Palvelut
Valitse taso

Autotalo Ripatti

Alueella toimivalle automyymälälle ja –korjaamolle on myönnetty vuonna 2017 lisärakentamista koskeva poikkeamislupa, jonka ehtona on ollut asemakaavan päivittäminen myöhemmin poikkeamislupaa vastaa-vaksi. Nykyinen yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue on tarkoitus muuttaa vastaamaan nykyistä toteutunutta tilannetta. Paikalla on toiminut autokorjaamo ja automyymälä vuodesta 1974.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 Asemakaavamuutoksen laatiminen on käynnistynyt vuonna 2018.

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 7.5. - 29.5.2020 välisenä aikana. Kaavasta saapui 12 lausuntoa. Mielipiteitä ei saapunut.

 

Ehdotusvaihe (menossa)

Seuraavassa vaiheessa kaavaehdotus menee kaupunkikehityslautakuntaan hyväksyttäväksi. Kaava on tarkoitus viedä lautakuntaan syksyllä 2020.

Ehdotusvaiheessa kaava on nähtävillä ja siitä voi jättää muistutuksen. Ehdotusvaiheesta ilmoitetaan näillä nettisivuilla ja kuulutetaan Etelä-Saimaassa.

Hyväksymisvaihe

Kaavan hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavan muutos koskee Lappeenrannan Harapaisessa sijaitsevan Autotalo Ripatin tonttia ja osaa viereisestä Kaakkoiskaaren katualueesta. Suunnittelualue sijaitsee Harapaisen kaupunginosassa välittömästi Kauppakeskus Myllykeskuksen itäpuolella. Suunnittelualue rajautuu etelässä Valtatie 6:n tiealueeseen. Suunnittelualueen koko on noin 2,1 hehtaaria. Alla olevasta kartasta näkyvät suunnittelualueen sijainti ja aluerajaus.

Luonnosvaiheen kaava-aineisto

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot. 

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen. 

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Sivi Ihalainen puh. 040 650 1221

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus