Etusivu PalvelutRakentaminen ja maankäyttöKaavoitusVireillä olevat kaavatOsayleiskaavatLappeenrannan pienvesistöjen ja kylien osayleiskaava, Joutsenon osa-alue
Valitse taso

Lappeenrannan pienvesistöjen ja kylien osayleiskaava, Joutsenon osa-alue

Lappeenrannan pienvesistöjen ja kylien osayleiskaavan tavoitteena on pienvesistöjen rantojen ja kyläalueiden maankäytön suunnittelu alueiden erityispiirteet ja arvot huomioiden. Kaavoituksen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden tukeminen sekä lupakäsittelyiden sujuvoittaminen, sillä osayleiskaavassa tullaan osoittamaan rakennuspaikat rannoilla sekä kyläalueilla. Tällöin rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.  Osayleiskaavatyön yhteydessä tehdään rantojen osalta emätilatarkastelu maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi. Maankäytön suunnittelun painopiste tulee olemaan pienvesistöjen rannoilla ja kylien alueella.

Lappeenrannan pienvesistöjen ja kylien osayleiskaava on jaettu kolmeen osa-alueeseen. Osa-alueet käsitellään tästä eteenpäin erillisinä osayleiskaavoina. Joutsenon osa-alueeseen kuuluvat Valtatie 6:n eteläpuoliset haja-asutusalueet Nuijamaantien osayleiskaavaan asti. Pienvesistöjen ja kylien osayleiskaava: Joutsenon osa-alue

Lappeenrannan pienvesistöjen ja kylien osayleiskaava, Joutsenon osa-alueen rajaus.

Osayleiskaavan lähtökohdista, tavoitteista, vaikutuksista ja kaavaprosessista kerrotaan tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS), joka on luettavissa tämän sivun Asiakirjat-osiossa.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Aloitusvaiheen asukastilaisuudet ja kyselyt

Lappeenrannan pienvesistöjen ja kylien osayleiskaavan aloitusvaiheessa pidettiin kaikki osa-alueet kattavia asukastilaisuuksia ja lähtötietokyselyitä. Osallisilla oli myös mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

Aloitusvaiheen ensimmäinen asukastilaisuus järjestettiin 17.8.2021 Teams-etäkokouksena. Tilaisuudessa kerrottiin muun muassa kaavaprosessin vaiheista ja kaavan tavoitteista. Kaavahankkeen esittelyosuus tallennettiin, ja se on katsottavissa Lappeenrannan kaupungin YouTube-kanavalla.  Kiitos osallistujille!

Aloitusvaiheen toinen asukastilaisuus järjestettiin 25.4.2022 Teams-etäkokouksena. Tilaisuudessa  kerrottiin muun muassa kaava-alueen uudesta rajauksesta, kaavan laatimisen etenemisestä ja sen tavoitteista. Kaavahankkeen esittelyosuus tallennettiin, ja se on katsottavissa Lappeenrannan kaupungin Youtube-kanavalla. Kiitos osallistujille!

Asukastilaisuuksissa esitettyjen kysymysten vastauskooste on luettavissa tämän sivun Asiakirjat-osiossa.

Aloitusvaiheessa osallisilta kerättiin lähtötietoja ja kehittämistoiveita myös verkkokyselyn kautta. Lähtötietokysely oli auki 21.6.-14.9.2021 ja uudelleen 4.4.-16.5.2022. Lähtötietokyselyn kysymyksiin vastaaminen oli mahdollista myös kirjallisesti. Lähtötietokyselyn kysymyslomake on luettavissa tämän sivun Asiakirjat-osiosta. Ensimmäisestä lähtötietokyselyllä saadusta palautteesta tehty kooste on luettavissa tämän sivun Asiakirjat-osiosta. Kevään 2022 kyselyllä saadusta palautteesta tullaan myös julkaisemaan kooste. Kyselyn vastauksia (myös aiemmin annettuja) hyödynnetään lähtötietoaineistona kaavaluonnosta laadittaessa. Kiitos kaikille vastanneille!

Muu vuorovaikutus

Osallisia kuullaan myös myöhemmin kaavaprosessin aikana esim. alustavan kaavaluonnoksen yhteydessä ja kaavan nähtävillä olojen aikoina.

Kaavoittajiin voi olla yhteydessä koko kaavaprosessin ajan puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeellä. Kaavoittajien yhteystiedot on listattu tämän sivun Yhteyshenkilöt-osiossa. Kirjeet voi toimittaa paperisena Lappeenrannan kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Winkkiin (Villimiehenkatu 1, 1. kerros) tai  lähettää osoitteeseen: Kaupunkisuunnittelu / Annamari Kauhanen PL 11 53101 Lappeenranta.

Lisätietoa osallistumisesta

Osayleiskaavan kulku

Aloitusvaihe (MENOSSA)

Kaavoituksen aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kerätään lähtötietoja alustavan kaavaluonnoksen suunnittelua varten. Aloitusvaiheessa laaditaan myös suunnittelualuetta koskevia selvityksiä mm. luonnosta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä. 

Osayleiskaavan alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on ollut kaavoituksen aloitusvaiheessa mahdollisuus osallistua kaavaprosessiin osallistumalla asukastilaisuuteen 17.8.2021, sekä vastaamalla lähtötietokyselyyn 24.6.–14.9.2021  ja  kommentoimalla kaavasta laadittua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) 24.6.–14.9.2021

Kaava-alueen laajenemisen myötä myös osallisten määrä kasvoi merkittävästi, minkä vuoksi Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelu asetti osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman uudelleen nähtäville ja kommentoitavaksi 4.4.–16.5.2022.  Lisäksi lähtötietokysely avattiin uudelleen 4.4.–16.5.2022, ja kaavasta järjestettiin uusi asukastilaisuus 25.4.2022. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan muun muassa kaavan alustava aikataulu, tavoitteet, vaikutukset, ketkä ovat osallisia ja miten osallistuminen järjestetään kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 24.6.2021 alkaen kaavan laadinnan ajan, ja sitä päivitetään kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman löydät tämän sivun Asiakirjat-osiosta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty 21.3.2022 (mm. kaava-alueen rajausta muutettu ja osallisia lisätty).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty 4.4.2022 (mm. aikataulua muutettu ja uusia osallistumismahdollisuuksia lisätty)

Kaava-alueen laajenemisen myötä osayleiskaavan päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin uudelleen nähtäville ja kommentoitavaksi 4.4.2022. Mahdolliset kommentit tuli toimittaa kirjallisesti Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon 16.5.2022 mennessä.

Luonnosvaihe 

Ehdotusvaihe

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

.

Ajankohtaista
Kaava-alueelle laaditaan parhaillaan tavoiteraporttia sekä selvityksiä alueen nykytilasta.
Sijainti

Lappeenrannan pienvesistöjen ja kylien osayleiskaavan Joutsenon osa-alueeseen kuuluvat Valtatie 6:n eteläpuoliset haja-asutusalueet Nuijamaantien osayleiskaavaan asti. Kaava-alueen koko on noin  270 neliökilometriä. Kaava-alueen rajaus voi muuttua työn edetessä.

Yleiskaavojen aluerajauksia pääset tarkastelemaan karttapalvelun kautta. 

Yhteyshenkilöt

yleiskaavainsinööri
Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

kaavasuunnittelija
Tarja Luukkonen puh. 040 650 3340

yleiskaavasuunnittelija
Jenna Laakso puh. 040 611 7209

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.