Valitse taso

Pikisaari

Suunnittelun tavoitteena on parantaa voimassa olevan asemakaavan toteuttavuutta selkiyttämällä korttelirakennetta sekä tonttien pysäköinti- ja liikennejärjestelyjä. Suunnittelussa huomioidaan erityisesti kaupunkikuvalliset ja maisemalliset tekijät sekä maaperän haitta-aine tilanne.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Osallistuminen

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä muu kaavan valmisteluaineisto ovat olleet nähtävillä  3.6. – 24.6.2019.

 

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 3.6. - 24.6.2019.

  

Ehdotusvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely 4.9.2019.

Kaupunginhallituksen käsittely 16.9.2019.

MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 26.9. - 28.10.2019.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 28.10.2019 Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@lappeenranta.fi tai postitse osoitteella PL 11,
53101 Lappeenranta tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin (kaupungintalo, Villimiehenkatu 1 ).

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittely (MRL 52 §). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).

Sijainti

Asemakaavamuutos koskee Linnoituksen kaupunginosan korttelin 37 tontteja 1 ja 4, korttelia 38 sekä osia puisto-, katu- ja vesialueista. Suunnittelualue sijaitsee noin puolentoista kilometrin päässä kaupungin keskustasta Linnoituksen pohjoispuolella. Alue rajoittuu idässä Pikisaaren-katuun, etelässä ja pohjoisessa kerrostaloalueisiin ja lännessä Saimaaseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6,9 ha, josta maa-aluetta on noin 3,1 ha. Alueen sijainti ja rajaus näkyy oheisessa kartassa. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt
Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus