Valitse taso

Veteraanikadun asemakaavan muutos

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa Joutsenon uuden paloaseman rakentaminen ja päivittää Veteraanikadun alueen kaavamerkintöjä ja -määräyksiä.

Asemakaavan kanssa rinnakkain laaditaan Joutsenon keskustaajaman osayleiskaavan päivitystä. Osayleiskaavatyössä tarkistetaan tulevan paloaseman alueelta osayleiskaavan merkinnät ja määräykset. Kaavan päivittäminen mahdollistaa palveluverkon ja  palvelujen saatavuuden kehittämisen sekä uuden paloaseman sijoittumisen Joutsenoon.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen (MRL 63 §), alustavien luonnosvaihtoehtojen laadinta ja ympäristövaikutusten yleispiirteinen selvittäminen.

OAS nähtävillä 19.8.-12.9.2022. Mahdolliset kommentit ja lausunnot kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmista tulee toimittaa sähköpostitse tai kirjeitse viimeistään 12.9.2022 osoitteella: kirjaamo@lappeenranta.fi tai Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta.

Asukastilaisuus tiistaina 30.8.2022 klo 17.00 Joutseno-salissa (Joutseno-talo, Kesolantie 1).

Luonnosvaihe  

Nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §). Asemakaavaluonnoksen ja kaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta.

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella. Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallituksen käsittely (tarvittaessa) ja kaupunginvaltuuston käsittely (MRL 52 §). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Aloitusvaiheen asukastilaisuus järjestetään tiistaina 30.8.2022 klo 17.00 Joutseno-salissa (Joutseno-talo, Kesolantie 1). Tilaisuudessa kerrotaan asema- ja yleiskaavamuutosten lähtökohdista ja tavoitteista sekä paloasemahankkeesta.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Suunnittelualue rajautuu kaakossa valtatie 6:een, lounaassa Teollisuustiehen, luoteessa Veteraanikatuun ja koillisessa Veteraanikadun varren asuinkiinteistöihin ja rakentamattomaan tilaan 6:4. Kaava-alueen pinta-ala on noin 3,42 hehtaaria. Valtatie 6:n eritasoliittymä jakaa kaavamuutosalueen kahteen osaan. Suunnittelualueen rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Yhteyshenkilöt

kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.