Palvelut
Valitse taso

Kontiaisenkadun asemakaavan muutos

Suunnittelun tavoitteena on muuttaa päärakennusten rakennusaloja tonttien välisten rajojen suuntaiseksi. Alueen käyttötarkoitus säilyy ennallaan rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueena.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista ilmoitetaan näillä sivuilla.


Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe (menossa)

Asemakaavaluonnos valmisteluaineistoineen on nähtävillä ennakkokuulemista varten 14.3. - 5.4.2019 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungintalolla kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3. kerros) sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.lappeenranta.fi > rakentaminen ja maankäyttö > nähtävillä olevat kaavat

Mielipiteet ja lausunnot kaavaluonnoksesta tulee toimittaa viimeistään 5.4.2019 osoitteella: Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus nähtävillä

Hyväksymisvaihe

Asemakaava on vaikutuksiltaan vähäinen ja asemakaavan hyväksyy Lappeenrannan
kaupungin kaupunkikehityslautakunta (Lappeenrannan kaupungin hallintosääntö
1.6.2017 luku 7 § 5).

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely (MRL 52 §). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee 36 Hakalin kaupunginosassa Kontiaisenkadun varrella.

Suunnittelu koskee korttelin 244 tontteja 1-5 rivitalojen korttelialueella. Suunnittelualueen koko on 7045 m². Alueen sijainti ja rajaus näkyy oheisessa kartassa. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteet

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaavavalmistelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657.

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus