Valitse taso

Lappeenrannan pienvesistöjen ja lähikylien osayleiskaava

Lappeenrannan pienvesistöjen ja lähikylien osayleiskaavan tavoitteena on pienvesistöjen rantojen ja niiden läheisten kyläalueiden maankäytön suunnittelu alueiden erityispiirteet ja arvot huomioiden. Kaavoituksen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden tukeminen sekä lupakäsittelyiden sujuvoittaminen, sillä osayleiskaavassa tullaan osoittamaan rakennuspaikat rannoilla sekä kyläalueilla. Tällöin rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.  Osayleiskaavatyön yhteydessä tehdään rantojen osalta emätilatarkastelu ja rantamitoitus maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi. 

Aluerajaus.png

Lappeenrannan pienvesistöjen ja lähikylien osayleiskaavan suunnittelualueen alustava rajaus

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Aloitusvaiheen asukastilaisuus järjestettiin 17.8.2021. Kiitos osallistujille! Tilaisuudessa nauhoitettiin kaavahankkeen esittelyosuus, joka tulee katsottavaksi Lappeenrannan kaupungin YouTube-kanavalle. Lisäksi asukastilaisuudessa käydystä keskustelusta tehty kooste on luettavissa tämän sivun Dokumentit-osiosta. Tilaisuudessa kerrottiin muun muassa kaavan laatimisen etenemisestä ja sen tavoitteista.

Lähtötietokysely

Ennen varsinaisen osayleiskaavaluonnoksen laatimista alueen asukkailta, maanomistajilta ja muilta osallisilta kerättiin aluetta sekä omaa kiinteistöä koskevia lähtötietoja ja kehittämistoiveita verkkokyselyllä. Kysely oli auki 21.6.-14.9.2021. Lähtötietokyselyllä saadusta palautteesta tehty kooste on luettavissa tämän sivun Dokumentit-osiosta. Kiitos kaikille vastanneille!

Kaavan lähtötietokysely haluttiin avata kesän ajaksi ja sen yli, jotta alueella olevat asukkaat, kesäasukkaat ja muut osalliset voivat pohtia aluetta sekä omaa kiinteistöään koskevia toiveitaan rauhassa kesän aikana. Kyselyssä sai nostaa esille myös omia ehdotuksiaan tärkeistä kohteista tai esim. kauniista luonnonpaikoista tai vaikkapa maisemakallioista. Lähtötietokyselyn kysymyksiin vastaaminen oli mahdollista myös kirjallisesti. Lähtötietokyselyn kysymyslomake on luettavissa tämän sivun Dokumentit-osiosta. Parhaillaan laaditaan myös suunnittelualuetta koskevia selvityksiä mm. luonnosta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä. 

Kaavoittajiin voi olla edelleen yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeellä. Kaavoittajien yhteystiedot on listattu tämän sivun Yhteyshenkilöt-osiossa. Kirjeet voi toimittaa paperisena Lappeenrannan kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Winkkiin (Villimiehenkatu 1, 1. kerros) tai  lähettää osoitteeseen: Kaupunkisuunnittelu / Annamari Kauhanen PL 11 53101 Lappeenranta.

Lisätietoa osallistumisesta

Osayleiskaavan kulku

Aloitusvaihe (MENOSSA)

Kaavoituksen aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kerätään lähtötietoja alustavan kaavaluonnoksen suunnittelua varten. Osayleiskaavan alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on nyt kaavoituksen aloitusvaiheessa mahdollisuus osallistua kaavaprosessiin vastaamalla lähtötietokyselyyn 14.9.2021 mennessä  ja osallistumalla asukastilaisuuteen 17.8.2021 sekä kommentoimalla kaavasta laadittua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS). Kaavoittajiin voi olla myös suoraan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Osallisia kuullaan myös myöhemmin kaavaprosessin aikana esim. alustavan kaavaluonnoksen yhteydessä ja kaavan nähtävillä olojen aikoina.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan muun muassa kaavan alustava aikataulu, tavoitteet, vaikutukset, ketkä ovat osallisia ja miten osallistuminen järjestetään kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 24.6.2021 alkaen kaavan laadinnan ajan, ja sitä päivitetään kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman löydät tämän sivun Dokumentit-osiosta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty 19.8.2021 (osallisia lisätty).

Mahdolliset kommentit osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on voinut osoittaa 14.9.2021 mennessä kirjallisena Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@lappeenranta.fi tai Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta).

Luonnosvaihe 

Ehdotusvaihe

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

.

Sijainti

Lappeenrannan pienvesistöjen ja lähikylien osayleiskaavan suunnittelualue kattaa Lappeenrannan pienvesistöt ranta-alueineen ja lähikylineen lukuun ottamatta Ylämaan alueella sijaitsevia pienvesistöjä, sillä alueelle on laadittu jo vastaava kaava. Suunnittelualueen koko on noin 160 neliökilometriä. Suunnittelualueen rajaus voi muuttua työn edetessä.

Yleiskaavojen aluerajauksia pääset tarkastelemaan karttapalvelun kautta. 

Yhteyshenkilöt

yleiskaavainsinööri
Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

kaavasuunnittelija
Tarja Luukkonen puh. 040 650 3340

yleiskaavasuunnittelija
Jenna Laakso puh. 040 611 7209

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.