Valitse taso

Hotelli Lappee

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tontin kokonaisvaltainen kehittäminen. Kaavatyössä tutkitaan alueen lisärakentamismahdollisuudet. Tontilla sijaitsee Etelä-Karjalan osuuskaupan omistama hotelli- ja liikerakennus.

Asemakaavan muuttamisesta tehdään tarvittaessa kaupungin ja maanomistajan kesken MRL 91b §:n mukainen maankäyttösopimus ennen asemakaavan hyväksymistä.

Kaavatyön pohjaksi laaditaan liikenteen meluselvitys.

 

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe (menossa)

 

Ehdotusvaihe

 

Hyväksymisvaihe

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutos sijaitsee Lappeenrannan Peltolan kaupunginosassa. Suunnittelualue käsittää osoitteessa Brahenkatu 1:ssä olevan hotelli- ja liikerakennuksen.

Suunnittelualueen pinta-ala on 0,4636 ha. Asemakaavan muuttaminen on käynnistynyt kiinteistön omistajan aloitteesta.

Kaavamuutoshanke on Lappeenrannan kaavoitusohjelmassa vuosille 2023-25 (kohde 10 Hotelli Lappee). Oheiseen karttaan on merkitty suunnittelualueen sijainti ja rajaus.

Liitteet

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavoitusarkkitehti Kimmo Hautamaa puh. 040 647 4889

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi