Valitse taso

Tiurun lämpölaitoksen asemakaava

Lappeenrannan kaupungin ilmasto-ohjelman 2021–2030 päämääränä on toteuttaa Lappeenrannan kaupungin hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2030 mennessä sekä pidemmän aikavalin päästövähennystavoitetta. Tavoitteena on päästä eroon fossiilisista polttoaineista. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa lämpölaitoksen rakentaminen Rauha-Tiurun alueelle. Tavoitteena on, että lämpölaitos olisi käytössä lämmityskaudella 2023–2024. Uusi laitos tulisi korvaamaan olemassa olevan Rauhan Kylpyläntiellä sijaitsevan laitoksen tuotantoa siten, että olemassa oleva laitos toimisi jatkossa vara- ja huippulaitoksena.

Asemakaavan kanssa samaan aikaan laaditaan alueelle osayleiskaavan päivitystä, jonka aineistoihin pääset tutustumaan tästä.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä kommenttien keräämistä ja lausuntojen antamista varten 19.8.–12.9.2022 välisen ajan.

 

Luonnosvaihe (menossa)

Asemakaavaluonnos ja valmisteluaineisto ovat nähtävillä 3.-25.11.2022. 

Mielipiteet kaavaluonnoksesta voi osoittaa sähköpostilla tai kirjeenä Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@lappeenranta.fi tai Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta).

Asukastilaisuus 14.11.2022 klo 17.00 Holiday Club Saimaalla

 

Ehdotusvaihe

 

Hyväksymisvaihe

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asukastilaisuus 14.11.2022 klo 17.00 Holiday Club Saimaalla

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Rauhassa, noin 36 kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta itään, Joutsenon keskustaan suunnittelualueelta on matkaa noin 16 kilometriä ja Imatran kaupungin rajalle noin 3 kilometriä. Suunnittelualue on rakentamatonta aluetta sekä Tiuruniementien maantiealuetta. Suunnittelualue rajautuu Pohjoisessa Tiuruniementiehen. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 3,4 hehtaaria.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi