lautakunta hyväksynyt 17.5.2017 § 190
Taksat 20.6.2017 lähtien

 1. ASEMAKAAVAN LAATIMISESTA PERITTÄVÄT MAKSUT

a. Asemakaava ja asemakaavan muutos (MRL 59 §)  Korvaukset
Korkeintaan kaksi omakotitonttia käsittävät asemakaavan muutokset ja muut vähäiset asemakaavan muutokset. Kokonaisrakennusoikeuden lisäys alle 500 k-m2.
Mikäli kaava edellyttää erillisiä selvityksiä, peritään niiden toteutuneet kustannukset. Kaavan yhteydessä tehtävästä tonttijaosta peritään tonttijakohinnaston mukaiset kustannukset.
 1 800 €
+ kuulutuskustannukset
+ selvityskustannukset
+ tonttijakokustannukset

Vaikutuksiltaan vähäinen asuinkerrostalotontin tai vaikutuksiltaan vähäinen rivitalotontin asemakaava sekä useita omakotitontteja käsittävät asemakaavat kokonaisrakennusoikeuden lisäyksen ollessa alle 500 k-m2.
Vaikutuksiltaan vähäinen, yhtä tonttia koskeva liiketontin tai teollisuustontin tai julkisen rakennuksen asemakaava, jossa rakennusoikeuden lisäys on alle 500 k-m2.
Mikäli kaava edellyttää erillisiä selvityksiä, peritään niiden toteutuneet kustannukset. Kaavan yhteydessä tehtävästä tonttijaosta peritään tonttijakohinnaston mukaiset kustannukset.

 3 900 €
+ kuulutuskustannukset
+ selvityskustannukset
+ tonttijakokustannukset

Asuinkerrostalotontin (ei ydinkeskustassa) tai rivitalotontin asemakaava, useita omakotitontteja käsittävät asemakaavat. Julkisten rakennusten tontin asemakaava. Rakennusoikeuden lisäys on 500 k-m2 tai enemmän.
Liiketontin tai teollisuustontin asemakaava, jossa rakennusoikeuden lisäys on alle 500 k-m2.
Mikäli kaava edellyttää erillisiä selvityksiä, peritään niiden toteutuneet kustannukset. Kaavan yhteydessä tehtävästä tonttijaosta peritään tonttijakohinnaston mukaiset kustannukset.
Erityisen vaativissa hankkeissa kaavoituskustannukset voidaan periä toteutuneiden kustannusten perusteella. Kustannuksista sovitaan erikseen kaavoituksen käynnistämissopimuksella.
 5 800 €
+ kuulutuskustannukset
+ selvityskustannukset
+ tonttijakokustannukset
Liiketontin tai teollisuustontin asemakaava, ydinkeskusta-alueen tonttikohtainen asemakaava. Rakennusoikeuden lisäys 500 k-m2 tai enemmän.
Mikäli kaava edellyttää erillisiä selvityksiä, peritään niiden toteutuneet kustannukset. Kaavan yhteydessä tehtävästä tonttijaosta peritään tonttijakohinnaston mukaiset kustannukset.
Laajemman alueen kokonaisvaltaista suunnittelua edellyttävän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimiskustannuksista sovitaan erikseen kaavoituksen käynnistämissopimuksella. Kaavoituskustannukset voidaan
periä toteutuneiden kustannusten perusteella.
 7 200 €
+ kuulutuskustannukset
+ selvityskustannukset
+ tonttijakokustannukset
Ydinkeskustan korttelin tai muun laajemman alueen kokonaisvaltaista suunnittelua edellyttävä asemakaava tai asemakaavamuutos.
Asemakaavan laatimiskustannuksista voidaan sopia erikseen kaavoituksen käynnistämissopimuksella. Kaavoituskustannukset voidaan periä toteutuneiden
kustannusten perusteella
12 400 €
+ kuulutuskustannukset
+ selvityskustannukset
+ tonttijakokustannukset
b. Asemakaavahakemuksen peruminen   
Hakijan peruessa asemakaavaa tai asemakaavan muutosta koskevan hakemuksen, peritään hakijalta kaavan laatimisvaiheen mukaiset kustannukset.
· Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja alustava asemakaavaluonnos laadittu = 50 % kustannuksista.
· Valmisteluvaiheen kuuleminen luonnoksen perusteella on suoritettu = 75 % kustannuksista.
· Kaavaehdotus laadittu = 100 % kustannuksista.          
Kaavan laatimisvaiheen mukaiset
kustannukset
+ kuulutuskustannukset
+ selvityskustannukset
c. Asemakaavan prosessin hoitokulut konsultin laatimissa
kaavoissa
            
 

Mahdollisesta konsultin käytöstä asemakaavan laadinnassa tulee sopia erikseen kaupungin kaavoituksen kanssa. Kaupunki laskuttaa asemakaavaprosessin hoitokulut. Korvaus hallintokustannuksista,
kuitenkin vähintään 1500 €
+ kuulutuskustannukset
+ kuulemiskustannukset

 2. RANTA-ASEMAKAAVAN PROSESSIN HOITOKULUT

a. Ranta-asemakaavan prosessin hoitokulut Korvaukset
MRL 74 § mukaisesti maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan kaavaehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan.
Maanomistajan konsultti laatii kaavan ja selvitykset asiakkaan laskuun. Kaupunki laskuttaa ranta-asemakaavaprosessin hoitokulut.
Korvaus hallintokustannuksista,
kuitenkin vähintään 1500 €
+ kuulutuskustannukset
+ kuulemiskustannukset

 3. YLEISKAAVAN LAATIMISKUSTANNUSTEN PERIMINEN RANTA-ALUEELLA

a. Yleiskaavan laatimiskustannusten periminen ranta-alueella Korvaukset
Maankäyttö- ja rakennuslaki 76 §: Jos rantoja käsittelevä yleiskaava laaditaan pääasiallisesti loma-asutuksen järjestämiseksi, voidaan enintään puolet yleiskaavan laatimiskustannuksista periä maanomistajilta heidän kaavasta saamansa hyödyn suhteessa. Kunta hyväksyy kaava-aluekohtaisesti perittävän maksun periaatteet ja maksun perimistavan ja -ajan.  520 €/ rakennuspaikka

 4. ASEMAKAAVAN LAATIMISESTA MUODOSTUVAN MAKSUN MÄÄRITTELY JA LASKUTTAMINEN

Maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n mukaan kunnalla on oikeus periä maanomistajalta tai -haltijalta kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset, jos asemakaava tai asemakaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta.

· Maksu käsittää asemakaavan laatimisesta aiheutuvat kulut.
· Kaupunginarkkitehdilla on oikeus määritellä asemakaavan laadinnasta perittävän maksun suuruus.
· Mikäli asemakaavamuutosta on pyytänyt useampi kuin yksi maanomistaja, perustellusta syystä voidaan kaavoitusmaksu ja kuulutuskustannukset jakaa heidän välillään kaupunginarkkitehdin erikseen määrittelemän periaatteen mukaisesti (pinta-ala/ rakennusoikeus/ tonttien määrä/maankäyttömuoto).
· Asemakaavaa / asemakaavan muutosta laadittaessa mahdollisten selvitysten maksamisesta sovitaan hakijan ja Lappeenrannan kaupungin kaavoituksen kesken tapauskohtaisesti. Selvitykset voidaan laskuttaa suoraan asiakkaalta selvityksen valmistuttua tai kaavoitusmaksun laskutuksen yhteydessä.
· Kuulutuskustannuksina peritään erikseen kaupungin käyttämien ilmoituslehtien veloittamat todelliset kustannukset.
· Jos asemakaavan muutos edellyttää myös tonttijaon muutosta, peritään molemmista taksan mukainen maksu.
· Mahdollisesta konsultin käytöstä asemakaavan laadinnassa tulee sopia erikseen kaupunginarkkitehdin kanssa.
· Jos kaavan laatimiseen on käytetty konsulttia, laskutetaan kulut täysimääräisinä hakijalta. Konsultin käyttämisestä sovitaan erikseen kaava-aloitteen tekijän kanssa.
· Kaavoituskustannukset voidaan periä toteutuneiden kustannusten perusteella. Asiasta sovitaan erillisessä kaavoituksenkäynnistämissopimuksella.
· Kaupunginarkkitehdilla on oikeus määritellä asemakaavan laadinnasta perittävän maksun suuruus hyväksytyn, eri työntekijäryhmiä koskevan tuntipalkkiotaksan mukaisesti. Konsulttikulut ja selvityksistä aiheutuneet kustannukset lisätään maksuun sellaisenaan.
· Mikäli asemakaavamuutoksen valmistelu edellyttää havainnollistamismalleja tai muita tavanomaisesta valmistelusta poikkeavia erityisselvityksiä, lisätään näistä kaupungille aiheutuneet kustannukset täysimääräisinä muutoksenhakijalta perittävään maksuun. Selvitysten tekemisestä sovitaan hakijan kanssa.
· Kaavoituskustannukset laskutetaan sen hinnaston mukaisesti, mikä on voimassa asemakaavan ollessa lautakunnan käsittelyssä. Jos kaavan hyväksyminen ei tapahdu kahden vuoden sisällä lautakunnan käsittelystä, sovelletaan kustannusten laskutuksessa kaavan hyväksymishetkellä voimassa olevaa hinnastoa.
· Kaavoitusmaksu laskutetaan asemakaavan tai asemakaavan muutoksen hyväksymisen jälkeen, sen saatua lainvoima.
· Asemakaavan ja ranta-asemakaavan prosessin hoitokulut laskutetaan asemakaavan/ ranta-asemakaavan hyväksymisen jälkeen, sen saatua lainvoima.
· Yleiskaavan laatimiskustannukset ranta-alueella laskutetaan yleiskaavan hyväksymisen jälkeen, sen saatua lainvoima.
· Mikäli kaavamuutos ei saa lainvoimaa hakijasta riippumattomista syistä peritään 50 % tämän taksan mukaisesta maksusta.
· Hakijan peruessa asemakaavaa tai asemakaavan muutosta koskevan hakemuksen, peritään hakijalta kaavan laatimisvaiheen mukaiset kustannukset (kts. taulukko 1b.)
· Merkittävissä asemakaavahankkeissa laaditaan erillinen kaavoituksen käynnistämissopimus, jossa voidaan sopia mm. kaavanlaatimisesta perittävistä kustannuksista ja tonttijaon laatimisesta ja muuttamisesta aiheutuvista maksuista. Kustannusten veloitus voi perustua myös aikaveloitukseen. Aikaveloituksen perusteena käytetään kaavatyön laatimiseen käytettyjä työtunteja.
· Kaavoitusmaksua voidaan alentaa kaupunginarkkitehdin päätöksellä 10- 30 %, jos asemakaavamuutos edistää rakennussuojelua.

5. KAAVOITUKSEN VALMISTELEMISTA LUVISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Poikkeamisluvasta, suunnittelutarveratkaisusta ja maisematyöluvasta perittävät korvaukset:
a. Poikkeamislupa (MRL 171-174 §) Korvaus
Erityistapauksissa poikkeamislupamaksua voidaan korottaa esim. merkittävä kerrosalan lisäys tai luvan käsittely vaatii laajempia selvityksiä.
Kielteisestä päätöksestä veloitetaan 50 % lupamaksusta.
 520 € - max 1800 €
+ kuulutuskustannukset
+ kuulemiskustannukset
b. Suunnittelutarveratkaisu (MRL 137 §)  
Erityistapauksissa suunnittelutarveratkaisumaksua voidaan korottaa esim. merkittävä kerrosalan lisäys tai luvan käsittely vaatii laajempia selvityksiä.
Kielteisestä päätöksestä veloitetaan 50 % lupamaksusta.
 520 € - max 1800 €
+ kuulutuskustannukset
+ kuulemiskustannukset
c. Maisematyölupa (MRL 128 §)  
Kaupunginvaltuusto muutti päätöksellään hallintosääntöä
28.1.2019 siten, että maisematyölupien valmistelu ja päätöksen teko siirrettiin kaupunkisuunnittelusta ja
kaupunkikehityslautakunnalta rakennusvalvontaan ja
rakennuslupajaostolle.
Linkki rakennusvalvonnan maksut
Muut lupavalmisteluun liittyvät toimenpiteet

Kuuleminen (MRL 133 §)
· Viranomaisen toimesta tapahtuva naapurien kirjallinen kuuleminen suunnittelutarveratkaisu-, poikkeamis- ja maisematyölupahakemuksien johdosta 56 euroa/kuultava.
· Naapureiden kuuleminen lehti-ilmoituksella: Lehtikuulutuksista peritään todelliset kustannukset.

Lupamaksujen laskuttaminen

· Jos haettu lupahakemus hylätään lautakunnassa, peritään käsittelykuluina 50 % tämän taksan mukaisesta maksusta.
· Jos hakija peruuttaa hakemuksensa ennen lupahakemuksen kuuluttamista, peritään 50 % tämän taksan mukaisesta maksusta.
· Jos hakija peruuttaa hakemuksensa, kun lupahakemus on kuulutettu, peritään 75 % tämän taksan mukaisesta maksusta.
· Jos hakija peruuttaa hakemuksensa ennen päätöksen antamista ja päätösesitys on tehty, peritään käsittelykulut täysimääräisenä eli 100 % tämän taksan mukaisesta maksusta.
· Lupamaksu laskutetaan luvan hyväksymiskäsittelyn (käsittely lautakunnassa) jälkeen.
· Luvat laskutetaan sen hinnaston mukaisesti, mikä on voimassa lupa-asian ollessa lautakunnan käsittelyssä.
· Kaupunginarkkitehdilla on oikeus määritellä luvan valmistelusta perittävän maksun suuruus.
· Poikkeuksellisen suuritöisestä suunnittelutarveratkaisusta, poikkeamispäätöksestä ja maisematyöluvasta luvan hakijalta voidaan periä sopimuksen mukaan aikaveloitukseen perustuvat todelliset kustannukset kulloinkin voimassa olevin tuntiveloitushinnoin.

 6. TONTTIJAON LAATIMISESTA JA MUUTTAMISESTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET

Jos tontin/tonttien rajat muuttuvat asemakaavan muutoshakemuksen johdosta, on tehtävä tonttijako tai tonttijaon muutos sekä tontit lohkottava ja merkittävä kiinteistörekisteriin. Tonttijakoa haetaan asemakaavan yhteydessä tai kaavan vahvistuttua erillisenä. Lohkomisesta ja kiinteistörekisteriin merkitsemisestä syntyy
hakijalle myös kustannuksia kiinteistötoimitusmaksutaksan mukaisesti.

Maankäyttö- ja rakennuslain 82 §:n mukaan kunnalla on oikeus periä maanomistajalta tai -haltijalta tonttijaon laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuneet kustannukset, jos erillisen tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta.

Ensimmäisen tonttijaon laatimisesta maanomistajalta tai -haltijalta ei peritä maksua.
Jos tonttijaon muuttaminen on pääosin yksityisen edun vaatima ja maanomistaja tai -haltija on sitä hakenut, peritään seuraavat maksut:

a. Tonttijaon laatiminen ja muuttaminen (MRL 82 §)

Korvaukset

Korkeintaan kahta tonttia koskeva tonttijako tai sen muutos  375 €
3- 6 tonttia  500 €
7 tai useampi tonttia  625 €
b. Tonttijaon laatiminen ja muuttaminen asemakaavan
yhteydessä
Korvaukset
Korkeintaan kahta tonttia koskeva tonttijako tai sen muutos asemakaavan yhteydessä.  250 €
3- 6 tonttia  375 €
7 tai useampi tonttia  500 €
Maksun määrittely ja perintä
· Perittävä maksu määräytyy sen taksan perusteella, joka on voimassa tonttijaon muutoksen vireille tulon hetkellä, kun asia on kirjattu kaupungille tulleeksi.
· Maksu tonttijaon muutoksesta laskutetaan, kun muutos on lainvoimainen.
· Mikäli tonttijaonmuutos ei saa lainvoimaa hakijasta riippumattomista syistä peritään 50 % tämän taksan mukaisesta maksusta.
· Jos hakija peruuttaa hakemuksen, peritään hakijalta siihen asti kertyneet kustannukset, kuitenkin korkeintaan kohdassa 6a) tai 6b) mainittu maksu.

 7. TUNTIVELOITUSHINNAT

Erityistapaukset
· Poikkeuksellisen suuritöisestä tonttijaosta, asemakaavasta muutoksen tai luvan valmistelusta hakijalta voidaan periä sopimuksen mukaan aikaveloitukseen perustuvat todelliset kustannukset kulloinkin voimassa olevin tuntiveloitushinnoin. · Tuntiveloitukset:
- Perittäessä kustannukset suoritetusta tehtävästä siihen käytetyn työajan mukaan käytetään seuraavia tuntiveloituksia, jotka sisältävät palkkakustannusten lisäksi yleiskustannukset (myös kustannukset atk-laitteiden sekä auton käytöstä):
- korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö 100,00 € / tunti 
- ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö 70 € / tunti 
- suunnitteluavustaja, toimistosihteeri tai vastaava henkilö 50,00 € / tunti

 Työaikaveloitus 

 
Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus