Valitse taso

Vireillä oleva kaavahankeNimi  Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030,
läntinen osa-alue.
 Läntisen aluerajaus
Tarkoitus

Osayleiskaavatyön tarkoituksena on päivittää Lappeenrannan voimassa oleva osayleiskaava, joka on viimeksi tarkistettu vuonna 1999. Tavoitteena on turvata keskustaajaman kehittyminen varaamalla riittävät ja tarkoituksenmukaiset alueet asumiselle, palveluille, elinkeinotoiminnalle, virkistykselle ja matkailulle.

Sijainti Osayleiskaava-alue sijaitsee Lappeenrannan keskustan länsipuolella. Alue käsittää keskustaajaman länsiosat, Ruoholammen ja Rutolan alueet sekä näiden pohjois-, länsi- ja eteläpuolella sijaitsevia haja-asutusalueita. Alueeseen kuuluu myös osa Läntisestä Pien-Saimaasta mukaan lukien Ruohosaari. Alueeseen kuuluvat Uus-Lavolan, Sammonlahden, Skinnarilan, Ruoholammen, Rutolan ja Selkäharjun kaupunginosat.  
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto 
Käsittelyvaiheet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 26.6.2013 alkaen kaavan laadinnan ajan.
Luonnosvaiheen ennakkokuuleminen (MRL 62§, MRA 30§) 8.1.2015 - 9.2.2015
Tekninen lautakunta 8.2.2017
Kaupunginhallitus 13.2.2017
MRA 19 §:n mukainen nähtävillä olo 23.2. - 27.3.2017
Kaupunginhallitus 20.8.2018

Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, läntisen osa-alueen osayleiskaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19§:n mukaisesti uudelleen nähtävänä 30.8.-1.10.2018

 
Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 Läntisen osa-alueen osayleiskaavaehdotukseen on tehty virallisen nähtävilläolon 23.2.–27.3.2017 ja rajatun kuulemisen 12.6.–3.7.2017 jälkeen sellaisia muutoksia, jotka edellyttävät kaavaehdotuksen asettamista asettaa uudelleen nähtäville MRL 32 §:n mukaan. Tällaisia oleellisia muutoksia ovat emätilamitoituksen tarkistus sekä aluevarausten rajauksien pelkistäminen ja kevyen liikenteen reitistön selkeyttäminen siten, että ne vastaavat muiden Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 osa-alueiden tarkkuutta.
Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745 , yleiskaava-arkkitehti Marjo Saukkonen, puh. 040 653 0822 ja Anu Kosonen Ramboll Finland Oy:stä, puh. 0400 289 944.