Palvelut
Valitse taso

Horisontti - Mistä on kyse?

Horisontti -kaavassa käsitellään kaupunkia ympäristön ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmasta. Muodoltaan se on strateginen maankäytön ohjauksen työkalu, joka tarkentaa ja täydentää voimassaolevia osayleiskaavoja ja ohjaa teemojensa kautta alemman tason suunnittelua. Osa Horisontti -kaavan periaatteista tulee olemaan luonteeltaan enemmän ohjaavia, mutta kaavassa tulee olemaan myös oikeusvaikutteisia elementtejä. Suunnittelun ohjauksen lisäksi kaavan keskeisenä tavoitteena on edistää verkostoitumista ja saada niin kaupunkilaiset kuin muutkin osalliset sitoutettua yleiskaavatyöhön, suunnittelemaan yhteistä tulevaisuutta.

Kaavalla on kolme painopistettä:

1. Hyvinvoiva kaupunki – mm. viher- ja sinialueet, ekologia, virkistys, hiljaiset alueet
2. Kestävä liikkuminen – mm. pyöräilyverkosto, kävelykeskusta, julkinen liikenne, logistiikka
3. Puhdas teknologia – mm. ympäristöalan yritykset, energiantuotanto, jätehuolto, kiertotalous

kolme teemaa copy.jpg

1. Hyvinvoiva kaupunki

Vihreässä teemayleiskaavassa tutkitaan tarkemmin muun muassa kaupungin viheralue- ja ekologista verkostoa sekä tuodaan näkyväksi erilaisten viheralueiden, kuten lähimetsien ja virkistysalueiden, puistojen luokitukset. Huomioidaan viheralueiden helppo saavutettavuus sekä luonnon monimuotoisuus ja Pien-Saimaan suojelu. Kaavassa muodostetaan kehittämistavoitteita, jotka toteutetaan asemakaavoituksella ja tarkemmalla suunnittelulla

Hyvinvoiva kaupunki käsittää mm. seuraavat teemat:

• yhtenäinen ja monipuolinen viheralueverkosto ja sen kehittäminen
• ekologinen verkosto ja sen vahvistaminen
• luonnonmonimuotoisuuden edistäminen
• Saimaan suojelu, erityisesti Pien-Saimaan osalta
• hulevedet, tulvavedet ja -riskialueet
• pohjavedet
• virkistyspalveluiden kehittäminen    
• hiljaiset ja pimeät alueet 

1. Hyvinvoiva kaupunki.JPEG

3. Puhdas teknologia

Lappeenranta pyrkii johtavaksi uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupungiksi, jossa merkittävä osa työpaikoista liittyy kansainväliseen liiketoimintaan. Energiamurroksen omaksuminen on tärkeää asukkaiden ja yritysten menestymiselle. Teemme kestävää ja kasvavaa liiketoimintaa yritystemme, asukkaidemme ja elinympäristömme parhaaksi.

Puhdas teknologia käsittää mm. seuraavat teemat:

• uusiutuvan energian tuotannon painopistealueet ja mahdollisuudet
• teknologiayritysten painopistealueet, vihreät yrityskylät
• kiertotalous
• vihreät yrityskylät
3. Puhdas teknologia.jpg

2. Kestävä liikkuminen

Toimiva joukkoliikenne ja houkutteleva pyöräilyverkosto ovat osa kestävää liikennettä. Yleiskaavassa tuodaan näkyväksi laajoja verkostollisia liikenteen kehittämisperiaatteita. Lisäksi priorisoidaan ja konkretisoidaan liikkumisen verkostoihin liittyviä yleiskaavalinjauksia. Tavoitteena on sujuvat arjen verkostot, ja huomioidaan miellyttävä liikkumisympäristö kävelijöille ja pyöräilijöille. Kaavan valmistelussa pyritään mahdollistamaan liikenteen kehittäminen sulkematta pois uusiakaan ratkaisuja


Kestävä liikkuminen käsittää mm. seuraavat teemat:


• julkisen liikenteen verkostot, joustavan liikkumisen edistäminen
• pyöräilyverkoston kehittäminen, kävelyn edistäminen
• kestävä autoilu – sisääntuloväylät, pysäköintikehät, kävelykeskusta
• kävelyn edistäminen
• melu
• logistiikka

2. Kestävä liikkuminen.JPEG