Valitse taso

Matkamiehenkatu 8 asemakaavan ja tonttijaon muutos

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa asuinalueen tiivistäminen jakamalla tontti kahdeksi asuintontiksi. Suunnittelualue on Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun kaavoitus-ohjelman 2019 – 2021 kohde 21: Matkamiehenkatu 8.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Osallistuminen

Asemakaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen lehtikuulutuksilla Etelä-Saimaassaa sekä näillä sivuilla. 

Nähtävillä olevista kaavoista voi jättää mielipiteen tai muistutuksen osoitteella Lappeenrannan kaupunki, elinvoima ja kaupunkikehitys, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai  kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Aloitteen alueen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt yksityinen maanomistaja.

Luonnosvaihe (menossa)

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä muu kaavan valmisteluaineisto ovat nähtävillä ennakkokuulemista varten 25.3.–15.4.2019 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungintalolla elinvoiman ja kaupunkikehityksen kaupunkisuunnittelussa (3. kerros) ja näillä nettisivuilla. 

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 15.4.2019 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, elinvoima ja kaupunkikehitys, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi

Ehdotusvaihe

Saadun palautteen perusteella kaavaluonnoksesta työstetään kaavaehdotus. Kaavaehdotuksen käsittelee kaupunkikehityslautakunta, jonka käsittelyn jälkeen kaavaehdotus tulee 14 päivän ajaksi nähtäville ja siitä voi jättää muistutuksen.

Hyväksymisvaihe

Asemakaava on vaikutuksiltaan vähäinen ja asemakaavan hyväksyy Lappeenrannan kaupungin kaupunkikehityslautakunta (Lappeenrannan kaupungin hallintosääntö 1.6.2017 luku 7 § 5). 

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely (MRL 52 §). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §). 

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee vajaan kilometrin päässä Lappeenrannan ydinkeskustasta etelään. Suunnittelu koskee Matkamiehenkadun varressa sijaitsevaa pientalotonttia, joka rajautuu idässä Vanhaan hautausmaahan. Alueen sijainti näkyy oheisessa kartassa. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Nähtävillä oleva kaava-aineisot

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus