Palvelut
Valitse taso

Lappeen päiväkotikoulun asemakaavamuutos ja tonttijako sekä tonttijaonmuutos

Suunnittelun ensisijaisena tavoitteena on kehittää alueen pysäköinti- ja liikennejärjestelyjä. Erityisesti pysäköintialueet ja saattoliikenteen tilat ovat olleet riittämättömiä. Kaavamuutoksella sujuvoitetaan myös julkisen ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Kaavamuutoksella tarkastellaan myös nykyistä päiväkotikoulun tonttia laajemman alueen maankäyttötarpeita.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Kaavamuutoksen käynnistäminen perustuu kaupunginvaltuuston 6.6.2016 § 57 tekemään länsialueen palveluverkkopäätökseen.  

Luonnosvaihe

Kaavaluonnosaineisto oli nähtävillä 19.3.-8.4.2019 välisenä aikana. Lausuntoja saapui 9 ja mielipiteitä 2. Mielipiteet koskivat asemakaavamuutoksen ulkopuolelle jääviä alueita. Asukastilaisuus järjestettiin 26.3.2019 Lappeen koululla. Kävijöitä tilaisuudessa oli 7.

Ehdotusvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely 17.4.2019

Kaupunkihallituksen käsittely 23.4.2019.

Kaupunginhallitus päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 26.4.- 27.5.2019 väliseksi ajaksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 § mukaisesti. Kaava-aineisto on nähtävillä Lappeenrannan kaupungintalolla elinvoiman ja kaupunkikehityksen kaupunkisuunnittelussa (3.kerros) ja näillä nettisivuilla.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 27.5.2019 Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@lappeenranta.fi tai postitse osoitteella PL 11, 53101 Lappeenranta tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin (kaupungintalo, Villimiehenkatu 1).

Hyväksymisvaihe

Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavamuutosta Lappeen päiväkotikoulun alueelle. Kaavahankkeesta järjestettiin asukastilaisuus Lappeen koululla 26.3.2019 klo 16.30–18.00. Kävijöitä tilaisuudessa oli 7.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutos koskee Ruoholammen kaupunginosassa sijaitsevaa Lappeen päiväkotikoulun aluetta. Suunnittelualue sijaitsee Ruoholammen vesistön pohjoispuolella, Järviniitunkadun varrella. Kaavamuutosalue käsittää koulun ja päiväkodin rakennukset sekä koulun takana olevan pallokentän ja pysäköintialueen sekä osia Järviniitunkadusta ja Munterontiestä. Lisäksi alueeseen kuuluu Kampakujan katualue sekä sen lounaispuolella oleva rakentamaton alue. Suunnittelualueen etäisyys Lappeenrannan keskustaan on vajaat seitsemän kilometriä. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 4,5 ha.

Ehdotusvaiheen kaava-asiakirjat
Kaavakartta (437,8 kB)
Havainnekuva (2,59 MB)
Luonnoksesta saatu palaute ja sen huomioiminen (3,44 MB)
Kaavaselostus (5,86 MB)
OAS (692,3 kB)
Liitteet 4 ja 5 (247,7 kB)

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen. 

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kertoo miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Yhteystiedot

Kaavasuunnittelija Sivi Ihalainen puh. 040 650 1221

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus