Palvelut
Valitse taso

Kaupungin metsien hoito

Metsien hoito- ja hakkuutoimenpiteet
Hakkuut ja metsänhoitotyöt kaupungin metsissä hoidetaan urakoitsijoiden toimesta. Leimikoita myydään myös ns. pystykaupalla metsäyhtiöille, jotka hoitavat puuston korjuun. Kohteen sijainti määrittää työn laatutekijät ja asukkaille tiedottamisen.

Kaupungin metsille on määritelty metsäsuunnittelun yhteydessä hakkuusuunnite. Hakkuusuunnite on määritelty kaupungin metsien kehitysluokkarakenteen, metsien kasvun ja omistajan asettamien tulostavoitteiden mukaan. Hakkuissa ja hoidossa noudatetaan kaikkia kolmea kestävyyden periaatetta eli sosiaalista, ekonomista ja ekologista kestävyyttä.

Asutuksen lähellä olevissa taajamametsissä metsien hoidon ja käytön painotus on yleensä arvometsä, suojametsä, ulkoilu- ja virkistysmetsä tai lähimetsä. Puustoa hoidetaan niin, että se säilyy terveenä ja toimii hoitoluokituksen mukaisessa tarkoituksessa palvellen asukkaiden tarpeita.

6p+ñ+ñtehakkuu0001.jpg

Arvokkaat elinympäristöt
Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt otetaan huomioon kaupungin metsätaloudessa.Metsälain piiriin sisältyy seitsemän erityisen tärkeää elinympäristöä. Myös luonnonsuojelulain perusteella on määritelty suojeltuja luontotyyppejä. Tämän lisäksi kaupunki ottaa metsänhoitotöissään huomioon arvokkaat elinympäristöt kuten vanhat metsät, kulttuuriympäristöt sekä muinaismuistoalueet.

S-merkinnällä suojeltuja alueita on kaupungin metsistä noin 250 hehtaaria eli 7 % metsäpinta- alasta. S-merkinnän alueet on suojeltu Luonnonsuojelulailla, METSO-ohjelmalla, Metsälain määräyksillä, kaavamerkinnällä tai kaupungin omalla päätöksellä metsäsuunnittelun yhteydessä.

PEFC-sertifikaatti
Kaupungin metsille on myönnetty PEFC-sertifikaatti osallistumisesta kestävän metsätalouden edistämiseen. Metsäsertifikaatti, hoitoluokitus ja luonnonhoitoon liittyvät seikat määrittävät metsäryhmän tavan toimia. Lappeenrannan kaupungin metsätalous on auditoitu metsätoiminnan osalta vuosina 2003, 2006 ja 2016 ja poikkeamia ei ole havaittu.