Valitse taso

Kourulan päiväkotikoulu

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uuden päiväkotikoulun rakentaminen Kourulan alueelle. Lappeenrannan kaupunginvaltuuston 6.6.2016 tekemän länsialueen palveluverkkopäätöksen mukaan Kourulan-Kuusimäen alueelle sijoitetaan päiväkotikoulu, johon sijoittuvat päiväkoti, esiopetus sekä koulu 1. ja 2. luokille.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Edellinen asukastilaisuus järjestettiin maanantaina 21.5.2018 Kuusimäen koulun ruokalassa. Alta löytyvät tilaisuudessa esillä olleet materiaalit.

kaavaehdotus21052018.pdf

Havainnekuva_ehdotus_21052018.pdf

Osallistuminen

Asemakaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen Lappeenrannan kaupungintalolla kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3.krs) sekä näillä sivuilla. 

 

Lisätietoa osallistumisesta


Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe

Kaavaluonnos oli nähtävillä 15.1. - 5.2.2018 välisenä aikana

Ehdotusvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunta 4.4.2018 (jätettiin pöydälle)

Kaupunkikehityslautakunta 11.4.2018

Kaupunkikehityslautakunta 30.5.2018

Kaupunginhallitus 4.6.2018

Nähtävillä olo (MRL 65 §, MRA 27 § ja 32  14.6.-16.7.2018.

Kaupunginhallituksen käsittely 27.5.2019

  

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuuston käsittely 3.6.2019. Asia palautetaan kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Sijainti

Kourulan päiväkotikoulua varten on tarkasteltu kahta vaihtoehtoista sijaintipaikkaa, jotka sijaitsevat Kourulan ja Lentokentän kaupunginosissa, noin 3 km Lappeenrannan ydinkeskustasta länteen.

Vaihtoehto 1 sijaitsee Kourulan alue-keskuksessa ja Vaihtoehto 2 Ukonpuistossa. Vaihtoehto 1 rajautuu etelässä Katajakatuun, idässä Nurmelanraittiin, pohjoisessa Helsingintiehen ja lännessä Raitapuistoon.

Vaihtoehto 2 rajautuu pohjoisessa Katajakatuun, lännessä Kuusitiehen, etelässä alueen raja sijoittuu Kuusitien kääntöpaikan kohdalle ja idässä raja noudattaa kiinteistörajaa.

Suunnittelualueiden sijainnit ja alustavat aluerajaukset on esitetty yllä olevalla kartalla. Kartassa näkyy myös Karankokadun ja Honkakadun risteykseen merkitty alue, joka ei sisälly käsiteltävään asemakaavaan.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus