Palvelut
Valitse taso

Mäntylän entisen koulun alue

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa entisen Mäntylän koulun tontin uudiskäyttö pientaloasumiseen. Kaavamuutos on alkanut osana Mattila-Mäntylän kaavamuutosta, joka on käynnistetty vuonna 2017. Mäntylän entisen koulun alueen kaava on irrotettu tästä omaksi kaavakohteeksi, jotta voidaan vastata nopeammalla aikataululla omakotitonttien kysyntään Lappeenrannan eteläisissä kaupunginosissa. 

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Kaavamuutos irrotettiin Mattila-Mäntylä alueen asemakaavamuutoksesta omaksi kaavakseen syksyllä 2022. Kaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma joka löytyy näiltä nettisivuilta.

Luonnosvaihe (menossa)

Luonnosvaiheessa kaava menee nähtäville ja siitä voi jättää mielipiteen.

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä muu kaavan valmisteluaineisto ovat nähtävillä ennakkokuulemista varten 5.1.- 30.1.2023 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelu Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1. kerros) sekä näillä nettisivuilla. Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 30.1.2023 osoitteella: Lappeenrannan kaupunki, elinvoima ja kaupunkikehitys, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

ASUKASTILAISUUS: Asemakaavaluonnoksesta järjestetään asukastilaisuus tiistaina 10.1.2023 avoimet ovet -periaatteella Mäntylän päiväkodilla (Kaarnepolku 3). Paikalle voi saapua klo 17–18.30 välisenä aikana tutustumaan kaava-aineistoihin. Paikalla on suunnittelijoita ja heidän kanssaan voi keskustella kaavamuutoksesta. Tervetuloa!

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa kaavaluonnosta tarkistetaan ja laaditaan saadun palautteen pohjalta kaavaehdotus. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 30 vuorokauden ajan ja siitä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus. Arvioitu aikataulu: Kaavaehdotus pyritään laittamaan nähtäville maaliskuussa 2023.

Hyväksymisvaihe

Kaavan lopulta hyväksyy kaupunginvaltuusto. Valtuuston päätöksestä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Arvioitu aikataulu: Kaava pyritään viemään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi huhti-toukokuussa 2023

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asemakaavaluonnoksesta järjestetään asukastilaisuus tiistaina 10.1.2023 avoimet ovet -periaatteella Mäntylän päiväkodilla (Kaarnepolku 3). Paikalle voi saapua klo 17–18.30 välisenä aikana tutustumaan kaava-aineistoihin. Paikalla on suunnittelijoita ja heidän kanssaan voi keskustella kaavamuutoksesta. Tervetuloa!

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutos  koskee Mäntylän kaupunginosassa  sijaitsevaa  entistä Mäntylän koulun tonttia ja sitä ympäröiviä metsäalueita. Suunnittelualue sijaitsee noin 4 kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta lounaaseen. Alue rajautuu lounaassa Mehiläisentiehen, luoteessa ja koillisessa lähimetsään ja kaakossa pientalotontteihin. Alueen sijainti ja alustava rajaus näkyvät oheisessa kartassa. Suunnittelualueen pinta-ala on 4,1 ha. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Nähtävillä olevat kaava-asiakirjat

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Sivi Ihalainen puh. 040 650 1221

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi