Valitse taso

Kiinteistöjen ja rakennusten osoitenumerointi


Rakennusvalvontaan on tullut tietoa, että kaupungin kiinteistöjen ja rakennusten osoitenumeroinnissa on puutteita. Osoitteiden saavutettavuus on ollut hankalaa kun kiinteistöjen osoitenumerot ovat huonosti havaittavia tai puuttuvat jopa kokonaan. Puutteellinen osoitenumerointi voi hankaloittaa myös hälytysajoneuvojen nopeaa perille pääsyä.

Viihtyisän ja turvallisen kaupunkikuvan osana on myös kiinteistöjen osoitteiden helppo havaittavuus ja tunnistettavuus.
Rakennusvalvonta kehottaakin kiinteistöjen omistajia ja haltijoita tarkistamaan kiinteistön rakennusten osoitenumeroinnin oikeellisuuden ja osoitenumerokilpien kunnon.

Maankäyttö- ja rakennusasetus ja Lappeenrannan kaupungin rakennusjärjestys ohjaa seuraavasti:

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen § 84 määrätään osoitemerkinnästä seuraavasti:

Rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.

Lappeenrannan kaupungin rakennusjärjestyksen kohta 3.7 määrää osoitenumeroinnista seuraavasti:

Rakennukseen tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain ennen rakennuksen käyttöön ottoa. Kulmatonteilla osoitemerkintä tulee tarvittaessa asettaa molemmille katusivuille.
Milloin rakennus ei ulotu katuun, muuhun liikenneväylään tai tontin sisäiseen liikennealueeseen taikka sen välittömään läheisyyteen, osoitenumero tai sen osoittava ohjaus on sijoitettava sekä kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän että ao. rakennukseen. Merkinnöissä tulee noudattaa Kuntaliiton antamia ohjeita ja suosituksia kunnan osoitejärjestelmästä.
Asemakaava-alueella osoitemerkinnän tulee olla valaistu.

Rakennusjärjestyksen ohjeet:

Osoitemerkinnän koko tulee suhteuttaa rakennukseen ja rakennettuun ympäristöön siten, että merkintä on kiireellisissä hälytystehtävissä havaittavissa.
Pientaloalueilla valaistun osoitenumeron korkeuden tulee olla vähintään 12 cm ja väriltään sellainen, että se erottuu riittävästi taustasta (vaalealle pohjalle tummat numerot tai tummalle pohjalle vaaleat numerot). Osoitemerkinnän tulee olla asennettuna paikoilleen ennen rakennuksen käyttöön ottoa.
Vanhoilla pientaloalueilla osoitemerkinnän tulee soveltua ympäristöön. Tällöin voidaan osoitemerkintänä käyttää esimerkiksi metallista valmistettua tunnusta, joka valaistaan erillisellä julkisivuun kiinnitetyllä valaisimella.
Suurissa kohteissa (kerrostalot, liike- ja teollisuusrakennukset yms.) sekä erityisen tiiviisti rakennetuilla alueilla tulee osoitemerkintä erikseen esittää rakennusvalvonnan hyväksyttäväksi.

Lisätietoja saa osoitenumeroiden sijoittelusta ja ulkoasusta rakennusvalvonnasta puh .040 1309081. Osoitenumeroiden oikeellisuudesta saa tietoa kaupungin kiinteistö- ja mittaustoimesta puh.040 7497211.