Valitse taso

Nuijamaan entinen tulli ja raja-asema

Suunnittelun tavoitteena on kehittää alueen maankäyttöä kokonaisuutena vastaamaan nykyisiä tarpeita tullin- ja raja-aseman siirryttyä Nuijamaan taajaman lounaispuolelle. Asemakaavalla mahdollistetaan monipuolisen yritystoiminnan sijoittaminen  alueelle ja osoitetaan uutta käyttöä käytöstä poistuneelle yleiselle tielle. Lisäksi mahdollistetaan jätevedenpuhdistamon kehittäminen ja tarvittaessa sen korvaaminen uudella puhdistamolla. Suunnittelualue on Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun kaavoitusohjelman 2019 – 2021 kohde 75: Nuijamaan entinen tulli ja raja-asema.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Kaavamuutoksesta on järjestetty  esittelytilaisuus kaavakävelynä  tiistaina 13.10.2020. Kaavakävely alkoi vanhan raja-aseman edustalta (Rajatie 276).

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Alustavien suunnitelmavaihtoehtojen laadinta. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 9.9.2019. 

Luonnosvaihe (menossa)

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat nähtävinä ennakkokuulemista varten 12.10. - 2.11.2020 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelussa osoitteessa Villimiehenkatu 1 (1. kerros, Asiakaspalvelukeskus Winkki) ja näillä sivuilla.

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 2.11.2020 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

 

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa kaavaehdotus tulee nähtäville ja siitä voi jättää muistutuksen. Ehdotus pyritään asettamaan nähtäville loppuvuodesta 2020.

Hyväksymisvaihe

Kaavan lopulta hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Sijainti

Asemakaavan muutos koskee Nuijamaalla, Saimaan kanavan eteläpuolella, sijaitsevaa entistä rajanylitysaluetta ja jätevedenpuhdistamoa. Suunnittelualue rajautuu Nuijamaanjärveen, Saimaan kanavaan ja Nuijamaan kirkonkylän asutukseen. Suunnittelualue kiertää kirkonkylän pohjois- ja itäpuolelta. Suunnittelualue pitää sisällään entisen tullin ja raja-aseman lisäksi Rajatien lakkautetun yleisen tien osuuden, kanavaan rajoittuvan satama-alueen sekä jätevedenpuhdistamon ja sen lähialueen. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 17,54 hehtaaria. Lappeenrannan keskustaan on kaava-alueelta matkaa noin 25 kilometriä. Alueen sijainti ja alustava rajaus näkyvät oheisessa kartassa. Alueen rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus