Valitse taso

Laihianrannan asemakaava

Tavoitteena on laatia alueelle ensimmäinen asemakaava, jossa tiivistetään alueen kylärakennetta osoittamalla uusia erillispientalojen rakennuspaikkoja.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista ilmoitetaan näillä sivuilla, sekä muissa kaupungin viestintäkanavissa.

Lisätietoa osallistumisesta

Osallistuminen ja vuorovaikutus kaavoituksessa

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy näiltä sivuilta.

Luonnosvaihe

Kaavaluonnos nähtävillä

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus nähtävillä

Hyväksymisvaihe

Asemakaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunkikehityslautakunta.

Sijainti

 Suunnittelualue sijaitsee Laihian kaupunginosassa. Alue rajautuu lännessä Murheistenrannantiehen, etelässä rautatiehen ja luoteessa Saimaaseen. Alueen itä-kaakkoisraja määräytyy Lappeenrannan kaupungin omistaman maa-alueen rajan mukaan. Etäisyys Lappeenrannan keskustasta alueelle on noin kahdeksan kilometriä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

kaupunginarkkitehti

Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 647 5662

kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040-6632525

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi