Valitse taso

Kourulan päiväkotikoulu

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uuden päiväkotikoulun rakentaminen Kourulan alueelle. Lappeenrannan kaupunginvaltuuston 6.6.2016 tekemän länsialueen palveluverkkopäätöksen mukaan Kourulan-Kuusimäen alueelle sijoitetaan päiväkotikoulu, johon sijoittuvat päiväkoti, esiopetus sekä koulu 1. ja 2. luokille.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Edellinen asukastilaisuus järjestettiin maanantaina 21.5.2018 Kuusimäen koulun ruokalassa. Alta löytyvät tilaisuudessa esillä olleet materiaalit.

kaavaehdotus21052018.pdf

Havainnekuva_ehdotus_21052018.pdf

Osallistuminen

Asemakaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen Lappeenrannan kaupungintalolla kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3.krs) sekä näillä sivuilla. 

Nähtävillä olevista kaavoista voi jättää mielipiteen tai muistutuksen osoitteella Lappeenrannan kaupunki, elinvoima ja kaupunkikehitys, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai  kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoa osallistumisesta


Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe

Asemakaavasta on tehty kaavaehdotus.

Ehdotusvaihe (menossa)

Asemakaavan muutos ja tonttijako, 63 Kourula, puisto- ja katualuetta, urheilu- ja virkistyspalvelualue, leikkikenttä sekä yleinen pysäköintialue; 25 Lentokenttä, osa puolustusvoimien aluetta (Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto) on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27§:n mukaisesti nähtävänä 14.6.-16.7.2018.

Asemakaavan selostus liitteineen on julkaistu näillä sivuilla, sekä se pidetään myös nähtävänä Elinvoiman- ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelun vastuualueella, os. Villimiehenkatu 1.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 16.7.2018 Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@lappeenranta.fi tai postitse osoitteella PL11 53101 Lappeenranta, tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin (kaupungintalo, Villimiehenkatu 1).

Hyväksymisvaihe

Asemakaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Sijainti

Kourulan päiväkotikoulua varten on tarkasteltu kahta vaihtoehtoista sijaintipaikkaa, jotka sijaitsevat Kourulan ja Lentokentän kaupunginosissa, noin 3 km Lappeenrannan ydinkeskustasta länteen.

Vaihtoehto 1 sijaitsee Kourulan alue-keskuksessa ja Vaihtoehto 2 Ukonpuistossa. Vaihtoehto 1 rajautuu etelässä Katajakatuun, idässä Nurmelanraittiin, pohjoisessa Helsingintiehen ja lännessä Raitapuistoon.

Vaihtoehto 2 rajautuu pohjoisessa Katajakatuun, lännessä Kuusitiehen, etelässä alueen raja sijoittuu Kuusitien kääntöpaikan kohdalle ja idässä raja noudattaa kiinteistörajaa.

Suunnittelualueiden sijainnit ja alustavat aluerajaukset on esitetty yllä olevalla kartalla. Kartassa näkyy myös Karankokadun ja Honkakadun risteykseen merkitty alue, joka ei sisälly käsiteltävään asemakaavaan.

Liitteet
Selostus (4,08 MB)
Kaavakarttaehdotus (393,6 kB)
Havainnekuva (1,54 MB)
Liitteet 1-3 (39,95 MB)
Liitteet 4-11 (10,23 MB)

Liitteiden sisältö kuvattuna

Liitteet 1-3
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 21.5.2018
2. Havainnepiirros
3. MRA 30 §:n ja MRA 27 §:n kuulemisissa saatu palaute ja sen huomioiminen
a. Luettelo osallisista, joita on kuultu kirjeitse.
b. MRA 30 §:n kuulemisessa (15.1.–5.2.2018) saadut lausunnot ja mielipiteet.
c. Kaavanlaatijan vastineet MRA 30 §:n kuulemisessa saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin.
d. Kaavaluonnoskartat ja havainnekuvat 12.1.2018
e. Kaavaehdotuskartta, havainnekuva sekä asemakaavan kuvaus ja vaikutusten arviointi 26.3.2018

Liiteet 4-11
4. Asemakaavan seurantalomake
5. Tonttikartta
6. Luontoselvitys, Pöyry Finland Oy 26.1.2018
7. Asukastilaisuudessa 15.8.2017 esitetyt sijaintiehdotukset Kourulan alueen päiväkotikoululle
ja ehdotettujen sijaintipaikkojen analyysi
8. Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys
9. Muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy 2018
10. Lapsivaikutusten arviointi
11. Asemakaavakartta 21.5.2018

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi