Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Maasotakoulun polttoaineiden jakeluasema
 rajaus nettiin.jpg
Tarkoitus

Suunnittelun tavoitteena on tutkia maasotakoulun tarvitseman polttonesteiden jakeluaseman rakentaminen uuteen paikkaan. Maasotakoululla tulee olla kaikissa olosuhteissa varmuus polttonesteiden saannista kuljetuskalustolleen. Kaavasuunnit-
telussa huomioidaan keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa, liikenteellinen toimivuus ja sijainti 1-luokan pohjavesialueella.
           

Sijainti Suunnittelualue sijaitsee maasotakoulun alueen itäosassa välittömästi maasotakoulun porttialueen eteläpuolella. Alue rajautuu idässä Lavolankatuun, etelässä lentokentän alueeseen, lännessä maasotakoulun rakennuksiin ja pohjoisessa Helsingintiehen.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta 19.2.2018 alkaen. (MRL 62§ ja 63§ )
                                                   

Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat:             
Kaavasuunnittelija Tarja Luukkonen puh. 040 650 3340
Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662
Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

Liitteet