Valitse taso

Itäisen alueen paloasema

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa uuden itäisen alueen paloaseman rakentaminen.

Helsingin yliopisto laati vuonna 2013 Itä-Suomen pelastuslaitosten toimesta selvityksen pelastustoimen palvelujen saavutettavuudesta. Selvityksessä paloasemien sijaintia ja määriä arvioitiin väestön ja aluerakenteen muutosten sekä pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen perusteella.

Lappeenrannan yhdyskuntarakenteen kehittyminen tulee aiheuttamaan muutoksia myös pelastustoimen riskialueisiin. Selvityksen perusteella itäalueen riskialueita ei tulla tulevai-suudessa saavuttamaan nykyisten toimintavalmiusaikavaatimusten perusteella nykyiseltä Armilankadun keskuspaloasemalta. Tarkoituksenmukaisin ratkaisu nopean avun turvaa-miseksi Lappeenrannan alueella on toiminnan keskittäminen kolmelle paloasemalle länsi- ja itäalueille sekä Joutsenoon.

Itäisen alueen paloaseman sijainnin selvittämiseksi on tarkasteltu useita vaihtoehtoja, joista on selvitysten jälkeen päädytty kyseiseen sijaintiin. Paloaseman sijaintiin on vaikuttanut ensisijaisesti toimintavalmiusaika ja tarvittava tontin koko sekä hyvät liikenneyhteydet. Suunnittelussa on huomioitu keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa, saavutettavuus ja liikenteellinen toimivuus.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Ehdotusvaiheen asukastilaisuus järjestetään 15.10. klo 17-19. Tilaisuus järjestetään avoimet ovet -periaatteella ja siellä on mahdollista keskustella kaavaehdotuksesta suunnittelijoiden ja Pelastuslaitoksen edustajien kanssa.

  

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe (menossa)

Asemakaavaluonnos valmisteluaineistoineen on nähtävillä ennakkokuulemista varten 29.11.–20.12.2018. välisenä aikana Lappeenrannan kaupungintalolla kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3. kerros) sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.lappeenranta.fi > rakentaminen ja maankäyttö > nähtävillä olevat kaavat

Mielipiteet ja lausunnot kaavaluonnoksesta tulee toimittaa viimeistään 20.12.2018 osoitteella: Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus käsitellään kaupunkikehityslautakunnassa 18.9.2019

Hyväksymisvaihe

Asemakaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Sijainti

Itäisen alueen paloaseman sijainnin selvittämiseksi on tarkasteltu useita sijaintivaihtoehtoja. Tutkittujen vaihtoehtojen ja selvitysten jälkeen paloaseman sijainniksi ehdotetaan Abessinianpuistoa, joka sijaitsee Kaukaan kaupunginosassa noin 2,5 kilometrin päässä ydinkeskustasta itään.

Paloaseman sijaintiin on vaikuttanut ensisijaisesti toimintavalmiusaikavaatimukset, keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa, saavutettavuus ja liikenteellinen toimivuus sekä paloasemalle tarvittava tontin koko.

Suunnittelualue rajautuu koillisessa Lauritsalantiehen, etelässä Parkkarilankatuun, luoteessa liikerakennusten korttelialueeseen, jolla sijaitsee päivittäistavarakauppa. Lännessä alue rajautuu Standertskjöldinkatuun sekä urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen, jolla sijaitsee Kaukaan Lylyn kuntohalli.


Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaavoitusinsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus