Valitse taso

Asemakaavamuutoksen nimi

Asemakaavamuutoksen ensisijaisena tarkoituksena on vastata omakotitonttien kysyntään muuttamalla neljä asuinpientalojen korttelialuetta (AP) erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Lisäksi yksi korttelialueista toimii Puurakentamisen kehittäminen Lappeenrannan kaavoituksessa -hankkeen pilottikohteena.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe (menossa)

 

Ehdotusvaihe

 

Hyväksymisvaihe

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Ruoholammen kaupunginosassa, noin 6 km Lappeenrannan ydinkeskustasta ja 2 km Sammonlahden aluekeskuksesta länteen. Ruoholammen lampi on vajaa 500 metriä kaavamuutosalueelta lounaaseen. Suunnittelualue rajautuu idässä Tilsalankatuun, etelässä asuinpientalojen korttelialueisiin (AP) ja lännessä sekä pohjoisessa lähivirkistysalueen metsään. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 5 ha. Alueen sijainti ja rajaus näkyvät oheisessa kartassa (kuva 1). Alueen rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteet

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavavalmistelija Kaisa Koponen puh. 040 681 9494

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

 

 

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi