Palvelut
Valitse taso

Pikisaari

Suunnittelun tavoitteena on parantaa voimassa olevan asemakaavan toteuttavuutta selkiyttämällä korttelirakennetta sekä tonttien pysäköinti- ja liikennejärjestelyjä. Suunnittelussa huomioidaan erityisesti kaupunkikuvalliset ja maisemalliset tekijät sekä maaperän haitta-aine tilanne.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Osallistuminen

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä muu kaavan valmisteluaineisto ovat nähtävillä  3.6. – 24.6.2019 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungintalolla kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3.krs) sekä näillä sivuilla. 

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 24.6.2019 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, elinvoima ja kaupunkikehitys, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai  kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe (menossa)

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat nähtävinä ennakkokuulemista varten 3.6. - 24.6.2019 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelussa osoitteessa Villimiehenkatu 1 (3. kerros) ja kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi > Rakentaminen ja maankäyttö > Nähtävillä olevat kaavat.

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 24.6.2019 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

 

Ehdotusvaihe

 

Hyväksymisvaihe

Sijainti

Asemakaavamuutos koskee Linnoituksen kaupunginosan korttelin 37 tontteja 1 ja 4, korttelia 38 sekä osia puisto-, katu- ja vesialueista. Suunnittelualue sijaitsee noin puolentoista kilometrin päässä kaupungin keskustasta Linnoituksen pohjoispuolella. Alue rajoittuu idässä Pikisaaren-katuun, etelässä ja pohjoisessa kerrostaloalueisiin ja lännessä Saimaaseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6,9 ha, josta maa-aluetta on noin 3,1 ha. Alueen sijainti ja rajaus näkyy oheisessa kartassa. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt
Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus