Valitse taso

Investors House Kampuksen asemakaavan ja tonttijaon muutos

Alueella voimassa oleva asemakaava on todettu vanhentuneeksi siihen nähden, millaisia toimintoja tulevaisuuden kampuksille halutaan. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueella kampus-aluetta tukevan tutkimustoiminnan lisäksi mm. monipuolinen yritystoiminta ja asuminen. Samalla huomioidaan kaikkien toimintojen laajenemistarpeet.

Asemakaavassa huomioidaan Skinnarilan kampuksen paikallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, luontoarvot (mm. liito-oravan elinpiirit) sekä alueen muut erityispiirteet.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Osallistuminen

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä muu kaavan valmisteluaineisto ovat nähtävillä  3.6. – 24.6.2019 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungintalolla kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3.krs) sekä näillä sivuilla. 

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 24.6.2018 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, elinvoima ja kaupunkikehitys, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai  kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe (menossa)

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat nähtävinä ennakkokuulemista varten 3.6. - 24.6.2019 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelussa osoitteessa Villimiehenkatu 1 (3. kerros) ja kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi > Rakentaminen ja maankäyttö > Nähtävillä olevat kaavat.

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 24.6.2019 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

 

Ehdotusvaihe

 

Hyväksymisvaihe

Sijainti

Asemakaavamuutos koskee Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun kampuksen kaakkoispuolella Skinnarilassa olevia Investors House (IVH) -kampuksen toimisto- ja tuotantotiloja sekä eräitä niihin rajoittuvia viheralueita. Asemakaavamuutosalue sijaitsee Skinnarilan kaupunginosassa, noin kuusi kilometriä Lappeenrannan keskustasta länteen. Suunnittelualue muodostuu kahdesta erillisestä alueesta Teknologiapuistonkadun pohjois- ja eteläpuolella. Alue rajautuu pohjoisessa Ylioppilastalon tonttiin, idässä Laserkatuun ja Teknologiapuistonkatuun, etelässä Skinnarilanpuistoon ja lännessä yliopistolle johtavaan kevyen liikenteen väylään. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4,3 ha. Suunnittelualueen sijainti ja rajaukset näkyvät oheisella kartalla. Aluerajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt
Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus